Annonse

Stellar Festival Stellar Festival

Annonse

Det skriver Orkide - Nordmøre Regionråd i en uttalelse som er undertegnet ni ordførere på Nordmøre (minus Eide), til styremøtet i Helse Møre og Romsdal 15. mai 2019. Uttalelsen er datert den 13. mai 2019 og er adressert til styret i Helse Møre og Romsdal med kopi til adm. dir. Nils Kvernmo. Vi gjengir innholdet i sin helhet:

Vi aksepterer ikke ytterligere nedbygging av spesialisthelsetjenesten på Nordmøre!

  • Vedtaket om sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde må trekkes tilbake.
  • Fødeavdelingen i Kristiansund skal bestå.
  • Vi krever at HMR sørger for fortsatt drift ved Aure Rehabiliteringssenter.
  • HMR må snarest fatte vedtak som ivaretar våre krav til føde- og rehabiliteringstilbudet på Nordmøre.

Det vises til vårt brev til styret 22. mars 2019 med følgende budskap:

  • Dersom forslagene om nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund og Aure rehabiliteringssenter vedtas, legger ordførerne frem sak om oppsigelse av samtlige samhandlingsavtaler.
  • Kommunene vil samtidig forlate alle samhandlingsarenaer med Helse Møre og Romsdal.
  • Ordførerne vil også oppfordre sine innbyggere til å benytte seg av fritt sykehusvalg.

På tross av stort omfang av bekymrede innspill, fra ansatte, innbyggere, kommuner og politikere lokalt og nasjonalt, vedtok styret HMR 27. mars å flytte fødeavdelingen i Kristiansund til Molde sykehus innen 19. august 2019. Saken om Aure rehabilitering ble trukket.

I etterkant har Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll kommuner alle gjort kommunestyrevedtak om å si opp samhandlingsavtalene med HMR.

  • Kommunene aksepterer ikke en videre nedbygging av viktige helsetilbud på Nordmøre hvor helseforetaket ikke vektlegger likeverdige tilbud og tilgjengelighet for innbyggerne på Nordmøre.
  • Kommunene opplever ikke at de er likeverdige partnere med Helse Møre og Romsdal. Helseforetaket ser bort i fra felles verdigrunnlag og målsetting i Samhandlingsavtalene (kap. 2) om at «Samarbeidet bygger på tillit og åpenhet mellom likeverdige parter».
  • Vedtakene som er gjort i alle samarbeidskommunene i Orkidé – Nordmøre Regionråd hvor samhandlingsavtalene med HMR sies opp, viser at det er et omforent Nordmøre som står sammen i denne saken.

Prosessen i forkant av fødevedtaket ivaretok ikke reell medvirkning fra alle parter, noe som medførte at styresakene ble fremstilt ensidig og mangelfullt. I etterkant har adm. dir. i saksutredningen til langtidsbudsjettet 2020-2030 i sak 37/19 erkjent at slike prosesser er krevende og at det er nødvendig med god dialog med alle berørte parter, både kommuner, brukere og tilsatte. Så langt er ikke dette ivaretatt i denne prosessen. Det stilles som krav til en saksutredning at saken skal være så godt opplyst som mulig. I denne saken har den mangelfulle prosessen medført at saken ikke oppfyller dette kravet.

I etterkant av styremøtet er kommunenes synspunkt og argumenter om at saksgrunnlaget for å samle fødeavdelingen til Molde var ensidig, feilaktig og ufullstendig blitt betydelig forsterket og dokumentert. Vi viser her spesielt til vedlegg 10 i denne styresaken (sak 36/19). 

På bakgrunn av dette finner vi det uforståelig at det i saksutredningen til sak 36/19 fastholdes at «saksgrunnlaget fra styresak 26/2019 ligg elles fast».

I saksframlegget til styremøtet 15. mai er det så langt foreslått en utsettelse av sammenslåingen. For å skape nødvendig forutsigbarhet både for pasienter, ansatte og øvrige samarbeidsparter er det nødvendig at HMR kommer med et klart vedtak om at fødeavdelingen i Kristiansund skal bestå.

For å sikre likeverdige og tilgjengelige rehabiliteringstjenester for befolkningen i hele Møre og Romsdal er vårt krav at HMR sørger for å sikre videre drift ved Aure Rehabiliteringssenter. I styresak 35-19 Statusrapport mars 2019 omtales Rehabiliteringsprosjektet. I likhet med tilbudet på Mork ønsker også kommunene på Nordmøre å bevare kompetansen og mulighetene som ligger der.

Utsettelse av en avklaring av både føde- og rehabiliteringstilbudene på Nordmøre er en ytterligere usikkerhet og påkjenning for de ansatte og pasienter. Dersom en avklaring drar ut i tid øker risikoen for at kompetansen forvitrer. Vi forutsetter at HMR ser behovet for at fagkompetansen i både Nordmøre og Romsdal inngår i det fremtidige spesialisthelsetilbudet.

Vi viser til adm.dir. sin saksutredning til Langtidsbudsjett 2020-2030 sak 37/19 som sier «Det vil difor bli lagt auka vekt på økonomisk omstilling som ikkje er knytt til strukturelle endringar».

Dette er i tråd med vår anmodning til styret.

Kommunene på Nordmøre v/ordførerne

Uttalelsen kan lastes ned i sin helhet her.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Våre utvalgte