Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Svein Helseth
Ytring
24 august 2023 12:06
Del på Facebook
Arealplan lagt over reguleringsplan for Clausenengen.
Arealplan lagt over reguleringsplan for Clausenengen.
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Som en uslipt diamant ligger Idrett der, en arena for lek og ballspill. Riktignok har diamanten ikke vært renset og stelt på mange år.

Den har allerede blitt delt, men kan likevel, med liten innsats og små midler, slipes og få skinne som det smykket Idrett er i sentrum av Kristiansund. Men nå legges det opp til å dele opp denne diamanten ytterligere slik at det blir lite igjen av smykket.

Annonse
Annonse

Idrett består av mere enn selve fotballbanen slik det er illustrert i fig. 1 «Arealplan lagt over reguleringsplan for Clausenengen». Gjeldende arealplan er vist og området for Idrett er markert med grønt som friområde.

Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Det vil si at reguleringsplan for Clausenengen er underlagt gjeldende arealplan og kan ikke endres.

På tross av dette så har Kristiansund kommune allerede foretatt omregulering av reguleringsplan for Clausenengen ved å skille ut et område på nordsiden av Idrett. Dette området går inn i det nye krisesenteret. Som «kompensasjon» for dette området har kommunen omregulert et område på østsiden av Idrett (mot J.P. Clausens gt.) som allerede er en del av Idrett og som er mye mindre enn det arealet som er regulert bort. Her er må det vises til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging (RPR BU) skal styrke og ivareta barn og unges interesser i all planlegging etter Plan og bygningsloven. Ved omdisponering av areal som er i bruk eller er avsatt til friareal eller uteområder skal det i h.t. RPR BU gjøres en vurdering av de eksisterende leke- og oppholdsarealene og skaffes fullverdig erstatning i rimelig nærhet (RPR BU punkt 5d.)

I innsigelse ved 3. gangs høring til revidert forslag til kommuneplanens arealdel stiller «Idrett må bestå!» spørsmål ved hvordan «areal som allerede er avsatt til grøntareal blir regnet som erstatningsareal for tap av den gamle håndballbanen nord for fotballbanen. Stiller spørsmål ved hvordan et allerede grønt areal kan regnes som erstatningsareal». Kommunedirektørens svar er: «En kvalitetsheving eller opparbeidelse av et eksisterende grøntareal kan i noen tilfeller aksepteres som erstatningsareal for grøntareal som går tapt. Dette vil bero på en konkret vurdering fra sak til sak.» Skal vi le eller gråte? Området har et slitt dekke pga brøyting og lagring og har ikke blitt reparert eller vedlikeholdt av kommunen.

Nå vil kommunen også spise av arealet for Idrett ved å omregulere et område på ca. 1600 m2 på sørenden av idrett (mot Fløyveien) til kontor og parkering. Idrett skrumper! Hvordan skal dette arealet erstattes? Med «kvalitetsheving eller opparbeidelse» av den gamle tennisbanen på vestsiden av Idrett som nå benyttes til parkering?

Annonse
Annonse

«Idrett skal bestå» har utarbeidet en plan for et prosjekt for hvordan man kan ta hele Idrett i bruk. Denne planen, med kommunen som anleggseier, inngår nå i kommunens «Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv» av 2023-2026 – «Nærmiljøanlegg KGB». Overordnet mål for tiltaket er «Idrett og fysisk aktivitet for alle!» Hovedmålet er etablering av et nærmiljøanlegg for uorganisert idrett, lek og fysisk aktivitet for barn og ungdom med og uten funksjonsnedsettelser på Idrettsplassens ledige areal. I dette forutsettes at fotballbanen forblir som før; forbeholdt ballidrett. I leserinnlegg publisert 22.08.2023 «Bevar Idrett» er det vist illustrasjoner som viser hvordan Idrett kan bli et smykke i Kristiansund.

I den ovenfor nevnte innsigelsen fra «Idrett må bestå!» angående «Nærmiljøanlegg KGB»: «det beskrives da utnyttelse av hele idrettsplassen som vist i reguleringsplankartet R-189 (med unntak av området til Nordmøre krisesenter og tidligere tennisbane som er fradelt. Kan ikke se at denne planen er vurdert i arealplanarbeidet, verken administrativt eller i politisk behandling.» Til dette svarer Kommunedirektøren: «Det er riktig at nærmiljøanlegg KGB er videreført som tiltak i Handlingsplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023-2036, men det er ikke prioritert med midler i perioden. Handlingsplanen sier ikke noe nærmere om hvilken utnyttelse av idrettsplassen tiltaket består av.» Da er denne planen med andre ord uinteressant og taes ikke med i betraktning ved omregulering av området. Utrolig!

Idrett må bestå! og Clausenengen velforening har i løpet av sommeren hatt møter med de politiske partiene og med ungdomsrådet. Med unntak av Arbeiderpartiet og Senterpartiet så har partiene gitt klart uttrykk for at de er imot denne omreguleringen.

Hovedutvalg plan og bygning har 9 medlemmer der Arbeiderpartiet har 3 (inkludert leder i utvalget), Senterpartiet har 2 (inkludert nestleder), Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne, Nordmørslista og Rødt har ett medlem hver. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har flertall. Det er derfor spennende å se hva disse to partiene stemmer for i det kommende utvalgsmøtet 28. august der ny arealplan (kommuneplan) skal avgjøres før den sendes til Bystyret for endelig godkjenning 7. september.

Senterpartiet har ikke stått frem med et klart standpunkt, men har satsing på å bevare grønne lunger og satsing på nærmiljøanlegg på sitt valgprogram. Senterpartiet kan derfor bli tungen på vektskålen i det kommende utvalgsmøtet 28. august.

For inneværende periode presenterte Kristiansund Arbeiderparti følgende enkle tekst i sitt program hentet fra deloverskriften »veien inn i framtida»: »Bevare de viktigste grønne lungene og hindre nedbygging av disse».

Første lakmustest på valgløfter/partiprogram før valget er hva Senterpartiet og Arbeiderpartiet stemmer i Hovedutvalg plan og bygning ved behandling av Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Sluttbehandling og endelig vedtak 28.08.2023.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Viktig informasjon i tåkeleggingskaoset dette. Hva angår vindkraft blir den aldri bedre enn ca 30% i effektivitetsgrad mot innstallert effekt ...
Ansgar Dypbukt 2 dager siden Strømprisen til himmels
Sier meg enig i alt du skriver, strøm prisen er jo helt forferdelig ikke bare den, men nettleia er jo ...
Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøSaksa frå referansegruppemøte 17.08.23: Forslag NTP 2024- 2036: Forslaget til ny plan innebærer mer enn halvering av årlige midler til vegbygging ...
Geir Ole Sætremyr 9 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 9 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 10 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse