fbpx
Annonse
Annonse
Lars Valderhaug, Tustna
Ytring
27 juli 2021 12:02
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Tordenskiolds soldater er en betegnelse som kan brukes om de relativt få gjengangerne i de forskjellige roller som i mange år har stått bak tunnelbaserte og undersjøiske Møreaksen som trasé for ny «Fergefri E39», et fjordkryssingsprosjekt som er tenkt å skulle erstatte fergedrift over Romsdalsfjorden, og som nylig fikk flertall på Stortinget.

Sammenblanding og innbyrdes bytting av så mange roller som griper inn i hverandre er i alle fall er usunt, for ikke å ta for hardt i. At Tordenskiolds soldater ikke er representative for befolkningen i Møre og Romsdal har flere spørreundersøkelser vist, senest Norstats ferske undersøkelse blant 4000 innbyggere i samtlige kommuner i fylket, som viste at nesten dobbelt så mange ønsker overflatebaserte Romsdalsaksen som Møreaksen. Det var også flere som ønsket fortsatt fergedrift enn Møreaksen. Så Tordenskiolds soldater er på kollisjonskurs med folkeviljen. 

Men ikke i Norge, vel?

Når politikere med mye makt får stor innflytelse over mektige statlige virksomheter er det grunn til å heve en advarende pekefinger. Særlig når det kan mistenkes at politikeren i en nøkkelposisjon kan ha egeninteresse av en bestemt løsning. Når grunnlaget for vedtakene i tillegg blir lite transparente, er det grunn til å vifte med fingeren. Men når virksomheten nekter å opplyse saken med selvskading som begrunnelse, da er vi akkurat der vi i dag er i aksesaken: Statens vegvesen nekter å gi de opplysninger som en kontroll av deres «regneferdigheter» og faglige begrunnelser krever. Da er grunnen beredet for at vi bør låne øre til den kjente korrupsjonsjegeren Eva Joly, selv om jeg ikke har grunnlag for å hevde at det antatte jukset i denne saken er et resultat av korrupsjon. Men også i denne saken er det viktig med mest mulig åpenhet for å unngå mistanke om urent spill. 

Neglisjering og latterliggjøring

Statens vegvesen Midt i Molde har ikke besvart mine alvorlige beskyldninger i media om juks i kostnadsberegningene for Møreaksen og Romsdalsaksen, som resulterte i at Møreaksen øyensynlig blir 6 mrd billigere enn Romsdalsaksen i de mest aktuelle traséene, og hele 14 mrd. billigere i alternative traséer, eller manglende forsøk på å finne løsninger for Romsdalsaksen forbi den viktige Veøya. Dette var avgjørende momenter for vegvesenet for å vende tommelen ned for Romsdalsaksen, og for deres anbefaling av Møreaksen. Da styrkes mistanken om at grunnlaget for Stortingets tilslutning til Møreaksen er et falsum som de fleste stortingsrepresentanter og de fleste fylkestingspolitikere i Møre og Romsdal lar passere uten å foreta seg noe. Heller ikke samferdselsministeren eller ledelsen i Statens vegvesen har tatt disse varslene om uregelmessigheter og juks på alvor. Utbyggingssjefen i vegvesenet, Kjell Inge Davik, har tvert imot forsøkt å latterliggjøre grunnlaget for varslene i media uten å svare på dem.

Mest korrupsjon i Norge

Er vi nærmere et korrupsjonssamfunn enn vi er villige til å innse? Hadde Eva Joly rett i at det er mer korrupsjon i Norge enn i de andre nordiske landene? Hun påpeker at Norge har et problem med nære relasjoner. Lukker Stortinget, samferdselsministeren og fylkestinget i Møre og Romsdal øynene for dette? Er dette årsaken til at Eva Joly hadde rett? Min erfaring er at Stortinget ikke har de nødvendige verktøyer for å avsløre og forhindre slik korrupsjon, eller ikke gjør bruk av dem. Kan dette virkelig være tilfelle? Det er ikke nødvendig å reise til utlandet for å finne råtne epler og usunne maktkonstellasjoner med misbruk av makt. I Norge blir de ikke avslørt, for vi har ikke korrupsjon i Norge. Bare konspirasjonsteoretikere. Tror vi. Er dette grunnen til at vi er verst i Norden? 

Svindyr «belønning»

Begge aksealternativene har tilsvarende fordeler med bo- og arbeidsmarked og sparte midler for fylket. Konsekvensene av Møreaksen til «evig» tid blir at vi blir «belønnet» med en svindyr og teknologisk utdatert tunnelløsning av E39 som hovedsakelig tjener et øysamfunn, som bryter med vegvesenets egne prinsipper for veibygging, og som skaper omveier for de fleste. Investeringskostnadene er bare midlertidig redusert fra 40 mrd til 24 mrd for å få starte pengebruken. Hvor lenge vil eksempelvis lange ettløpstunneler bli akseptert? Og hvor lang tid går det før vegvesenet er tilbake på sporet etter firefeltsvei hele veien mellom Ålesund og Molde, som opprinnelig planlagt? «Evigvarende» drifts- og vedlikeholdskostnader for Møreaksen er himmelvidt høyere enn for Romsdalsaksen, og har ikke vært en del av kostnadsbildet. Her gjør vi som strutsen. For «vi» vil ikke vite. Før det er for sent å snu. 

 

Et øysamfunn kunne fått sin fastlandsforbindelse for en brøkdel av de aktuelle kostnadene. Vi går glipp av en rimeligere og framtidsrettet overflateløsning med et overveldende stort flertall av fordeler innen sikkerhet, trafikkavvikling, økonomi, trivsel og miljø. Dette er slikt som skjer i Norge. Og det skjer ikke tilfeldig. Noen har villet det slik.

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lars Svein Valderhaug · 2 måneder siden
  Og her har Sundsbø trykka på repeatknappen igjen ja, og svarer i liten grad på det aktuelle innholdet, som vanlig. Hvorfor kan du ikke, for en gangs skyld, ta fatt i det aktuelle leserinnlegget og kommentere det fra topp til bunn i stedet for å gulpe opp igjen dine ferdigskrevne kommentarer som vi har sett så alt for mange ganger allerede? Dine påstander har jeg tilbakevist flere ganger, men du bare durer på i kjent stil med dine eventyrlige påstander. Men du kommer som vanlig ikke til å innrømme en dritt. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Lars Svein Valderhaug Mitt spørsmål til deg om hva du mener, er altså en forfalskning av din uttalelse? Er du seriøs?

   Du sier du ikke beskylder Statens vegvesen for korrupsjon. Hva med overskriften på innlegget ditt? 
   Du mener at å ikke kommentere dine beskyldninger om juks understøtter oppfatningen av at Norge er et land med mye grobunn for korrupsjon. Hvem er det da du beskylder for korrupsjon – meg?

   Du mener det gir grobunn for korrupsjon at en part ikke vil forhåndsprosedere i media. En sak med beskyldninger om juks er da en sak for rettsvesenet, eventuelt Riksrevisjonen, og da er det andre kanaler enn media som må behandle saken. Dette gjelder også for Statens vegvesen
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Nei, Sundsbø, din uforbederlige kverulant! Gjør du deg dummere enn du er for å slippe å tape en debatt? Dette har jeg allerede forklart deg! Følg nøye med nå: Du påstår at jeg anklager Statens vegvesen for korrupsjon. Det gjør jeg ikke! Det er dette som er en forfalsking av mine uttalelser! Har du forstått det nå? 

   Forstår du virkelig ikke at det er mulig å ha ordet «korrupsjon» i overskriften uten at jeg dermed beskylder Statens vegvesen for korrupsjon? Er dine leseferdigheter og mentale kapasitet så dårlige, at du ikke klarer å fatte det? Eller er det dine kverulantiske sider som slår igjennom igjen? 

   Når du blander sammen at Statens vegvesen nekter å gi etterspurte opplysninger med å forhåndsprosedere en sak, da blir dette en meningsløs sammenblanding. Hva med et offentlig organs lovbestemte opplysningsplikt, som jeg nevnte tidligere? Du bare hopper over det som ikke passer i din forklaringsmodell. Dette er uredelig! Er jeg overrasket? Ikke i det hele tatt! Dette er normalen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Lars Svein Valderhaug Du mener å påvise at jeg forfalsker dine uttalelser, og sier: «Forfalskningen er din følgende uttalelse: «Mener du virkelig at jeg skal heve meg over Riksrevisjonen, og avsi «dom» om dine anklager om korrupsjon?» Du påstår altså at jeg anklager noen for korrupsjon.»

   Dette er et spørsmål fra min side, ikke en påstand. Da blir det meningsløst å hevde at jeg forfalsker dine uttalelser. Store deler av ditt innlegg dreier seg om korrupsjon, og ikke minst dine kommentarer i etterkant. Nå hevder du at du ikke beskylder noen for korrupsjon. Jeg overlater til leserne å bedømme i hvilken grad dette påvirker tolkingen av det øvrige innholdet i ditt leserinnlegg.

   Du synes nå å fokusere på at det dreier seg om manglende opplysningsplikt, ikke dine tidligere påstander om juks. Sistnevnte mener jeg bør avgjøres av myndigheter som er tillagt denne oppgaven.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Men nå utelater du igjen din følgende uttalelse: «Slike anklager om juks og korrupsjon i Statens vegvesen mener jeg bør avvente Riksrevisjonens konklusjoner.» Dette er ikke noe spørsmål, Sundsbø! Du sier rett ut at jeg anklager Statens vegvesen for korrupsjon! Det gjør jeg ikke! Men med din stahet og uredelige måte å diskutere på nekter du å innrømme det innlysende, som du attpå alt har skrevet i klartekst! At du vil nedverdige deg selv på denne måten, Sundsbø! Dette er tekstforfalsking!

   At du ikke innser at Statens vegvesen har brutt sin opplysningsplikt i henhold til norsk lov i denne saken når de nekter å svare på mine spørsmål, men bare neglisjerer dem, vitner om din manglende kunnskap om norske lovbestemmelser eller din stahet og manglende vilje til å innrømme feil. Eller begge deler. 


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Lars Svein Valderhaug Du nevner korrupsjon hele 8 ganger i ditt avisinnlegg. Og du har nevnt korrupsjon minst 7 ganger i dine kommentarer under, da ikke medregnet dine sitater av meg. Likevel blir du forundret over at denne fokuseringen på korrupsjon blir oppfattet som at noen anklages for korrupsjon. Men du sier altså at ingen anklages for korrupsjon.

   Jeg registrerer også at du ikke bare distanserer deg fra dine mange tidligere referanser til korrupsjon, men også har gått bort fra å beskylde Statens vegvesen for juks og isteden anklager de for å ha brutt sin opplysningsplikt. Jeg innrømmer gjerne at det ikke nødvendigvis er en sak for Riksrevisjonen.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 2 måneder siden
  Møreaksen er billigere, raskere, har større samfunnsnytte enn Romsdalsaksen, og Møreaksen oppfyller målsettingen med fergefri E39 – å knytte næringslivet langs kysten tettere sammen. Her feiler Romsdalsaksen totalt. Ikke en gang Terje Tovan, talspersonen for MuM (Møre uten Møreaksen), stiller seg bak Romsdalsaksen:
  https://www.smp.no/nyheter/2021/06/15/Tovan-vil-ikke-bli-kalt-Romsdalsakse-forkjemper-24125740.ece

  Når det gjelder korrupsjon, så var det altså to samferdselsministre fra Frp som først valgte Møreaksen over Romsdalsaksen, deretter en samferdselsminister fra Krf. Et stort flertall på Fylkestinget og på Stortinget har også stilt seg bak Møreaksen. Er Norge fylt opp av korrupte politikere og byråkrater?


  Den såkalte meningsmålingen til Terje Tovan bryter med omtrent alle regler og prosedyrer for slike:
  https://www.tk.no/moreaksen-egeninteresser-og-meningsmalinger/o/5-51-988106

  Fastlandsforbindelsene til Aukra og Otrøya er lønnsomme i kombinasjon med Møreaksen, og vil betale seg selv. Men uten steinmassene fra Møreaksen er lønnsomheten ikke den samme. Se
  https://www.rbnett.no/meninger/2021/05/12/M%C3%B8reaksen-Kjerringsundet-unikt-23951717.ece

  Romsdalsaksen vil overføre kostnaden for disse fastlandsforbindelsene til fylkeskommunen. Hele fylket, også de som ikke benytter seg av disse fastlandsforbindelsene, må da betale:
  https://www.tk.no/sylvi-listhaug-taler-mot-bedre-vitende/o/5-51-996906

  Utredningene av Romsdalsaksen ble utført på lik linje med Møreaksen. Men etter at Møreaksen er valgt av to samferdselsministre fra Frp (og nå en samferdselsminister fra Krf), så blir selvsagt ikke et forkastet alternativ utredet videre i samme detalj som det valgte alternativet. Å hevde at Romsdalsaksen ikke er utredet blir jo tøvete – hvordan kunne man ellers forkaste det? Både samferdselsminister Jon Georg Dale og Ketil Solvik-Olsen fra Frp forkastet Romsdalsaksen og valgte Møreaksen. Hvilke alternativer var det disse samferdselsministrene vurderte – mener noen de forkastet alternativer som ikke var utredet?

  https://www.rbnett.no/incoming/article11235695.ece?fbclid=IwAR2lcJt9guFEgzOg19Uohe_dYFPZd9lfKZDeVsGPH5uoHOxRZ7-S6f0ifOk

  Jon Georg Dale er tydelig på at prosjektet ikke vil bli vraket med han som statsråd.
  https://www.rbnett.no/meninger/leder/2019/12/10/Ny-rapport-styrker-M%C3%B8reaksen-20586581.ece

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Hadde Kristiansund som regionsenter gått i bresjen og evt. stemt for trøndelag, så hadde vel kanskje situasjonen vært helt annerledes ...
Vidar Hölm 4 dager siden Kickstart og forutsetninger for Havriket
Denne bør alle lese. Er vel bedre begrunnet enn "utredningen" som ble kladdet motvillig i en lunchpause på rådhuset i ...
De siste 11 månedene har Molde og Kristiansund hatt felles fødeavdeling. I den tiden har ingen født underveis til sjukehus ...
Ketil Strand Andersen 5 dager siden Gjenåpne Kristiansund – vi godtar ingenting annet!
Veldig bra innlegg! Der er ikke akseptabelt at man sparer seg til store overskudd, samtidig med at man ikke frister ...
Lars Svein Valderhaug 6 dager siden Kristiansund Sp og aksen
@Lama VikKven svarar du? Eg har ikkje spurt om dette. Du klarer vel å sjå kva som var mi enkle problemstilling? ...
Lama Vik 6 dager siden Kristiansund Sp og aksen
@Lars Svein ValderhaugLars, eg svarer på kvifor SP ikkje arbeider for Romsdalsaksen. Rein, pur og sunn fornuft. Og nei, eg snakkar ikkje ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte