Annonse
Annonse
Motvind Norges syn blir framført av nestleder Harald Kjelstad.
Motvind Norges syn blir framført av nestleder Harald Kjelstad.

Motvind Norge ber i notat til Stortingets Energi- og miljøkomite om at behandlingen av Stortingsmeldingen utsettes til det foreligger en analyse av hva som trengs av ny fornybar energi i framtida og av de alternative energikilder.

Motvind Norge stiller også store spørsmål ved målsettingene og innholdet i meldingen. Vindkraftregimet som gjennomføres, bygd på sviktende beslutningsgrunnlag og med tvangsmidler, er til stor skade for natur, samfunn og miljø og har skapt stor mistillit til politikk og forvaltning som er til stor skade for landet. Motvind Norge appellerer derfor til de sentrale politiske tillitsvalgte om å ta dette på alvor. 

Stortingets Energi- og miljøkomite holder åpen høring om Stortingsmeldingen Vindkraft på land Meld. St. 28 (2019-2020) som videokonferansehøring 14.10.2020. 

Motvind Norges syn er som følger:

Motvind Norge mener behandlingen av den foreliggende stortingsmelding bør utsettes.

Det vises her til vårt brev til Stortinget datert 2.9.2020, der Stortinget blir bedt om å sette ned en Energikommisjon. Motvind Norge mener det er uriktig å behandle rammevilkår for videre vindkraftutbygging uten en analyse av hva vi trenger av ny fornybar energi i årene framover, og hvilke alternativer vi har til å skaffe fram nødvendig energi uten ytterligere utbygging av vindkraft. 

Stortingsmeldingen har ingen slik analyse, og den bør derfor legges til side til en Energikommisjon har avklart slike viktige spørsmål. En Energikommisjon må for å kunne skape den nødvendige tillit og troverdighet, gjennomføre brede høringer, der alle sider ved energipolitikken blir klarlagt og debattert i offentlighet 

Til innholdet i den foreliggende stortingsmelding, vil Motvind Norge anføre følgende: 

Meldingen tar som forutsetning, og uten begrunnelse, at det skal gis nye vindkraftkonsesjoner. Den uttalte hensikten med revisjonen av konsesjonssystemet er at «konfliktnivået» rundt vindkraft skal bli redusert, som grunnlag for nye konsesjoner. Dette er en negativ begrunnelse for den planlagte revisjonen.

Meldingen har ingen analyse av framtidig kraftbehov som viser at det er nødvendig med mer vindkraft for å gjennomføre elektrifisering av det norske samfunnet. Motvind Norge mener at elektrifisering av samfunnet kan gjennomføres uten nye vindkraftkonsesjoner, og viser til brev til alle lokale partiledere, hvor dette er dokumentert. Brevet er oversendt komiteens medlemmer.

Statnett har i sin analyse av økt behov for fornybar energi, anslått at «omfattende elektrifisering» vil kreve 40 TWh, mens «fullelektrifisering» vil kreve ytterligere 40 TWh, da som hydrogen. Av disse til sammen 80 TWh, skal ifølge Statnett 33TWh (15+18) brukes for å elektrifisere sokkelen. Slik elektrifisering vil redusere norske klimautslipp, men gir ingen globale utslippsreduksjoner. Elektrifisering bør derfor ikke gjennomføres. ODs og NVEs oppdaterte plan for elektrifisering av sokkelen fra juni i år, omtaler ikke globale klimaeffekter av elektrifiseringen i det hele tatt.

Den eneste begrunnelsen for mer vindkraft i meldingen er at nye vindkraftverk nå kan bli lønnsomme for utbyggerne, også etter at det ikke blir nye forbrukerfinansierte subsidier til nye kraftverk etter 31.12.2021. Motvind Norge ser ingen grunn til å tillate utbygging, bare fordi den er lønnsom for aktørene. Spesielt ikke med det som nå er avklart om de dramatisk negative konsekvensene vindkraft har for liv og artsmangfold i natur, og i form av redusert livskvalitet for berørt befolkning.

NVE anslår at Norge og Norden vil ha stort og stigende kraftoverskudd i mange år framover. Det bør tilsi en pause i tildeling av nye konsesjoner, mens erfaringer høstes med den voldsomme utbyggingen som nå pågår. Et slikt prinsipp har Stortinget lagt til grunn før det eventuelt skal vurderes nye kabelforbindelser til utlandet. Samme prinsipp bør legges til grunn i vindkraftsaken, og dette bør tilsi at ingen nye konsesjoner gis i neste stortingsperiode. Motvind Norge viser også her til vårt brev til lokale partiledere.

Motvind Norge ber våre sentrale politikere ta inn over seg at vindkraftutbyggingen, slik den er gjennomført og gjennomføres, har skapt dyp mistillit mellom befolkning og myndigheter. Dette er alvorlig for utviklingen i samfunnet generelt. Denne mistilliten vil ikke bli fjernet gjennom endringer i konsesjonssystemet, endringer som åpent er motivert nettopp ut fra å redusere befolkningens motstand, for å kunne gi nye konsesjoner. Skadene i naturen, og ulempene for befolkningen blir ikke mindre, om det kommer noen flere kroner inn i slunkne kommunekasser.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte