fbpx
Annonse
Annonse
500 000 kroner frå fylkesutvalet sin eigen konto er ei lita utgift for å undersøke et prosjekt med stort potensiale. Så dårleg står det ikkje til med økonomien til Møre og Romsdal fylke at vi treng å nullstille alt utviklingsarbeid., skriver Kristin Sørheim (SP) Per Vidar Kjølmoen (AP) i dette innlegget.
500 000 kroner frå fylkesutvalet sin eigen konto er ei lita utgift for å undersøke et prosjekt med stort potensiale. Så dårleg står det ikkje til med økonomien til Møre og Romsdal fylke at vi treng å nullstille alt utviklingsarbeid., skriver Kristin Sørheim (SP) Per Vidar Kjølmoen (AP) i dette innlegget.

All samfunnsutvikling kan ikkje stoppe opp sjølv om den fylkeskommunale økonomien er krevjande. Difor må ferjeforbindelsen mellom Aura og Hitra utgreiast vidare.

Ei ny ferjeforbindelse mellom Aure og Hitra vil vere eit særdeles nyttig samferdselstiltak i regionen. Trafikantane vil få kortare og raskare tilknyting mellom kommunane Aure, Hitra, Frøya, Hemne, Smøla og Kristiansund. Det vil styrke bu- og arbeidsmarknads-regionen og konkurransekrafta til næringslivet. For dei reisande vil det bety spart reisetid og sparte reisekostnadar. Redusert trafikk på vegane er også venta å føre til færre ulykker på vegen.

Eit ferjesamband mellom Kjørsvikbugen og Laksåvika vil ha ei overfartstid på mellom 20 og 25 minutt. Ferjesambandet vil binde saman fylkesveg 680 i Møre og Romsdal og fylkesveg 713 i Trøndelag. Avstanden mellom Aure og Hitra ein veg er godt og vel 100 km mellom dei nærmaste områda i dei to kommunane, og opp mot 200 km mellom dei fjernaste områda i begge kommunar. Avstanden over leia for eit nytt ferjesamband er om lag 7 km. Spart reisetid er om lag 25 minutt.

Så langt har fylkespolitikarane i Møre og Romsdal gjort mykje for å realisere sambandet:

  • 22.11.2016: Fylkesutvalet vedtok at nytt ferjesamband Aure – Hitra vert utgreia og søkt godkjent dersom det kan etablerast innanfor det statlege tilskottet til ferjedrift i inntektssystemet.
  • 13.12.2016: Fylkestinget vedtok det same.
  • 14.3.2018: Samferdselsutvalet ber om at det blir utgreidd om det er mogleg å starte opp eit nytt ferjesamband mellom Kjørsvikbugen og Laksåvika frå 2021, med sikte på at sambandet blir teke inn i inntektssystemet frå 2023. I dette arbeidet må kommunane og Trøndelag fylkeskommune involverast for å finne ei løysing på finansiering og investeringar og drift før sambandet blir godkjent av KMD.
  • 27.01.2020: Eit fleirtal i fylkesutvalet vedtek å løyve 500.000 kroner til videre utgreiingar.

I den siste runden fall Høgre og Fremskrittspartiet frå. Dei meiner den fylkeskommunale økonomien er for svak til å fortsette arbeidet med prosjektet. Sjølvsagt er det krevjande å finne økonomisk rom til eit slikt prosjekt no, men både innbyggjarar og næringsliv på Ytre Nordmøre fortener at vi gjer eit ærleg forsøk. Difor må vi utgreie dette vidare, saman med Trøndelag. Dessutan er det fult mogleg at kostnadene i prosjektet kan reduserast vesentleg.

For å kunne etablere det nye sambandet må det etablerast tilkomstvegar og nye ferjekaier både i Aure og på Hitra. Aure kommune og Hitra kommune har vedteke reguleringsplanar for ferjekaiene. Kommunane og næringslivet har sagt seg villige til å bidra i eit spleiselag for å få ferjesambandet realisert.

Årleg driftskostnad, inkludert kapitalkostnader for ferja, er rekna til ca 30 mill kroner, billettinntektene til ca 7,5 mill. Dersom sambandet blir godkjent og får statleg støtte, vi denne vere på ca 19 mill.
Så kjem investeringar på tilførselsvegar og kaier i tillegg. Kristiansund og Nordmøre Havnevesen har gjort eit arbeid for å sjå på alternative kailøysingar. Kanskje vil det ligge innsparingspotensiale også for andre tilsvarande prosjekt i KNH sitt forslag?

Trøndelag fylkeskommune har vedteke å støtte arbeidet med utgreiing på same måte som Møre og Romsdal.  Verken Trøndelag eller Møre og Romsdal har økonomi til å dekkje underskott på nye ferjesamband, men vi har tru på at ei utgreiing vil vise seg å få ned kostnadene og at både fylke og kommunar og næringsliv i lag kan bidra til ei realisering. I alle fall har vi ikkje råd til å la vere å undersøke dette. 500 000 kroner frå fylkesutvalet sin eigen konto er ei lita utgift for å undersøke et prosjekt med stort potensiale. Så dårleg står det ikkje til med økonomien til Møre og Romsdal fylke at vi treng å nullstille alt utviklingsarbeid.

Difor er vi skuffa over at FrP og H i fylkesutvalet 27.januar avviste å gå vidare med prosjektet. Randi Frisvoll (KrF) og Pål Farstad (V) var derimot tydeleg for prosjektet. Vi noterer oss at Frp, som lovde å jobbe for denne ferjestrekninga i valkampen, no plutseleg har skifta meining.
Men vi er fornøgd med at vi likevel har fleirtal. Det trur vi også innbyggjarane på Nordmøre har grunn til å vere.

 

Kristin Sørheim (SP) Per Vidar Kjølmoen (AP)

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Freiøya Historielag
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte