Annonse
Annonse
Anna Owczarz, barnelege ved Kristiansund sykehus
Anna Owczarz, barnelege ved Kristiansund sykehus

Anna Owczarz har sendt inn klage over vedtaket om sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde og ber om at denne blir behandlet i styremøtet til helseforetaket den 20. februar 2019.

I klagen påpekes det feil i de faktiske opplysninger som beslutningsgrunnlag for vedtaket samt at vedtaket er i direkte strid med annen lovgivning / vedtak.

Owczarz har vært ansatt ved Kristiansund sykehus siden 2001 og anser seg selv som en fagperson med meget god kjennskap og engasjement i prosesser siden. 

Anna Owczarz mener at både klinikksjef og administrerende direktør i styremøtet den 24. januar, førte styret bak lyset og mener presentasjonen klinikksjefen holdt både var tendensiøs og direkte feil. I klagen blir dette etterfulgt av en redegjørelse for de forelagte feil.

I klagens første punkt henvises det til til klinikksjefens uttalelse i styremøtet:

Fagmiljøa ved dei to sjukehusa har i hovudsak lenge støtta ei samanslåing, men dei har ulike syn på kor ei slik samlokalisering bør vere og kva tid den bør gjerast i forhold til innflyttingstidspunktet i SNR

I klagen presenteres en kronologisk oversikt over milepæler i prosessen siden 2001 og argumenter for hvorfor klinikksjefens utsagn er uriktig og at den ikke kan dokumenteres hverken skriftlig eller muntlig.

I klagens andre punkt mener Owczarz at klinikksjefen valgte kun to kvalitetsindikatorer fra ROS-analysen fremfor å bruke de som den nasjonal veilederen «Trygt fødetilbud» benytter.

Owcars stiller spørsmål ved at det velges to indikatorer som klinikksjefen vet at Molde scorer bedre på, etter intern  ROS-analyse i 2018. Det vises også til flere faglige feil i kriteriene som klinikksjefen presenterer.

I det tredje punktet, vises det til dette utsagnet fra klinikksjefen i styremøtet den 24. januar:

I føretaket er vi likevel trygge på at ei samanslåing av fødetilbodet vil gje betre kvalitet og pasienttryggleik og at det vil gjere det lettare å rekruttere til fagmiljøa i framtida.

Her etterlyses det blant annet begrunnelser og resultatet av eventuelle kartlegginger som er gjort, for at klinikksjefen kan påstå at det å avvikle en av fødeavdelingene, gir et bedre tilbud. Det stilles også spørsmål om  det er fremsatt uriktige påstander om pasienttrygghet uten forutgående undersøkelser. Klageren mener også at betydningen og mulige konsekvenser av de samtidige prosessene med endringer innen anestesi  og ambulansevirksomhet, underkommuniseres.

I fjerde og femte punkt tas det tak i uttalelser fra styremøtet om reisetid for gravide og om følgetjenesten. Både fra klinikksjefen og administrerende direktør. Klinikksjefen sa følgende i styremøtet den 24.januar 2019:

Styret bad føretaket om å fortsetje planlegginga og som ledd i det vidare arbeidet har føretaket invitert til ei ROS-analyse på Batnfjordsøra 4.februar. Hensikta med analysen er å få fram kva risikoar samanslåinga kan gje og kome med innspel til kompenserande tiltak. Eit av risikoområde som vil bli tatt opp er lang reiseveg og beredskap/følgjeteneste for gravide og fødande. Erdal fortel at HMR over tid har forsøkt å få til ein fullverdig beredskap og følgjeteneste, men ein har ikkje lykkast med det og ein er avhengig av eit godt samarbeid med kommunane for å løyse denne oppgåva.

Ein føresetnad for å samle fødetilbodet ved eitt av sjukehusa er å sikre gravide og fødande ei trygg oppfølging og eit trygt og godt transporttilbod til sjukehuset.

Owczarz henviser til flere feilopplysninger og faktafeil og etterlyser flere kartlegginger og undersøkelser for det som ser ut til å være meninger basert på manglende beslutningsstøtte.

I det sjette punktet omhandler klagen påstander om tilbakeholdelse av opplysninger av stor betydning, som klinikksjefen måtte ha kjennskap til før styremøtet den 24.januar. Blant annet at andelen fødsler utenfor sykehus er 20 ganger større i Møre og Romsdal enn i gjennomsnittet i Norge.

I tillegg henvises det til en omfattende norsk studie/doktoravhandling fra 2018, som viser at spedbarnsdødelighet og komplikasjoner hos mor og barn, øker med økende reiseavstand til fødeavdeling.

Studien viser derimot at størrelsen på fødeklinikken er ikke avgjørende, det er trygt å føde på både store og små fødeklinikker.

Anna Owczarz  avslutter sin klage slik:

På ovennevnte grunnlag anføres at Helse Møre og Romsdals vedtak av 24.01.19 om sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde lider av flere alvorlige feil som har virket inn på vedtakets innhold. Vedtaket kreves kjent ugyldig.

Det bemerkes at prosessen og vedtaket skaper stor interesse og engasjement hos lokalbefolkningen. Den økonomiske gevinsten er høyst tvilsom og heller ikke presentert. Saken er alvorlig og kommet ganske langt. En forventer derfor  at styret behandler klagen på det nærmeste styremøte den 20.02.19 altså like raskt som mange prosesser foregår for tida i Helse Møre og Romsdal foretak.

Dersom klagen ikke tas til følge, eller ikke behandles innen 3 uker, vil den bli rettet til overordnet klageorgan.

Klagen i sin helhet, kan du lese i dette PDF-dokumentet.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte