Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Svar fra Erling Sande til Frank Sves innlegg «Sp-topp med «kløyvd tunge» publisert 21. februar 2022.

I eit lesarbrev nyleg prøvar Frank Sve (FrP) å vri ein viktig og overordna debatt om korleis vi brukar samferdsleinvesteringane, over til å handle om Møreaksen eller Romsdalsaksen. Dette trasevalet er avgjort og stadfesta av fleire regjeringar der også FrP har site, hatt samferdsleminister i og støtta dei siste 8 åra. Heller enn å ta Frank Sve sin innfallsvinkel med å spreie usikkerheit om avgjersler partiet hans har støtta, lyftar eg heller debatten om at vi må byggje dei store samferdsleprosjekta innan veg og jernbane smartare slik at vi også kan få råd til naudsynt vedlikehald, eit løft for fylkesvegane, rassikring og satsing på hamnene våre.

Skal pengane nå lengst mogeleg kan ikkje vi politikarar late som at vi har råd til alt, og gang på gang sjå at store prosjekt vert utsatt. Vi må få til ei auka satsing på utbetring av «flaskehalsar» og vedlikehald i eksisterande vegnett. Då må vi også sjå om vi kan frigjere midlar ved å bygge dei store prosjekta våre rimelegare. Til dømes med å bruke 90 km/t som fartsgrense i staden for 110 km/t på enkelte strekningar, eller bruke kryssingsspor på jernbane i staden for å ha dobbeltspor på alle nye jernbanestrekningar.

Pengane vi brukar til bygging av vei og bane er skattepengar og bompengar. Vi må aldri gløyme at vi forvaltar disse på vegne av folk. Det fordrar at vi ikkje sløser – men heile tida leitar etter måtar å nå lengst mogleg med pengane.

Ei slik tenking handlar blant anna om at vi må vurdere kva vi kan gjenbruke og forsterke, og kva vi må bygge heilt nytt. Nokre stader kan planlagt veg med fart på 110 km/t byggast med 90 km/t grense og i enkelte tilfelle med 2+1 felt i stadenfor fullskala firefelts motorvei. Det kan redusere både kostnader og bompengar samt spare matjord og natur. Nokre stader kan slike grep føre til at vi kan få bygd nær dobbelt så lange strekningar for dei same midlane.

Det er enorme forventninger innan samferdsle. På dei vegane som folk brukar i sitt lokalmiljø, er det mange stader for dårlig standard og lite kapasitet. Eg har peika på at vi treng å frigjere ressursar slik at vi kan møte store vedlikehaldsbehov både på vei og bane, på rassikring, satsing på fylkesvegar og innanfor hamn og farlei.

Eg er overraska over den negative måten Frp møter denne tenkinga på. Folk skal kunne forvente at vi som politikarar gjer alt vi kan for at skattepengane blir brukt nøkternt. Slik kan vi avgrense bompengane som både folk og næringsliv vert ramma av. At FrP tviheld på dobbelspora jernbane og 110 km/t til trass for at andre standardar i enkelte tilfelle kan spare oss for milliardar i bompengar og sikre pengar til andre viktige samferdsletiltak er vanskeleg å forstå.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 år siden
  Leser man KVU2011, skinner det tydelig gjennom en forutbestemt holdning hos SVV, MA & Co! Passerspissen ble forutbestemt satt i Molde sentrum, med blikket rettet mot Aukra (Gossen)! Romsdalsaksen ble uten hemninger avfeid med fire linjer. 

  Ser man på den paniske haste utredningen i 2019, som kom som ett følge av at MA ble mer og mer presset og avkledd som ett prosjekt som var solgt inn på feilaktig underlag, der det ble tydeligere og tydeligere at SVV, MA & Co i tett dialog trakk i trådene, kan man lure på hvorfor det ifbm. denne paniske hasteutredningen ble lagt inn ekstra kostnader med å fiktivt konstruere ett behov for en ny, ekstra bro over Tresfjorden! Kostnader med en ny bro ble tillagt flytebro alternativet Romsdalsaksen og  det på tross av at denne strekningen tilhører  E136. Å hevde behov for en ny Tresfjordbro  forteller i grunn sitt! Det er vel mange andre veistrekninger i fylket som burde komme før ett behov for en ny Tresfjordbro? Og ser man på hvor lite planlagt og hvor ufornuftig MA er ifbm. strekningen mellom Tresfjordbroen og Vik, dvs. gjennom  Vestnes, så kan man virkelig lure! I tillegg ble også krysningspunktet mellom MA og RA flyttet bort fra den rette linjen mellom Ålesund og Bergsøy. Dvs. inn mot Molde sentrum! Hvorfor SVV, MA & Co flyttet krysningspunktet trenger neppe noen nærmere forklaring!

  Ser man videre på hva SVV, MA & Co presterer å gjøre videre ifbm. å legge inn en totalt uforståelig og til alt overmål, en unødvendig lang  og ekstra kostbar undersjøisk tunnel ifbm. det oversjøiske flytebro alternativet Romsdalsaksen, så må man virkelig klype seg selv i armen for å være sikker på at det SVV nå for n-te gang presterer å gjøre for å underminere en brysom konkurrent til deres eget steinalder prosjekt, fant sted! Men det gjorde det! SVV, MA & Co leter tydeligvis med lys og lykter etter vanskeligheter med flytebro alternativet og gjør det som er mulig for å undergrave dette alternativet! Er dette spesielt demokratisk?

  Slik har og slik holder SVV, MA & Co på! Er det annet å vente at flertallet av befolkningen i fylket har vendt ryggen til steinalder prosjektet og omveien MA?

  Å ta innover seg at det finnes mer fremtidsrettede, kortere, flatere og rimeligere  løsninger ifbm. fergefri fjordkryssing sitter tydeligvis alt for langt inne for SVV, MA & Co!

  Ser man på historien til det riggede MA prosjektet, forteller det bare hvordan enkelte grupper har funnet svakheter i våres demokratiske system og uten hemninger har utnyttet det maksimalt!

  Å tro at MA er ett kvalitetssikrer prosjekt kan på en isolert måte hevdes å stemme! Men da under helt feilaktige rammer!  Dvs. rammer som hindrer mer fremtidsrettede løsninger! Dvs. at MA som alternativ til fergefri fjordkryssing er blitt tuftet på helt feil grunnlag!

  Da hjelper det lite å hevde at MA er kvalitetssikret!
   Uansett hvor mange ganger enkelte presterer å repetere seg selv!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Terje G. Finnøy Utredningene i 2011 ble gjort for begge traséene Møreaksen og Romsdalsaksen. Formålet med fergefri E39 er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Siden Romsdalsaksen totalt feiler på hovedmålsettingen, er det ikke til å undres over at Møreaksen ble foretrukket.

   Utredningene i 2019 var på ingen måte paniske, det var en helt normal oppdatering av tidligere utredninger. Tresfjordbroen er dimensjonert for trafikken på E136. Å legge til enda en europavei medfører behov for utvidelser, på samme måte som for de øvrige strekningene dette skjer. Denne merkostnaden på Tresfjordbroen er en direkte følge av Romsdalsaksen, den påløper ikke ved Møreaksen.

   Krysningspunktene er valgt ut fra trafikkmønsteret, det er ikke utelukkende endepunktene som er av interesse. Men du tror åpenbart at all trafikk er gjennomgangstrafikk over hele strekningen Ålesund-Bergsøya.

   På Romsdalsaksen ble det utredet undersjøisk tunnel samt flytebro allerede i 2011. I 2019 ble alternativet med undersjøisk tunnel ikke utredet videre. Men da Tidens Krav «avslørte» dette, måtte SVV foreta oppdaterte analyser med tunnel på Romsdalsaksen.

   Flytebroer over Romsdalsfjorden er et urealistisk alternativ: 
    https://www.tk.no/urealistisk-med-bruer-over-romsdalsfjorden/o/5-51-1076756

   Meningsmålingene ga ingen av alternativene flertall. Du må slutte å misbruke statistikk på denne måten.

   Om du mener at kvalitetssikringen er foretatt på bakgrunn av feilaktige rammer, så har du ikke tiltro til de som kvalitetssikrer heller. Hvem er det du har tiltro til, foruten deg selv?

   Du har ikke leste denne, har du vel? 
   https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112225-en-omkamp-om-opplysningstiden


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Flytebro alternativet Romsdalsaksen er ikke fullverdig utredet! SVV, MA & Co med sine gjentatte halvhjertede og paniske utspill, tuftet på så tilbyr grader feil grunnlag, gjør at dei som part har utspilt sin rolle opp mot en seriøs, fullverdig og uhildet utredning av flytebro alternativet RA!  SVV, MA & Co har rett og slett mistet all troverdighet her i fylket ifbm. det riggede MA prosjektet! Og du fortsetter å vri og vende i kjent stil! At kostnader ifbm, E136 mellom Ålesund og Dombås skal tillegges RA (og det også med oppkonstruerte, fiktive, totalt unødvendige kostnader med å hevde behov for en ekstra parallell Tresfjordbro, basert på trafikken Vestnes-Molde med ÅDT 2300)! Samtidig så skal ikke tilsvarende grep gjelde for MA (f.eks. tunnel mellom Vik og Tresfjordbroen som over natten ble fjernet fra MA, samt også samtlige kostnader ifbm. E39 for strekningen Julbøen-Hjelset)! Dette forteller bare enda en gang om hva din argumentasjon tuftes på! Det er rett og slett ikke hensiktsmessig  å argumentere mot  «goddagmannøksaskaft» argumenter!! Skjønner at du aldri kommer til å ta innover deg hva flertallet i fylket mener og forventer, så la oss være enige om at vi er uenige! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Terje G. Finnøy Om utbyggingen av Eksportveien E136 blir dyrere hvis Romsdalsaksen bygges, så er dette kostnader som skal belastes opphavet til merkostnadene – Romsdalsaksen.

   Møreaksen er belastet merkostnadene den påfører strekningen E39 Julbøen – Hjelset. For strekningen fra Molde sentrum til Hjelset vil kostnadene være de samme om Møreaksen ikke bygges. Da blir det meningsløst å belaste Møreaksen for disse.

   De som foretar kvalitetskontrollen er ikke idioter, slik du muligens tror.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Igjen bommer du på skiven med å prøve å fremstå som en bedreviter! SVV, MA & Co med sine riggede prosesser ifbm. MA fremstår som alt annet enn idioter! Tvert i mot så fremstår dei som rå dyktige på å manøvrere og utnytte tydelige svakheter i vårt demokratiske system! Vedr. dine vri og vrenge på alt, så stiller det seg helt annerledes! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Terje G. Finnøy

   Jeg prøver ikke å være noen bedreviter, men jeg forsøker å henvise til faglige utredninger, kontra dine personlige synsinger.

   Den riggede prosessen ser ut til å ramme svært mange, bl.a. flere samferdselsministre fra Frp.

   Hvilke svakheter i det demokratiske systemet sikter du til? Partiene som var for Møreaksen var jo meget tydelige i forkant av Stortingsvalget. Og de fikk som nevnt flertallet av stemmene.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Audun Karlstrøm · 2 år siden
  Skuffende at leder i Transportkommiteen ikke setter seg inn i saken.

  Sitat
  Pengane vi brukar til bygging av vei og bane er skattepengar og bompengar. Vi må aldri gløyme at vi forvaltar disse på vegne av folk.
  Sitat slutt

  Kan han da beskrive for oss hvilke forvaltningsformål Møreaksen tilfredsstiller, som folket vil ha !?
  Om Møreaksen er det riktige valget, hvorfor er det kun 23% av folket i regionen som vil ha undersjøisk fjordkryssing.

  Det er selskapet Møreaksen AS, med sine tvilsomme metoder fra 2006, som har manipulert fram dette tragiske tunnell-konseptet.
  "Sjakktrekket" var å "narre" fylket, kommuner og banker til å bli medeier. I tillegg var det nære samarbeidet med SVV "Molde" nok til å bli prioritert som det beste fjordkryssings alternativet i KVU 2011.
  Selskapet Møreaksen hadde kun ett mål i sine vedtekter og det var fastlandsforbindelse. Bo og arb.marked som blir brukt som argument er motbevist av de fleste forskningsmiljø, deriblant TØI og Møreforskning.

  Oversjøiske fjordkryssinger som tilfredsstiller målene i NTP, tar vare på folkets ønsker og ellers sunn fornuft. De alternativet ble og er manipulert bort av strategien til "SVV Molde" med sine "kunder" og selskapet Møreaksen AS.

  SVV "Molde" sin representant med sentral posisjon i fergefri E39 organisasjonen, har siden 2012 utnyttet dette maksimalt. Han hadde ansvaret for....akkurat... Samfunn, felles bo- og arbeidsmarked. Da ble det naturlig å bruke dette som argument på Moldekontoret.

  SVV "Molde" jobber ikke for folket men for en rådyr fastlansforbindelse uten merverdi for andre enn vedtekten i Møreaksen AS og egen stolthet.

  Også SP må snart begynne å forstå dette!!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Audun Karlstrøm Du bør lese denne: https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112225-en-omkamp-om-opplysningstiden

   Der vil du se at det er årevis siden SVV ble omorganisert. Det er ikke kontoret i Molde, men utbyggingsavdelingen i Bergen, som har ansvaret for Møreaksen.

   Romsdalsaksen bommer totalt på formålet med fergefri E39. Hovedhensikten med fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen, ifølge samferdselsminister Kleppa (2010).
   Bestillingen til samferdselsminister Kleppa i 2010 var:

   Statens vegvesen har fått i oppdrag å sette i gang et prosjekt som skal greie ut følgende:

   2. Det skal og gjerast ein jobb med å greie ut og vurdera teknologiske løysingar for fjordkryssingar.
   3. I tillegg til desse to delprosjekta skal det vurderast korleis tekniske anlegg for fjordkryssingane skal nyttast til å utvinne kraft frå bølgjer og vind.
   4. Og det skal vurderast kva type gjennomføringsstrategiar og kontraktsformer som er best eigna for eit prosjekt av så stort omfang.

   Flertallet av velgerne i vårt fylke har stemt på partier som ønsker Møreaksen. Disse partiene står bak sine valgløfter til velgerne. Det er altså et politisk flertall for Møreaksen. I meningsmålingene fikk ingen av alternativene flertall.

   Møreaksen gir større samfunnsnytte enn Romsdalsaksen. Møreaksen gir 14 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen. Man bygger ikke en ny vei for et lite mindretall på gjennomreise.

   Du bør lese dette også: https://www.tk.no/romsdalsaksen-ikke-best-pa-alt/o/5-51-1072556

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Audun Karlstrøm · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Jeg må snart begynne å ta meg betalt for bruken av denne oppstillingen av målene.....som JEG har laget! Har du spurt meg?
   Møreaksen tilftedsstiller ingen av de!
   PS. Du hopper over pkt.1.

   Ikke tilfredsstiller Møreaksen SVV sin tolkning av målene I NTP heller.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Audun Karlstrøm Beklager – her kommer punkt 1:
   1. Kva for potensial ein ferjefri kyststamvegg for næringsliv og tilhøyrande bu- og arbeidsregionar.

   Jeg er redd du tar feil – SVV mener det er Romsdalsaksen som ikke tilfredsstiller disse målene i NTP for fergefri E39. Det er nettopp derfor Møreaksen er valgt isteden.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Audun Karlstrøm · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Målsetting i NTP og konseptvalget fra 2011 ble tolket og fremlagt som følger av SVVM i 2013 FØR vedtak i regjering 2014:

   Sitat
   • Framkommelighet skal bedres og sikres mellom nabofylker (mot E6) samt at reisetid mellom Ålesund, Molde og Kristiansund blir tidsredusert også mot Trondheim.
   • Transportkostnadene bør bli lavere gjennom kortere reisetid på en mer energieffektiv og klimavennlig måte.
   • Reisetid for kollektivtransport bør reduseres for å få det mer attraktivt.
   • Gående og syklende får gode alternativer med trasèer til arbeidsplassen samt fordeler for sykkelturisme og trim.
   Sitat slutt.


   Hvordan klarte SVVM å få til at fjordkryssingen Møreaksen tilfredsstiller NTP-målene bedre enn oversjøiske alternativ?.... når:
    
   • Møreaksen bidrar til en lengre vei mellom Trondheim og Ålesund.
   • Møreaksen bidrar til økte transportkostnader.
   • Møreaksen bidrar til unødvendig merforbruk av energi i byggetid, drift og bruk.
   • Møreaksen bidrar til økt reisetid for de som krysser fjorden med kollektivtransport.
   • Møreaksen bidrar til at gående og syklende ikke kan krysse fjorden.


   Planlagt veistrekning er en katastrofe for regionen og det Norske folk!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Audun Karlstrøm Du har ennå ikke fått med deg at SVV for lengst er omorganisert – det er ikke kontoret i Molde, men utbyggingsavdelingen i Bergen som har ansvaret for Møreaksen.

   Det er faktisk Samferdselsdepartementet og mange ulike samferdselsministre som har kommet fram til at Møreaksen tilfredsstiller målsettingene i NTP, mens Romsdalsaksen ikke gjør det.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Knut Hoem · 2 år siden
  Hvorfor diskutere noe konkret som Møreaksen når han kan løfte diskusjonen og snakke generelt tøv om veibygging uten å måtte forholde seg til noe spesifikt? Vegvesenet vil unngå tuneller og generelt bygge billigere. Fint det, men hvorfor kan vi ikke da konkret diskutere Romsdalsaksen som gir bedre vei, mer samfunnsnytte for mindre penger?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Knut Hoem Nå var det vel Frank Sve (Frp) som stilte spørsmål ved hva lederen av Transportkomiteen mente – og han mener man må få mest mulig ut av midlene som bevilges til samferdsel. Politikk dreier seg først og fremst om ideologi og prinsipper. Dette gjelder dermed også spesifikke prosjekter. Tunneler er generelt sikrere enn annen sammenlignbar vei i dagen.

   Møreaksen gir større samfunnsnytte enn Romsdalsaksen. Møreaksen gir 14 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen.
   https://www.tk.no/romsdalsaksen-ikke-best-pa-alt/o/5-51-1072556

 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 år siden
  Det er ikke foruten grunn at temaet Møreaksen er så til de grader overopphetet i fylket vårt! Helt fra første dag er omveien blitt oppfattet som ett SVV, MA & Co rigget prosjekt! Forhåpentligvis så vil Sande lytte til flertallet av befolkningen i fylket på sin ferd videre! Kanskje en tettere dialog mellom Sve og Sande kan være konstruktivt i så måte?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Terje G. Finnøy Grunnen til en politisk overopphetet debatt i dette fylket er Frank Sve (Frp) og hans konfliktskapende stemmejakt. Møreaksen er den raskeste veien for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden, man bygger ikke nye veier for et lite mindretall på gjennomreise.

   Flertallet av befolkningen i fylket stemte på partier som ønsker Møreaksen. I meningsmålingene fikk ingen av fjordkryssingsalternativene flertall.

   Du bør lese denne: 
   https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112225-en-omkamp-om-opplysningstiden
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Alf Helge Fevaag · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Og nok en gang er du ute med fjaset ditt!

   Her forsøker du feilaktig å skape ett inntrykk av at det er flertall i Møre og Romsdal FOR Møreaksen. Vel... Sannheten er vel at flertallet på Sunnmøre, flertallet på Nordmøre, samt flertallet i Romsdal er MOT Møreaksen. Ja til og med på Molde er det jo et flertall MOT Møreaksen. Vel og merke et knapt flertall, men likevel et flertall MOT denne forurensende og kostnadsdrivende omveien for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden!

   Du støtter deg på stemmer gitt ved stortingsvalget, men det virker som at du tror at folk "bare" stemte med Møreaksen i tankene. Vel... Også her tar du feil! For veldig mange så kom MA lengre bak på prioriteringslisten. For eksempel hadde veldig mange fra Nordmøre Sykehusskandalen som viktigste sak, noe som var med på å påvirke hvilket parti man stemte på!

   Men dette er vel vanskelig for deg å fatte! Du får ta deg en prat med kompisen din, "hobbyskribenten", og se om dere klarer å knote ned et leserinnlegg som vi fornuftige mennesker kan småflire av...! ;) 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Du fyller på med misledende informasjon i ren MA stil! Flertallet av befolkningen i fylket er i mot MA! Det har vist seg gjentatte ganger ifbm. tidligere meningsmålinger i flere lokalaviser i fylket. At Norstat sin spørreundersøkelse, der over 4000 personer var tydelig på at oversjøiske løsninger foretrekkes fremfor den undersjøiske tunnel traseen, spikret bare dette som fakta! Du med din egenkonstruerte  62% vri, er det vel knapt nok bare du som tror på! At Sve som politiker også et i mot MA, supplerer bare flertallet i fylket!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Alf Helge Fevaag Det jeg sier er at over 62% stemte på partier som er for Møreaksen. Disse partiene har forpliktet seg til å jobbe for det de gikk til valg på. Det er altså et politisk flertall for Møreaksen.

   I meningsmålingene fikk ingen av alternativene flertall. Skal man bruke din logikk er det dermed også et flertall MOT Romsdalsaksen.

   Om du ønsker å lese noe for fornuftige mennesker, så kan jeg anbefale denne: 
   https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112225-en-omkamp-om-opplysningstiden
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Alf Helge Fevaag · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Les tidligere kommentarer! ;) 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  jon ingar eik · 2 år siden
  Møreaksen og følle prosjektet Hafast vil sammen fordyre E39 igjennom M&R med ca. 50%, og samtidig forlenge E39 med hele 50 km, og blir mange ganger forverret angående klima utslipp, og her snakker ministeren om og forholde seg etter kostnader, og politiske vedtatte regler, her går de nøyaktift i mot regionale regler for riksvei bygging, med og legge en hovedvei igjennom saktegående byer og tettsteder, og også med størst usikkerhet, med tuneller på minus ca. 340 dybde meter, med stor fare for brann i Motor og bremser, og der undersjøiske tuneller er desidert dyrest i drift og vedlikehold, og som er uønsket av en samlet transport bransje, NLF., også pga. driftskostnader, og HMS for egne ansatte, og som i tillegg er utilgjengelig for myke trafikanter. 

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 9 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Terje SundsbøHer er kontaktinformasjonhttps://naturvernforbundet.no/ansatte/holger-schlaupitz/
Terje Sundsbø 10 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Geir Ole SætremyrSom vanlig svarer du ikke på de spørsmål du får. Er det vanlig praksis i Naturvernforbundet?Representerer du virkelig Naturvernforbundet?
Geir Ole Sætremyr 14 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Terje SundsbøDu får bruke energi på å finne ut av Naturvernforbundet sitt formål.
Terje Sundsbø 16 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Geir Ole SætremyrSom vanlig svarer du ikke på de spørsmålene du får. Er ikke det litt pinlig å representere Naturvernforbundet på en ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Terje SundsbøDu er i det filosofiske hjørnet i dag. Du får ta deg ei misjonsferd, sville for sville,  og sjå kor ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Geir Ole SætremyrBurde ikke heller du alliere deg med Frank Sve (Frp)? I følge Hans-Peter Kaaresen blir jo Frank Sve (Frp) den ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse