fbpx
Annonse
Annonse
Elisabeth Kristiansen, tidligere barnehagelærer
Ytring
23 september 2021 16:10
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Barnehagen – en lærende organisasjon og barnehagelærerens unike kompetanse innen ledelse

Den lærende organisasjon har siden 2009/2010 vært et sentralt tema for kompetanseutvikling i barnehagene og representerte da en ny og utfordrende måte å tenke barnehage på. Barnehagen må ha en pedagogisk ledelse som setter i gang og leder refleksjons- og læringsprosesser i organisasjonen. Ledelse av utviklings- og endringsprosesser er en sentral oppgave for styreren i samarbeid med de pedagogiske lederne. Sammen skal de bidra til at barnehagen er en lærende organisasjon. Styrer og pedagogisk leder har ansvar for å lede medarbeidere i det daglige arbeidet med barna. Styrerne og de pedagogiske lederne er rollemodeller med et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag og rammeplanens intensjoner etterleves i praksis. Barnehagen må systematisk vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme disse verdiene.

Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er engasjert i å skape og dele kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål. I slike organisasjoner stimuleres de ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man kan lære sammen.

Arbeid innenfor satsingsområder bør handle om ledelse av utviklings- og endringsprosesser.  

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. Det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen som må bru kes som utgangspunkt for dialog og respekt for mangfold.

Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver. Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen.

Hvilken kompetanse forventes det da at barnehagelæreren mestrer i tillegg til kunnskap om barns utvikling?

Relasjonskompetanse og ledelse - Hjertet er vårt følelsesmessige anker. Det er der vi føler tillit og engasjement overfor oppgaver og relasjoner på arbeidsplassen. Hvis relasjonene er svake eller mangler helt, slutter hjertet å banke for oppgaven, og engasjementet og tilliten blir mindre. Hjernen aktiveres når vi blir utfordret og får bruke kompetansen vår på arbeidsoppgaver som skaper verdi, både for oss personlig og for fellesskapet. Vi kan se på hjernen som en muskel som trenger tilstrekkelig med stimulans og ytre påvirkning for å fungere best mulig. Arbeidet vi gjør, må ha mål og mening. Meningsfylt arbeid oppstår i de øyeblikkene der hjertet og hjernen er fulle av positiv energi, blir utfordret, er i balanse og vet hva målet er. Meningsfylte øyeblikk oppstår når vi opplever at vi kan bidra til fellesskapet og får bekreftet at vi er verdifulle, både for oss selv og for andre. Arbeidet føles meningsfylt når vi opplever å få bekreftelse på hvem vi er (hjerte) og det vi kan (hjerne).

Derfor er det helt avgjørende at en leder er oppmerksom på relasjonene på arbeidsplassen og vet hvordan kvaliteten på disse kan heves. Relasjonsbasert ledelse handler om å kunne skape tilfredsstillende resultater gjennom gode relasjoner til medarbeiderne. Kilde:  Anne Linder,Jesper Gregersen - Dansk Center for ICDP / Barnehageforum.no

Teambygging - Aktiviteter man ofte bruker i teambuilding er ment for å ikke bare være lærende, men også gøyale. De hjelper medarbeidere med å bli bedre kjent med hverandre i forhold til hvordan en person tenker, jobber, løser problemer og hvordan denne personen har det gøy. Det finnes faktisk noen aktiviteter for teambuilding som teamet ditt vil like.

Organisasjonsutvikling – dette handler mye om planlegging og iverksetting av systematiske tiltak for å sikre at arbeidskraft og andre ressurser blir anvendt på en god og effektiv måte, slik at man får en sunn organisasjon med evne til fornyelse og problemløsning.

Lederstøtte/ veiledning – Hensikten med veiledning er styrking av mestringskompetansen. Veiledning er en målrettet samtale som stimulerer deltakeren til å finne egne svar. Veiledning skal oppmuntre til refleksjon og til at deltakeren er aktiv både under samtalen og i perioden mellom hver veiledning.

Hensikten er at deltakeren skal lære ved å være aktiv i sin egen læringsprosess, og dermed utvikle større selvstendighet og ansvar for egen læring.

Veilederens holdning er viktig for at veiledningen skal være vellykket. En veileder er åpen og imøtekommende, og framfor alt nysgjerrig på hvor deltakeren er i læringsprosessen. Veiledningen bygger på kunnskaper og ferdigheter deltakeren allerede har.

Veilederens rolle er å stille spørsmål heller enn å svare.

Prosessledelse - Prosessledelse som verktøy er relevant når man ønsker å implementere endring, bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på komplekse utfordringer. Det handler i stor grad om å skape interaksjon og samhandling på tvers av organisasjonen, og få deltakere i prosjekter, team eller avdelinger til å skape resultater sammen. 

I både komplekse omstillingsfaser eller i mindre prosesser som avdelingsmøter og workshops, vil lederen måtte mestre det å legge til rette for aktiv deltakelse og utløse potensialet til dem som skal skape prosjektets ønskede resultater. Verktøyene som følger med god prosessledelse vil gi deg ferdigheter til å skape rom for dialog og deltakelse, der de involverte bruker sine ressurser til å skape felles resultater.

Endringsledelse - Dette betyr endring og utvikling av mennesker, organisasjoner og systemer. Det krever et fleksibelt lederskap, men også kompetanse til å jobbe innovativt og systematisk med varige endringer og gode løsninger. Det må arbeides systematisk med endring på individ- og organisasjonsnivå. Man må forstå de sentrale prinsippene som må ivaretas for at varig endring skal skje, og det må velges/brukes en arbeidsmodell for å sikre fremdrift i endringsprosesser.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene, jf. kapittel 2 og 3. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. Dette vil gi personalet grunnlag for å tenke og handle systematisk i det pedagogiske arbeidet.

Tror nok dette er viktige tanker å ha i hodet når ny finansieringsmodell skal utarbeides. Det må være økonomisk handlerom og finansiert tid til planlegging for drift av barnehage uansett om den er privat eller kommunal. 

Barnehagetilskuddet finansieres av kommunenes frie inntekter (rammetilskuddet og skatteinntekter). Det vil si at det er kommunene som vedtar hvor mye de skal bruke på barnehager over sine kommunebudsjetter. Kommunene gir tilskudd til godkjente private (private, fylkeskommunale og statlige barnehager) og barnehagene skal behandles likeverdig ved tildeling av tilskudd. Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn uavhengig av foreldrenes økonomi. 

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Marius Ibs Øien-Hansen 4 timer siden «Gisle» ved Kvalvåg våren 1949
Otto Øien var kaptein på Gisle.
Hydrogen er enormt energikrevende å produsere så det er stort sett for å forsvare mer vindkraftutbygging det ivres for Hydrogenproduksjon.
Terje Sundsbø 1 dager siden Møreaksen er sjanselaus!
Hvilke partier er det som støtter Møreaksen, har Sve glemt det? Dagens regjering Ap og Sp, samt Krf, V og ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Møreaksen er sjanselaus!
Hvilke partier er det som støtter Møreaksen, har du glemt det? Les https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/110408-paradokset-romsdalsaksen-20211021
Svært uventa kraftpris
Den nye Regjeringa sviktar fundamentalt med uforsvarleg og uventa  HØGE kraftprisar! Vanskeleg for oss vanlege veljarar å forstå  og godta ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte