Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Steinar Melby
Artikkel
16 oktober 2019 22:18
Del på Facebook
Fra venstre: Randi Valderhaug Frisvoll (KrF), Kristin Sørheim (Sp), Tove-Lise Torve (Ap), Yvonne Wold (SV), Carl I Johansen (MDG) og Pål Farstad (V).
Fra venstre: Randi Valderhaug Frisvoll (KrF), Kristin Sørheim (Sp), Tove-Lise Torve (Ap), Yvonne Wold (SV), Carl I Johansen (MDG) og Pål Farstad (V).
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, la tidligere i uken fram sin politiske plattform for kommende fylkestingsperiode.

Det politiske avtaledokumentet innledes slik:

Møre og Romsdal har et sterkt næringsliv og gode kompetansemiljø som gir oss et godt utgangspunkt for videre utvikling. Vekst og utvikling er avhengig av at alle gode krefter samarbeider om å se muligheter, og står sammen om å løse små og store utfordringer.

Fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør og samfunnsutvikler er svært viktig i denne sammenhengen. 

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Vi mener fylkeskommunen må bidra mer for å få ned klimagassutslippene. Vi vil intensivere arbeidet for å få staten til å ta et større ansvar i det grønne skiftet, inkludert sterkere medfinansiering av nullutslippsteknologi i kollektivtilbudet. Møre og Romsdal har et godt utgangspunkt for grønn verdiskaping blant
annet knyttet til fornying/bygging av ny utslippsfri skipsflåte, teknologiutvikling, fornybar energi (havvind, hydrogen, biogass), havbruk m.v. Vi vil stimulere til grønn verdiskaping gjennom fylkeskommunens virkemiddelapparat og samarbeid med næringsliv, akademia og andre aktører.

I delen «Økonomisk ansvarlighet» påpekes det at den største utfordringen for fylkeskommunal drift er de mangelfulle økonomiske overføringene til fylkeskommunen, særlig innenfor samferdsel og at arbeidet med å rette opp dette intensiveres.

I «Klima- og miljø» slås det fast at klimaendringene er vår tids største utfordring og omfatter 12 av 45 punkter beskrevet i avtalen.

Vi gjengir avtalens 45 punkter i sin helhet her:

Økonomisk ansvarlighet

 1. Vi skal gjennomføre omstilling 2020 og Møre og Romsdal 2025 med sikte på en økonomi i balanse.
 2. Vi skal ha et forsvarlig drifts- og investeringsnivå.
 3. Den største utfordringa for den fylkeskommunale drifta er de mangelfulle økonomiske overføringene til fylkeskommunen, særlig innenfor samferdsel. Vi skal intensivere arbeidet for å rette opp dette.

Klima- og miljø

 1. Vi skal vurdere klima- og miljøpåvirkning i alle store prosjekt før vi velger løsning.
 2. Vi ønsker at alle innstillinger i politiske saker skal ha en vurdering av om vedtaket vil ha en positiv, nøytral eller negativ effekt på klima og miljø.
 3. Vi skal utarbeide klimaregnskap for fylkeskommunens drift.
 4. Vi skal fortsette arbeidet med energieffektivisering og omstilling til nullutslippsløsninger innenfor fylkeskommunens ansvarsområder.
 5. Vi har som mål å ha en klimanøytral kollektivtrafikk innen Alle nye kontrakter skal som hovedregel sette krav om nullutslipp. For mindre samband med spesielt krevende infrastruktur kan det vurderes overgangsordninger med hybridløsninger.
 6. Vi skal bruke fylkeskommunens innkjøpsmakt i arbeidet for klimagasskutt og miljøvennlige løsninger gjennom å vektlegge miljø- og klimakrav ved anbudsutlysninger og kontraktinngåelser.
 7. Vi skal koble fylkeskommunale bygninger til lokale nær- og fjernvarmenett for fornybar energi der det er mulig.
 8. Vi vil vurdere solceller på fylkeskommunale bygninger.
 9. Vi skal styrke jordvernet og vil prioritere jordvern høyt når det kommer i konflikt med andre interesser.
 10. Vi skal vurdere nye virkemidler for en mer bærekraftig matproduksjon basert på mer bruk av lokale ressurser når fylket tar over mer ansvar for landbruket. Bynært landbruk og andelslandbruk skal også stimuleres.
 11. Vi sier nei til etablering av deponi for farlig avfall på Raudsand, vil at Staten skal rydde opp i eksisterende avfallsdeponi og vil ha vurdert drivverdighet av gjenværende mineralressurser.
 12. Vi hegner om våre fornybare ressurser som fisk og andre marine arter, og sier nei til all olje- og gassaktivitet som kan komme i konflikt med Mørebankene.

Utdanning og kompetansebygging

 1. Vi skal opprettholde de videregående skolene denne valgperioden, og vil ta opp til drøfting fordeling av tilbud og linjer. Vi vil utrede praktiske og økonomiske konsekvenser ved fritt skolevalg kontra nærskoleprinsippet. Av nødvendige investeringer vil vi prioritere Ørsta, Fræna (havbruk og akva) og Gjermundnes vgs.
 2. Forskning og utdanning skal prioriteres, herunder Campus Kristiansund, forskningsinstitusjonene og fagskolene i fylket.
 3. Vi skal arbeide for økt integrering og for finansiering av videregående opplæring for innvandrere og voksne uten rett til dette, slik at de også kan telle med ved opptak og fordeling av linjer og tilbud. Søkere med voksenrett skal tas med ved dimensjonering av linjene ved de videregående skolene. Vi er positive til et spleiselag med vertskapskommunene for å få gjennomført dette.
 4. Vi skal styrke arbeidet for psykisk helse og livsmestring i videregående opplæring. Et godt og trygt psykososialt skolemiljø skal også gjelde for elever med særlig behov for tilrettelagt opplæring.
 5. Vi skal fortsatt kjøpe tjenester ved Tøndergård skole og ressurssenter for elever som ikke vil få et faglig tilfredsstillende tilbud ved fylkeskommunens videregående skoler.
 6. Vi skal samarbeide med kommunene med en ambisjon om å få helsesykepleier hver dag ved de videregående skolene.
 7. Vi skal utrede ei ordning med gratis skolefrokost med sikte på at dette kan etableres ved alle videregående skoler i Møre og Romsdal.
 8. Vi vil ha økt satsing på lærlinger, blant annet gjennom en forpliktende handlingsplan med næringsliv og kommunene, samt ta inn flere lærlinger i egen organisasjon.

Samferdsel

 1. Vi vil skjerme ferjetilbudet til de største øysamfunnene. Det skal arbeides videre med etablering av ferjesamband Aure-Hitra.
 2. Vi skal legge til rette for bysykler i samarbeid med kommuner og næringsliv.
 3. Vi skal støtte hydrogeninitiativet i Geirangerfjorden gjennom konsesjonsbehandlingen, samt støtte hydrogenplanene på Raumabanen og Kystekspressen.
 4. Vi vil, utover det som er absolutt nødvendig av vedlikehold og nyinvesteringer (ferjekaier, tunnelsikkerhet og bruer), prioritere gang- og sykkelveger, trafikksikkerhet og kollektivtilbud i perioden.
 5. Vi vil støtte byenes arbeid med bypakker for å redusere biltrafikk og forurensning.
 6. Vi vil videreføre en økonomisk støtte til Lyntogforum i perioden.
 7. Vi skal utnytte fylkeskommunens innkjøpsmakt til fordel for vårt innovative næringsliv og for å oppnå rimeligere og smartere løsninger.

Seriøst arbeidsliv

 1. Vi vil bruke fylkeskommunens innkjøpsmakt for å bekjempe sosial dumping, svart økonomi og annen arbeidslivskriminalitet gjennom å stille strenge seriøsitetskrav ved utlysning av anbud, inkludert krav om lærlinger og begrensning av antall underleverandører.
 2. Vi vil opprette et eget ombud for et seriøst arbeidsliv. Ombudet skal føre kontroll med og sikre et trygt og anstendig arbeidsliv ved anbudsutsatte prosjekt og tjenester i regi av fylkeskommunen.
 3. Vi vil arbeide for en heltidstidskultur hvor heltidsstillinger skal være hovedregelen.

Kultur, folkehelse og reiseliv

 1. Vi skal bidra med fylkets andel til kultur- og operahus i Kristiansund.
 2. Vi vil realisere Spjelkavik Arena.
 3. Vi vil prioritere bibliotekene og museene som møteplasser og kulturformidlere i lokalsamfunnene.
 4. Vi vil prioritere friluftsliv og folkehelse.
 5. Vi skal fortsette satsinga på et bærekraftig reiseliv med utgangspunkt i lokal mat, lokalt håndverk og lokale tradisjoner.

Regional balanse og likestilling

 1. Vi vil arbeide for å fordele fylkeskommunale arbeidsplasser bedre i fylket (jamfør Omstilling 2020 og Møre og Romsdal 2025). Ingen ansatte skal flytte arbeidssted dersom de ikke ønsker det.
 2. Vi skal arbeide for økt antall statlige arbeidsplasser til fylket, og vil i tråd med fylkeskommunens strategi prioritere de delene av fylket som har færrest statlige arbeidsplasser.
 3. Vi skal støtte opp om tettstedutvikling i samarbeid med kommuner som ønsker det.
 4. Vi skal bidra til bredbåndutbygging i alle deler av fylket der det trengs.
 5. Vi vil arbeide målrettet for å fremme likestilling i alle deler av samfunnslivet.

Tannhelse

 1. Vi vil arbeide for at tannhelsetilbudet kommer inn under Folketrygden.
 2. Vi vil etablere de planlagte kompetansesentrene i fylket.
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Hans-Peter Kaaresen 4 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Anne Mari SandshamnFøyer seg inn i en lang rekke av tilsvarende........."Pompel og Pilt" fortsetter som bidragsytere i underholdningsbransjen.  Teoriene deres er det ...
Anne Mari Sandshamn 6 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
Rasmuss >Rassmussen og Terje Sundsbø påstår følgende sitat, kopiert direkte fra leserinnlegg : " Det finnes flere ferdige fergeavløsningsprosjekter både ...
Geir Ole Sætremyr 10 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Terje SundsbøDette intervjuet med TØI-forskar Aud Tennøy skildrer mange av dei tiltaka som må til for å nå klimamåla https://www.energiogklima.no/to-grader/ekspertintervju/fire-ting-vi-ma-slutte-med-hvis-vi-skal-na-klimamalene
Espen Heitmann 12 timer siden Meir norsk mat i fylkeskommunen
Nå er det vel liten tvil om at Dordi har ett selektivt forhold til fakta, jeg vil bare minne om ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Terje SundsbøHer er kontaktinformasjonhttps://naturvernforbundet.no/ansatte/holger-schlaupitz/
Terje Sundsbø 1 dager siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Geir Ole SætremyrSom vanlig svarer du ikke på de spørsmål du får. Er det vanlig praksis i Naturvernforbundet?Representerer du virkelig Naturvernforbundet?
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse