Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Rasmus Rasmussen
Ytring
06 februar 2024 15:10
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Partiet Rødt mener at Otrøya og Gossen bør få fergefri fastlandsforbindelse uten Møreaksen. Rødt påstår feilaktig at meningsmålingene gjennomført i Møre og Romsdal konkluderer alle med et tydelig ønske om la fergene trafikkere Romsdalsfjorden eller å bygge Romsdalsaksen.

I alle disse meningsmålingene er det tvert imot et stort flertall som ønsker fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. I siste meningsmåling utført av InFact, er det over dobbelt så mange som foretrekker Møreaksen framfor Romsdalsaksen: 33,2 % svarte at de ønsker Møreaksen, mens bare 15,8 % svarte at de ønsker Romsdalsaksen.

Annonse
Annonse

Om man ser på hvor mange som totalt ønsker en fergefri kryssing (Møreaksen eller Romsdalsaksen), så er det altså 49 % av de spurte som ønsker en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Bare 35,5 % svarte at de ønsker et forsterket fergetilbud. Dvs. det er 13,5 % flere som har svart at de ønsker en fergefri kryssing enn de som har svart at de ønsker ferge.

Meningsmålingen i Sunnmørsposten fra mars 2023 viser at det er 25,5 % flere i Møre og Romsdal som ønsker en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden enn de som ønsker ferge, i juni er det 5,7 % flere som ønsker fergefri, og meningsmålingen i juli som Romsdals Budstikke fikk utført i Molde kommune viser 13,5 % flere som ønsker fergefri fjordkryssing. I samtlige meningsmålinger er det altså flere som ønsker en fergefri kryssing enn som ønsker fortsatt ferge.

Partiet Rødt er dermed ikke på lag med folkemeningen slik de selv påstår, når folket ønsker å fjerne fergene over Romsdalsfjorden. Men Rødt er garantert på lag med folkemeiningen når de ønsker fergefri fastlandsforbindelse til øyene Otrøya og Gossen. En slik fastlandsforbindelse vil imidlertid medføre at Tautratunnelen da åpenbart vil bli den billigste fergefrie kryssingen av Romsdalsfjorden, noe alle meningsmålinger viser at folket ønsker seg. Tunnelen sørover er en naturlig forlengelse av den fergefrie forbindelsen nordover fra Otrøya.

Alternativet til Tautratunnelen er for øvrig ikke Romsdalsaksen, men fortsatt ferge. Alle berørte kommuner støtter Møreaksen, og det gjør også flertallet på Fylkestinget og på Stortinget. Grunnen til dette unisone og store demokratiske flertallet for Møreaksen er at velgerne i valg etter valg etter valg har stemt på de partiene som ønsker Møreaksen. Denne traséen er dessuten den raskeste for flertallet av de som i dag står i fergekø bak en bom som er stengt 85 % av tiden.

En bærekraftig framtid for fylket vårt er totalt avhengig av et levedyktig næringsliv. Mer enn 100 virksomheter i Møre og Romsdal, med til sammen rundt 23.000 ansatte og rundt 100 milliarder kroner i årlig omsetning, har gitt tydelig uttrykk for i sin støtte til Møreaksen, og ønsker fortgang.

Annonse
Annonse

Når Rødt heller ønsker en lokal løsning framfor Møreaksen, så betyr det at fylkeskommunen må ta kostnadene for fergefrie øyer istedenfor at staten betaler. Etter Nordøyvegen vil det gå lang tid før fylkeskommunen får økonomi til å ta på seg et så stort samferdselsprosjekt, det motsatte av fortgang. Og det vil igjen medføre nye nedprioriteringer av andre fylkeskommunale oppgaver, som videregående skoler. Slikt er neppe i tråd med folkeviljen.

På samme måte som Vigrasambandet på Sunnmøre ble privatfinansiert, ble Skålavegen/Fannefjordtunnelen i Romsdal privatfinansiert. Etter den tid har det kommet flere statlig finansierte fergeavløsningsprosjekter både på Sunnmøre og Nordmøre, men ingen i Romsdal. Noen krever å alltid få stå først i køen ved nye samferdselsprosjekter. Nå er det på tide med bedre køkultur.

Sunnmørsposten er enig med kommunedirektøren i Ålesund, som ønsker at utbyggingen av Fergefri E39 Møreaksen skal starte i Breivika i Ålesund, den meste trafikkerte delen mellom Ålesund og Molde. Det motsatte av vedtatte planer om å bygge trinn 1, fjordkryssingen, først. De ønsker ikke lenger at trinn 1 og 2 på Møreaksen skal ferdigstilles samtidig. Siden byggetiden for trinn 1 er anslått til 10 år, mens trinn 2 tar 4 år, må trinn 1 påbegynnes 6 år tidligere enn trinn 2 for at hele Møreaksen skal bli klar til bruk samtidig. Påskuddet for denne endringen er en forestilling om at endring i rekkefølgen vil gi mer statlige midler til prosjektet. Tror man det blir mer penger til den dyre delen om man først bruker penger på den litt rimeligere delen?

Om man virkelig ønsker å bygge ut de mest trafikkerte veistrekningene først, bør en heller vurdere å be om at Nye Veier AS får ansvaret for E136 Eksportvegen helt fra Ålesund til Dombås. Ettersom E136 Eksportveien er felles med E39 Møreaksen fra Ålesund til Vestnes, blir de mest trafikkerte strekningene på Møreaksen/Eksportveien nær Ålesund da garantert prioritert først av Nye Veier AS, og de mindre trafikkerte delene på E136 Eksportveien opp Romsdalen må vente. Fergefri E39 Møreaksen vil dermed bare omfatte trinn 1, fergeavløsningsdelen, en gigantisk kostnadsreduksjon som noen mener gjør det mye lettere å få bevilgninger.

Slik får man både i pose og sekk – en rask utbygging av trinn 2 på Møreaksen via bevilgningene til Nye Veier AS og Eksportveien, og mere penger til veier i fylket via bevilgningene til fjordkryssingen på Møreaksen. Da er proppen, som hindrer at Sunnmøre enda en gang får først, fjernet. Og man får ikke bare startet opp Møreaksen, man får også fullført dette svært nødvendige prosjektet. Trafikken på Eksportveien gjennom Romsdalen er bare halvparten av trafikken på de tre fergesambandene som avløses med fjordkryssingen på Møreaksen. Når el-fergene forsvinner blir det hvert eneste år frigitt enorme mengder elektrisk kraft, i all framtid.

Det er den store tidsbesparelsen ved fjordkryssingen som er det viktigste poenget, og det vesentligste elementet i lønnsomheten av Møreaksen. Alle tidligere fergeavløsningsprosjekter har vist en enorm oppblomstring av lokaltrafikken når fergene forsvinner, og etterkalkylene har avslørt stor samfunnsøkonomisk lønnsomhet, stikk motsatt av alle prognoser. Alle meningsmålingene viser at folket ønsker å reise fergefritt. Da kan de selv velge når det passer best å ta pause med kaffe og svele. Det er ikke mer behov for pause mellom Ålesund og Molde enn mellom Ålesund og Åndalsnes.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir Ole Sætremyr · 2 måneder siden
  Det er bare i referansegruppa dei trur på oppstart av trinn 1 i 2025. Og det uten oppdatering av KS2 for strekninga, kostnadsmessig. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Jeg registrerer at du selektivt tviler på konklusjonene i KS2-analysene av trinn 1 på Møreaksen, og isteden legger dine egne vurderinger til grunn.

   En vei som er stengt med bom 85% av tiden kan neppe kalles velfungerende.

   Når skal Naturvernforbundet - eller du - svare på de spørsmålene jeg har stilt?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Kvar på tidsaksen tar eg feil? Og, når TØI gjennomførte KS2 vurderinga var SVV som premissleverandør optimistisk når der gjaldt bompengeproposisjonen i Stortinget fordi prosjektet var såkalla gryteklart. Er bompengeproposisjonen lagt fram for Stortinget? Har Stortinget starta sakshandsaminga før forslaget til løyving? Dersom du har betre kunnskap om dette enn eg har vil eg sette pris på å bli oppdatert.

   Det nærmeste ein kjem til signal er under samferdselskonferansen som skal arrangerast i Ålesund i starten av april.


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Som allerede nevnt - du selektivt tviler på konklusjonene i KS2-analysene av trinn 1 på Møreaksen, og legger isteden dine egne vurderinger til grunn.

   Naturvernforbundet fortsetter å ignorere mine spørsmål – en tarvelig oppførsel.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Eg er ikkje meir selektiv enn at eg motbeviser din vedvarande påstand om at bompengeperioden er avslutta i 2050, utan verifisering i rapporten.

   Vi kan starte med forutsetninga gitt av SVV at der er ei startløyving på 110 mill i 2024, og fortløpande kaptitaltilgang på 21 mrd frå 2025 og utover. Dette står nederst på side 4.

   Så kan vi gå til kapitlet om finasnsiering der det står følgande: ""vegvesens foreslåtte takster er satt slik at bompengebidraget samles inn i innkrevingsperioden
   2033–2052""

   Så kan ein sjå på samfunnsøkonomisk lønsemd: ""
   milliarder kroner og en samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger som viser en middelsnegativ virkning. Det er et høyt bompengenivå i innkrevingsperioden som priser bort rundt 40 prosent av trafikken, sammenlignet med beregnet trafikk uten bompenger. I Innkrevingsperioden 2033–2052 er trafikantnytten lav, og privatpersoner vil ha negativ trafikantnytte i denne perioden. Prosjektet gir imidlertid økt nytte for tjenestereiser og godstransport i samme periode, som er reisetyper med høy verdsetting av tidsbesparelser."" *)

   *) Min kommentar til dette er at godstrafikknæringa er tilfreds med noverande fergetilbod Vestnes til Molde, sannsynligvis fordi dei kan godskrive fergeturen som kviletid og slippe å ta den seinare. Dessutan er det dyrt å køyre om Otrøya.

   I tilllegg:
   Stortinget. Avvik mellom kontraktssum og sluttsum for alle kontrakter samlet skal ikke
   overskride prosjektmålet.
   Prosjektsjefs prosjektmål (P45): 17,1 mrd. 2020-kr
   Styringsramme (P50): 17,4 mrd. 2020-kr
   Kostnadsramme (P85 minus kuttliste) 19,8 mrd. 2020-kr
   3. Fremdrift: Antatt byggetid 7–8 år kan gi trafikkåpning i 2030, men tilgang på finansiering
   i første NTP-periode gjør at man legger til grunn åpning i 2032 for hele Vik–Molde.
   Julsundbrua kan få delåpning noe før.
   4. Kvalitet: Leveransen skal ha en standard i henhold til Staten vegvesens håndbøker. Alle
   fravik fra krav i håndbøkene skal være dokumentert godkjent." **)

   **) Kalkylen som låg til grunn er vesentlig overskriden i 2022 kroner. Sjå punkt 1.1.4

   ""
   oppgir kostnadene i prosjektet i 2020-kroner, hvor kostnads- og styringsramme, og
   finansieringsanalyse er prisjustert til Finansdepartementets prognose for 2022. Fra 2020 til
   sommeren 2022 har Statistisk sentralbyrås (SSB) byggekostnadsindeks for veganlegg i alt
   steget med over 22 prosent. Bare i første halvår for 2022 har indeksen steget med 14,4 prosent,
   som er vesentlig høyere enn Finansdepartementets prognose på 2,4 prosent for hele 2022.""

   ""
   hengebrua starter høsten 2023, med kontrahering av betongentreprise høsten 2026 og
   kontrahering av stålentreprise vinteren 2027. Hengebrua har planlagt veiåpning 1. januar 2033.
   Kontraktssignering for første entreprise på undersjøisk tunnel er høsten 2025, etterfulgt av ett
   års prosjektering og anleggsgjennomføring fra 2026 til veiåpning høsten 2033. Tunnelene inn
   mot Molde prosjekteres i perioden 2025–2026 og kontraheres høsten 2026 for første del av
   arbeidet og slutten av 2027 for resterende. Tunnelene har planlagt trafikkåpning samtidig som
   undersjøisk tunnel 1. oktober 2033""  ***)

   Kontrakten med konsulentselskapet for brua er avslutta hausten 2023 på grunn av usikker finansiering

   Vidare:
   ""rapport nr. 53 viser at standardavviket for gjennomførte statlige prosjekter som har vært
   gjennom KS2, i snitt er 16 prosent. Ser man kun på gjennomførte prosjekter i Statens
   vegvesen, som har vært kvalitetssikret, er standardavviket 17,6 prosent i snitt. Vi vurderer at det
   er rimelig med en høyere usikkerhet for dette prosjektet, i lys av prosjektets samlede
   usikkerhetsbilde. Prosjektet er stort og komplekst og har høy usikkerhet knyttet til blant annet
   kompleksitet, marked og organisasjon, jamfør prosjektkarakteristikken over.""

   ""Vår vurdering er at usikkerheten som fremkommer av vegvesenets usikkerhetsanalyse er for
   lav, og at usikkerheten i dette prosjektet ligger godt over snittet av prosjekter i vegvesenet.
   Tabellen under viser en sammenligning av usikkerhetsanalysen ved KS2 med Statens
   vegvesens analyse.""

   I sum er samfunnsnytten negativ med 7,5 mrd, i seinare publikasjonar er denne negative samfunnsnytten passert 11 mrd.

   Og, 45 minutters pendlingsomland i forhold til Molde er avgrensa til Vestnes og Aukra/Otrøya. Som eg har påpeikt tidlegare til ein kostnad på 30 mrd i 2022 kroner.

   Dette har liten og ingen relevans for stamveien E39. 

   Uansett, gitt den usikre finansieringa og prioritet er håpet om nedbetalt bompengefinansiering i 2052 bare eit luftslott.

   Den selektive røynda sentrerer seg om "jarleriket" Molde.


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Her underbygger du min påstand – du stoler på de delene av KS2-analysen du er enig i, og bruker egne vurderinger når du er uenig.

   Når det gjelder samfunnsnytten, så er det et faktum at Møreaksen er blant de høyest rangerte i NTP basert på netto samfunnsnytte pr. investert krone.

   Naturvernforbundet fortsetter å ignorere mine spørsmål – en tarvelig oppførsel.

 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 måneder siden
  Billigere og bedre tunneler: 

  https://www.tv2.no/broom/vil-bygge-tunneler-mye-billigere/16440881/

 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 2 måneder siden
  Møreaksen fjerner 3 ferge-propper.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Brobygging
@Terje SundsbøI ein uttale til mellom anna E39 Ålesund til Molde, eller omvendt, uttaler Transportforvaltning Midt i SVV (05.03.24) mellom anna, ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Brobygging
@Terje SundsbøEg har vist til forpliktende mål i klimapolitikken. Med gjeldande tiltak er vi langt frå å oppnå dette målet.Så har ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Brobygging
@Geir Ole SætremyrDet kloden ikke tåler, er enormt kraftkrevende ferger. Når Møreaksen avløser 3 fergesamband, blir enorme mengder elektrisitet frigitt, langt mer ...
Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Brobygging
@Terje SundsbøDet akkurat det eg sa, der må vere likhet mellom Loke og Tor. Også reduksjon av farta gjennom Tautratunellen frå ...
Terje Sundsbø 2 dager siden Brobygging
@Geir Ole SætremyrHurtige trafikkreduksjoner oppnås ved å redusere fartsgrensene i dag på allerede sterkt trafikkerte veier, slik som rundt Ålesund. Uten utviding ...
Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Brobygging
@Terje SundsbøDette vil ramme alle, også der framskrivingane av trafikk er 50+. Naudsynt trafikkauke til å betale tilbake bompengefinansieringa. Sjøl om SVV ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse