Annonse
Annonse
Aktive naturvernere, se signaturliste
Ytring
13 mars 2021 18:55
Lunde på Runde fuglefjell. Foto: Per Einar Rekdal
Lunde på Runde fuglefjell. Foto: Per Einar Rekdal
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Lørdag 6. mars ble det klart at Rødts landsmøte går imot «vindkraft på land, i fjæra og til havs». Rødt begrunner dette med «et sterkt føre var-prinsipp». Partiet ønsker dessuten å «sikre at ressursforvaltningen kommer lokalbefolkningen til gode, ikke storkapitalen og EU».

Innlegget har tidligere vært  publisert i Harvest Magazine.

Som aktive naturvernere støtter vi Rødts vurdering i denne saken. Skulle andre politiske partier lande på samme konklusjon, vil vi hilse det velkommen.

«Alle partiene som har sittet med regjeringsmakt i Norge siden 2011, har et ansvar for at vindkraftutbyggingen har blitt en fiasko», påpeker aviskommentator Hilde Øvrebekk i artikkelen «Vindkraft-fiaskoen alle kunne ha stoppet» (Stavanger Aftenblad, 25.06.20). At den pågående vindkraftutbyggingen er et miljøødeleggende pengesluk, er etter hvert godt dokumentert. Nå som fiaskoen rulles opp, skylder stortingspolitikerne på hverandre. Dessverre ser det ikke ut som om styrende myndigheter har lært av sine katastrofale feilgrep. Nå skal det satses stort på havvind, og det uten at solide konsekvensutredninger foreligger.

Havsul 1-prosjektet viser med all mulig tydelighet at konsesjonsgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke tar tilstrekkelig hensyn til våre felles naturverdier og -ressurser. Her planlegges bunnfaste vindturbiner i skjærgården på Møre, i gyteområdet for flere fiskebestander, blant annet norsk vårgytende sild. Dette er en av verdens største fiskebestander. «Etter vår mening burde ikke konsesjonen vært gitt, med begrunnelse i at det planlagte vindkraftverket ligger midt i en svært viktig trekk-korridor både for sjø- og fastlandsfugl”, skriver Norsk Ornitologisk Forening (NOF) på sin nettside. NOF mener at nevnte kraftanlegg, hvis det bygges ut, vil «ramme næringssøkende fugler fra Sør-Norges eneste store fuglefjell, Runde», hvor det er observert over 240 ulike fuglearter (SNL, 2020). «Havsul I spiller hasard med verdens største fiskebestand», hevder Motvind NordVest. «Det foreligger ingen konsekvensutredning i det hele tatt knyttet til gytevandring og gytefelt for sild og øvrige arter» (Fiskeribladet, 2020).Planlagte vindkraftanlegg truer også fisket lenger nord i landet. Vest-Finnmark Kystfiskarlag sier klart nei til OEDs forslag om utbygging av vindkraftverk på Sandskallen like utenfor Sørøya i Vest-Finnmark. De aktuelle fiskefeltene er, ifølge styreleder i lokallaget, Tommy Pettersen, svært viktige for kystfiskerne i regionen og for kystflåten fra andre områder i Nord-Norge (Fiskeribladet, 2019). Sandskallen ligger i vandringsruta til skreien, mellom Barentshavet og Lofoten. Ingen kan på forhånd vite hvordan et vindkraftanlegg her vil kunne påvirke verdens største torskefiske, en helt sentral bærebjelke i norsk økonomi.

Mathias Andersson, forsker på undervannsakustikk ved det svenske Totalförsvarets forskningsinstitut, og Peter Sigray, som er professor i oseanografi ved Stockholms universitet og professor i undervannsteknologi ved Totalförsvarets forskningsinstitut, mener begge at vindkraftverk til havs kan forstyrre økosystemene. «Flytende vindkraftverk gir fra seg tydelige toner som i et visst frekvensintervall kan gå rett gjennom fartøysstøyen». Under visse forhold kan lyden «oppfattes av sel, tannhval og fisk på flere kilometers avstand». Andersson og Sigray mener også at elektriske kabler langs havbunnen kan forstyrre ål, rokke og hai, og sette artenes orienteringsevne ut av spill (Aftenposten Innsikt, desember 2012).

Ifølge Havforskningsinstituttet (HI) kan både bunnfast og flytende havvind «skada flora og fauna på havbotnen, inkludert fiskeartar som lever og gyter der», både i installasjonsfasen og i driftsfasen. Vindturbinstøy kan «forstyrra kommunikasjonen mellom marine organismar som til dømes brukar lyd under gyting». Kablene som fører strømmen fra vindturbinene og inn til land lager elektromagnetiske felter på havbunnen, noe som kan «påverka orienteringssansen til fisk og andre dyr som er følsame for elektromagnetiske signal, blant anna bruskfisk som skate og hai». Havvind kan dermed «potensielt forstyrra migrasjon og beiting for desse dyra i eit område rundt kabelen». HI mener det er «behov for fleire akustiske målingar for å kartlegga kor høg støyen frå anlegga er, kor langt han rekk og korleis han påverkar fisk og dyr» (Havforskningsinstituttet, 2020).

CC0 7819Lundefugl på fuglefjellet Runde. Foto: Per Einar Rekdal

Motvind Norge advarer mot å legge til rette for vindkraftutbygging i sårbare og biologisk viktige sjøområder slik det er foreslått. I Motvind Norges høringssvar om havvind uttrykker organisasjonen stor bekymring: “Kunnskapsgrunnlaget må […] sies å være mangelfullt og feilaktig. NVE mangler vesentlig kompetanse om natur og miljø og konsekvensene av vindkraft, både på hav og på land. På havet har NVE ingen erfaring (Motvind, 2019)». Norges Miljøvernforbund (NMF) advarer om at den lavfrekvente støyen fra havvindturbiner kan forstyrre både sjøpattedyr og fisk. NMF har fulgt med på havvindsaken i flere år, og har sett en tendens til at havvind typisk planlegges i sentrale gytefelter og fiskebanker.

Å vedta utbygging av havvind uten å ha oversikt over konsekvensene er etter vårt syn uansvarlig politikk, og det strider mot Naturmangfoldloven. Vi støtter derfor Rødts vedtak om et sterkt føre var-prinsipp i vindkraftsaken, og oppfordrer andre partier til å innta samme standpunkt. Nei til vindkraft på land, i fjæra og til havs!

Signert av:

 • Anne Guri Andresen, naturverner og medlem av Motvind Norge
 • Lisbeth Marie Austnes, medlem av Norges Miljøvernforbund
 • Anne Berit Thorstensen Bergo, medlem av Naturvernforbundet Oslo Nord
 • Roger Blindingsvolden, varastyremedlem i Motvind SørVest
 • Eirik Borgen, naturverner
 • Irene Brandvold, naturverner
 • Lillian Bremnes, medlem av Motvind Norge og Norges Miljøvernforbund
 • Marit Brevik, leder av Motvind Dalane og styremedlem i Motvind SørVest
 • Kari Johanne Bøhle, medlem av Nei til vindkraftverk på Haramsøya
 • Steven Crozier, medlem av Motvind Norge og Norges Miljøvernforbund
 • Espen R. Dahl, forskningstekniker, medlem av NOF og medlem av Naturvernforbundet
 • Tor Lasse Evensen, medlem av Motvind Bevar Øyfjellet, Motvind Norge, og Naturvernforbundet
 • Henrik Espedal, biolog/ geomatiker og medlem av Motvind Norge
 • Lars Falck-Muus, medlem av Motvind Norge og nestleder i Motvind Oslo og Viken
 • John Fiskvik, naturverner og styremedlem i Motvind Innlandet
 • Christina Fjeldavli, medlem av Norges Miljøvernforbund
 • Siri Fjeseth, medlem av Motvind Norge og Norges Miljøvernforbund
 • Erling Flem, naturverner og medlem av Nei til vindkraftverk på Haramsøya
 • Ragnhild Flem, naturverner
 • Kari Ruud Flem, naturverner og medlem av Nei til vindkraftverk på Haramsøya
 • Hildegunn Flengstad, leder for Nei til vindkraft i Tysvær og varastyremedlem i Motvind SørVest
 • Irene Njå-Gjellestad, medlem i Motvind Norge og Norges Miljøvernforbund
 • Randi Kjærstad Hagerup, naturverner og styremedlem i Plastpiratene
 • Anne Hilde Hagland, medlem av Norges Miljøvernforbund
 • Dordi Hammer, medlem av Motvind Norge og Norges Miljøvernforbund
 • Odd Handegård, tidligere direktør ved Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø
 • Håvard Haraldson Hatløy, natur- og kulturarvforvaltar, rådgjevar i Musea på Sunnmøre
 • Anne Hestflått, medlem av Motvind Norge og styremedlem i Motvind NordVest
 • Merethe Presthus Holden, naturverner
 • Anders Honningsvåg, naturverner
 • Trond Hovda, medlem av Motvind Norge og Norges Miljøvernforbund
 • Turid Houge, medlem av Motvind Norge og Motvind Vestland
 • Bente Hordvik, naturverner
 • Ada Einmo Jørgensen, naturverner, koreograf og scenekunstner
 • Knut Langeland, medlem av Motvind Norge og Norges Miljøvernforbund
 • Erik Larsen, medlem av Norges Miljøvernforbund
 • Erlend Leirdal, medlem av Naturvernforbundet og Motvind Norge
 • Marianne Sol Levinsen, styremedlem i Motvind SørVest og medlem av Norges Miljøvernforbund
 • Svein Lundeng, medlem av Motvind Norge og Motvind Bevar Øyfjellet
 • Dag Máhtenjárga, naturverner
 • Stein Malkenes, naturverner
 • Steinar Melby, naturverner og medlem av Norsk Ornitologisk Forening
 • Jarl Molnes, medlem av Motvind Norge og Norges Miljøvernforbund
 • Merete Bendikte Moy, medlem av Naturvernforbundet i Rogaland
 • John I. Myklebust, styreleder i Motvind NordVest
 • Arnfinn Nilsen, saksbehandler for Norges Miljøvernforbund
 • Bjørn Nissen, styremedlem i Motvind SørVest
 • Bjørnhild Josefsen Nykrem, medlem av Motvind Norge, Norges Miljøvernforbund og Nei til vindkraftverk på Haramsøya
 • Ruben Oddekalv, leder av Norges Miljøvernforbund
 • Margit Pedersen, medlem av Motvind Norge, Motvind SørVest og La Naturen Leve
 • Per Einar Rekdal, naturfotograf
 • Bård Einar Rimereit, medlem av Motvind Norge, Norges Miljøvernforbund og Sea Sick Fish
 • Jannicke Modell Røhmen, varastyremedlem i Motvind SørVest
 • Berit Røsvik, naturvenn
 • Liv Marie Sandve, medlem av Motvind Norge
 • Sverre Sivertsen, tidligere kommunikasjonsdirektør i Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Roger Skaret, medlem av Norges Miljøvernforbund og Motvind Trøndelag
 • Line Skår, medlem av Norges Miljøvernforbund
 • Gunvor Slaatto, medlem av Motvind Norge og Norges Miljøvernforbund
 • Odd Stensholt, medlem av Motvind Norge og Nei til vindkraft på Haramsøya
 • Kristin Straume, varastyremedlem i Motvind SørVest
 • Freddy Svanberg, medlem av Motvind Norge
 • Brage Sæther, medlem av Motvind Norge
 • Liv-Agno Ulsund, medlem av Norges Miljøvernforbund
 • Arild Vargervik, styremedlem i Motvind SørVest
 • Tage Vedal, naturverner
 • Ragnhild Alma Vinkenes, agronom
 • Claudia Wakim, medlem av Norges Miljøvernforbund
 • Beate M. Waarøe, nestleder i Motvind SørVest
 • Jan-Erik Weinbach, medlem av Norges Miljøvernforbund
 • Ellen Wennberg, naturverner
 • Per Inge Østmoen, medlem av Motvind Norge og styreleder i Motvind Oslo og Viken
 • Steinar Ågotnes, naturverner og naturfotograf
 • Trond Ågotnes, medlem av Motvind Vestland
 • Jørgen Åkre, naturverner og styremedlem i Nei til vindkraftverk på Haramsøya

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Lama Vik 14 timer siden Romsdalsaksen best på alle områder
"Romsdalsaksen" best på alle områderRomsdalsaksen "best" på alle områderRomsdalsaksen best på "alle" områderRomsdalsaksen best på alle "områder"
"Frank Sve trenerer Møreaksen"
Terje Sundsbø 2 dager siden Statens vegvesen trenerer Romsdalsaksen!
@Espen HeitmannUtredningene er utført av Norconsult. Om de mener at utredningene er urealistiske, så har de plikt til å si det.Formålet ...
Espen Heitmann 2 dager siden Statens vegvesen trenerer Romsdalsaksen!
@Terje SundsbøNå ja de utredningene av RA som har blitt gjort var direkte urealistiske og ganske tydelig konstruerte av SVV for ...
Det er bare å ta turen videre til Karmøy og Gandsfjorden/Gausel mellom Sandnes og Stavanger. Velde forurenser boligfelt med såkalt ...
Tom Major 2 dager siden Kanskje vi skal ta ondet ved roten?
Du får sagt det. Det norske politikere har gjennomført over en årrekke kan i sum kun kalles et kjempestort SVIK!
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte