Annonse
Annonse
Kristin Sørheim, gruppeleder Møre og Romsdal Senterparti. Foto: Sp
Kristin Sørheim, gruppeleder Møre og Romsdal Senterparti. Foto: Sp

Svar fra Kristin Sørheim til Frank Sve sitt innlegg «Fylket med «omvendt» krisehåndtering» publisert 28. mars. 

Som Sve veit svært godt (dersom han mellom alle utblåsingane tek seg tid til å setje seg inn i sakene) – så er denne saka med oppbygging av Campus Kristiansund og fordeling av fylkeskommunale arbeidsplassar forankra gjennom tidlegare vedtak. Ingen tilsette skal tvangsflyttast. Det er snakk om eksisterande arbeidsplassar i Kristiansund og nokre nye. Det er berre trist at Sve henger seg på ordføraren i Molde sitt forsøk på å stoppe denne viktige satsinga.

Så går det an å slutte med å lyge om overskottet til fylkeskommunen og late som det er 313,5 millionar kroner som kan brukast til å reversere alle innsparingane som fylkestinget vedtok i desember. Når rekneskapen no vert gjort opp, er det 75,5 mill. kroner som vert sett av til disposisjonsfond. Da har verksemdene fått overført 107,5 mill. kroner frå overskottet i fjor til bruk i 2020. Av desse har vidaregåande skular fått 56 mill. kroner. Fleirtalet har sagt at vi skal sette ned takstane med minst ein sone frå 1.juli. Men som vi også har sagt, ventar vi no på handtering frå regjeringa og Stortinget av revidert statsbudsjett, ferjefinansiering og takstsystem, og vil vurdere dette når saka kjem til fylkestinget.

Eg vil minne Sve om fråsegna frå Kontrollutvalet til rekneskapen. Frp sitt medlem der har slutta seg til dette, men det heftar vel ikkje for Sve:

«Fylkeskommunen sin økonomiske situasjon er ikkje friskmeld.. Trass i eit i utgangspunktet godt resultat, er resultatet når kapitalslitet blir tatt omsyn til, er det reelle overskotet i 2019 ca 138,6 mill. kroner (mot underskot på 29,1 mill i 2018) - Dei siste 5 åra utgjer reelt netto driftsresultat 0,4 %. Dette tilfredsstiller ikkje TBU sine krav for å kunne halde i hevd fylkeskommunen sin formue (bygningsmasse, vegar, tunellar) - Kapitalutgiftene som del av driftsinntektene og dei frie inntektene er aukande, trass i lavt rentenivå Dette er ein klar indikasjon på at drifts- og investeringsnivået fortsatt er for høgt. Dette er også dokumentert gjennom kontrollutvalet sin eigen analyse «Vurdering av fylkeskommunen sin økonomiske bærekraft» i 2018. Størrelsen på disposisjonsfondet Disposisjonsfondet skal vere ein «buffer» mot finansiell og operasjonell risiko. Den reelle størrelsen på disposisjonsfondet er no 12,5 % når ein tar omsyn til årets mindreforbruk og til midlar som allereie er disponert (ikkje rekneskapsførte forpliktingar) Det er særs viktig at størrelsen er på dette nivået for å kunne vere ein tilstrekkelig «buffer» mot uønska økonomiske hendingar.»

Vi har ikkje hatt så godt samsvar mellom tilbod og søkjartal i vidaregåande skule på mange år som no, og med den nedgangen i elevtal vi har, er det nødvendig å kutte nokre tilbod. Fleirtalet har sikra eit breitt og godt tilbod, også gjennom vedtak om å opprette ekstraklassar der søkinga er stor. Så får vi vurdere om fagtilboda skal innrettast litt annleis til hausten. Når Frank Sve viser til protestar frå ulike organisasjonar og meiner vi skal styre etter det, vil eg påpeike at det ser ut som fleire av desse har vorte forleda til å tru at det er eit gedigent overskott som berre kan brukast opp, utan å vurdere økonomi og tenestetilbod i eit lengre perspektiv. Det er sjølvsagt feil, og enda meir feil i desse krisetidene.

Som Frank Sve også veit, og som fylkesordføraren gjorde greie for, blir det jobba med konkrete krisetiltak både frå fylkeskommunen og som innspel til staten. Som nok vil vere meir målretta enn hans forslag i fylkesutvalet. Senterpartiet har for sin del kommunisert mange tiltak inn til våre stortingspolitikarar, og vi jobbar med fylkeskommunale tiltak. Mellom anna løysingar på ferjetakstar som Sve og FrP ser ut til å motarbeide med nebb og klør. FrP har i åra i regjering stått for den mest omfattande sentraliseringspolitikken vi har hatt i dette landet.

Det ser ut som det viktigaste for Frank Sve er å skjelle ut andre politikarar og framheve seg sjølv, difor er eg glad for at det ikkje er Frank Sve og FrP som leiar fylkeskommunen i ei krisetid.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte