Annonse
Annonse
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Hovedproblemet med Terje Tovan/MuM sin meningsmåling om kryssing av Romsdalsfjorden er at den ikke fanger opp de faglige vurderingene i saken.

Meningsmålinger fanger opp meninger om det man spør om. I Tovans meningsmåling blir man bedt om å si sin mening om tre alternativer som fremstilles som likestilte valgmuligheter for kryssing av Romsdalsfjorden: 1) Møreaksen, 2) Romsdalsaksen eller 3) fortsatt ferge. Men disse tre alternativene er ikke likestilte valgmuligheter.

Faglig grunnlag

Alle veiprosjekter her til lands følger en planleggingsløype som sikrer et solid faglig grunnlag, samtidig som beslutningene tas gjennom demokratiske prosesser:

Konseptvalgutredning: Dette er en omfattende faglig utredning av hva som er den beste og mest fremtidsrettede løsningen på en gitt veistrekning. Hva som er beste løsning skal vurderes i lys av et politisk bestemt samfunnsmål: Hva er det samfunnet skal oppnå ved den løsningen som velges? Deretter utreder fagfolkene i Statens Vegvesen forskjellige veitraseer og løsninger for å se hvilken løsning som gir best måloppnåelse. Slike utredninger inneholder mange momenter, som f.eks. nytte-effekt, kostnader, ikke-prissatte effekter osv. Basert på vurderingene av mange ulike traseer/løsninger, konkluderer Statens Vegvesen med hvilken av disse som gir størst måloppnåelse for samfunnet.

Høring: Den ferdige konseptvalgutredningen sendes til høring hos en rekke instanser, bl.a. kommuner, fylkeskommunen og interesseorganisasjoner m.m. Alle kan gi sine innspill.

Kvalitetssikring 1 (KS1): Når Statens Vegvesen er ferdig med sin konseptvalgutredning leier Samferdselsdepartementet/Finansdepartementet også inn uavhengige konsulenter som går gjennom og kvalitetssikrer utredningene og konklusjonen i konseptvalgutredningen.

Vedtak om trase/løsning: Konseptvalgutredningen, høringsinnspillene og KS1 sendes til Samferdselsdepartementet for at våre folkevalgte skal ta den endelige beslutningen om konseptvalg – dvs valg av trase/løsning.

Kommunedelplan og reguleringsplan: Den traseen/løsningen som blir valgt av regjeringen går videre til detaljplanlegging i form av kommunedelplan og reguleringsplan i regi av Statens Vegvesen. Dette er meget omfattende og kostbare prosesser og gjennomføres da kun for det alternativet som er valgt.

Nasjonal Transportplan: Når man er ferdig med kommunedelplan og reguleringsplan har Statens Vegvesen god kontroll på kostnadene i prosjektet. Da er svært mange detaljer avklart. Det er sjelden med store kostnadssprekker på prosjekter med ferdig reguleringsplan. Da er prosjektet klart for at politikerne kan prioritere bygging av prosjektet. I landet som helhet er det til enhver tid svært mange prosjekter som man ønsker å realisere. Derfor legger regjeringen frem en Nasjonal Transportplan som viser hvilke prosjekter som skal prioriteres de neste 6 årene og i de påfølgende 6 årene deretter. Denne Stortingsmeldingen legges frem til behandling i Stortinget for at Stortinget skal gi sine signaler til regjeringen om de prioriteringene som gjøres.

Kvalitetssikring 2: Når et veiprosjekt er prioritert i Nasjonal Transportplan har Statens Vegvesen grunnlag for å gå i gang med siste del av planleggingsprosessen. Denne handler om styringsdokumenter, kontraktstrategier, finansiering/bompengegrunnlag o.l. Når Statens Vegvesen har laget sitt grunnlag, gjennomføres en ny kvalitetssikring (KS2) av disse dokumentene, da gjennomført av eksterne konsulenter bestilt av departementene.

Beslutning om finansiering: KS2-dokumentene sendes til Samferdselsdepartementet som basert på dette faglige grunnlaget legger frem KS2/bompengeproposisjon til vedtak i Stortinget.

Kryssing av Romsdalsfjorden

Når det gjelder kryssing av Romsdalsfjorden har man nå kommet frem til punkt 6-7 på listen ovenfor. Møreaksen ble valgt som beste løsning i 2014 og i 2017 ble prosjektet prioritert i Nasjonal Transportplan. Nå i 2021 vedtas det en ny Nasjonal Transportplan hvor Møreaksen har rykket oppover på prioriteringslisten og vil kunne få byggestart i 2023.

Møreaksen er vedtatt gjennom demokratiske prosesser basert på et solid faglig grunnlag. I de samme prosessene og basert på det samme faglige grunnlaget er Romsdalsaksen og fortsatt ferge valgt vekk. Her en noen av de viktige punktene fra det faglige grunnlaget i saken:

 • Møreaksen er eneste løsning som gir full oppnåelse av samfunnsmålet.
 • Møreaksen vil ha et betydelig større trafikkgrunnlag enn Romsdalsaksen – fordi Møreaksen er den beste løsningen for det meste av trafikken.
 • Møreaksen vil ha dobbelt så stort trafikkgrunnlag enn et bedret fergetilbud, selv med gratis fergebillett og avganger hvert 10.minutt døgnet rundt.
 • Møreaksen gir 13 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen.
 • Møreaksen gir 47 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn ferge.
 • Møreaksen vil ha 23 % høyere trafikantnytte enn Romsdalsaksen.
 • Møreaksen er kr 6-14 milliarder billigere enn Romsdalsaksen (jo høyere veistandard, desto større prisforskjell).
 • Romsdalsaksen ville blitt møtt med innsigelser pga nasjonalt kulturminne og landskapsvernområde på Veøya.

Det eksisterer ikke tre likeverdige alternativer for kryssing av Romsdalsfjorden. Møreaksen er vedtatt og klar til bygging basert på faglige vurderinger og en lang, grundig og demokratisk prosess.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Ketil Strand Andersen · 8 måneder siden
  Hva vet han om det? Folk følger jo saken i avisene, også det som ekspertene skriver. Det som også har kommet fram at ekspertene sier at dette blir verdens sikreste tunell, men det er ikke nødvendigvis det viktigste spørsmålet, for det er: Ønsker man en dyp tunell og en høy bro?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 8 måneder siden
   @Ketil Strand Andersen Skal vi tro kommentarene her inne, så har folk ikke satt seg inn i de faglige analysene. Eller de foretrekker egne synsinger.

   Det viktigste spørsmålet er vel om man ønsker fergefritt eller fortsatt ferge. Ønsker man fergefritt så velger man den raskeste og billigste løsningen som knytter regionene langs kysten tettere sammen, som er formålet med fergefri E39. Man velger den løsningen som sparer fylkeskommunen for framtidige kostnader med fastlandsforbindelse til Otrøya og Aukra.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Rolf Erik Pedersen · 8 måneder siden
  Møreaksen svarer ikke til den opprinnelige bestillingen for E39.
  Dette er dokumentert.  Bestillingen har blitt tilpasset, slik at omveien passer inn i den nye, endrede bestillingen. 
  I fasen der MA såg mest gjennomførbar ut, ble det veldig tydelig sagt at ved ny teknologi på broer, skulle dette kunne gi en bedre, billigere og sikrere vei, som svart mye bedre på bestillingen  for E39.
  Men Samferdseldepartementet og ministrene har aldri fått det de har bedt om, kun en utredning for MA.
  Jo mer statlige midler som blir bruk, værre blir det å snu. 
  Om det er riktig det SVV sier om utbyggingsprosjekter, som nå er halvert fra første kalkyle, så kan det umulig være behov for bompenger på strekningen Molde-Vestnes! 
  Hvordan Kjærringsundet blir finansiert, legger jeg meg ikke borti.
  Hvor mange av kulepunktene holder mål, er svært få.
  Ta reisetiden . 47 min kortere reisetid? 
  Fergen bruker pr.dato mindre en 30 min.
  Det er 3 mil omvei via Tautratunnelen!
  MA raskere en RA? For de som kommer fra østsiden, er RA klart raskest. Men gjennom mange rundkjøringer, blir ikke farten høy den første milen!
  Kulturminne blir ikke berørt. Tilstøtende område, sørsiden på Veøya, er det allerede gjort inngrep. 
  Fornminnekortet, begynner å bli tynnslitt.. 
  Blir gjentatt, nesten i hver settning at alle prosser er demokratiske. 
  Vitner det om en smule usikkerhet fra forfatter?
  Møreaksen AS, som har styrt premissene for hele prosessen, MA, gjorde et genistrek, når de klarte å få omtrent alle kommunene til å kjøpe aksjer i MA.
  Aksjer gir som oftest lojalitet til de som styrer butikken.  
  Og når en av idé makerne sitte godt plantet i toppen Samferdselkommiteen, er vel svaret gitt.
  Espeland har vært god på å promotere et håpløst prosjekt, som vil ekskludere mange fra å kunne krysse Romsdalsfjorden i pendlersammenheng.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 8 måneder siden
   @Rolf Erik Pedersen Her er oppgaven fra samferdselsminister Kleppa i 2010 om fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim: 
   "Statens vegvesen har fått i oppdrag å sette i gang et prosjekt som skal greie ut kva for potensial ein ferjefri kyststamvegg for næringsliv og tilhøyrande bu- og arbeidsregionar….»

   Hensikten er altså å knytte bl.a. næringslivet i regionene langs kysten tettere sammen. Her feiler Romsdalsaksen totalt på målsettingen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Audun Karlstrøm · 8 måneder siden
   @Terje Sundsbø Ikke alle får med seg samtlige oppgaver i bestillingen til samferdselsminister Kleppa i 2010. 
   Derfor må disse gjentas:

   Sitat
   Statens vegvesen har fått i oppdrag å sette i gang et prosjekt som skal greie ut følgende:

   1.    Kva for potensial ein ferjefri kyststamvegg for næringsliv og tilhøyrande bu- og arbeidsregionar.

   2.    Det SKAL og gjerast ein jobb med å greie ut og vurdera teknologiske løysingar for fjordkryssingar.

   3.    I tillegg til desse to delprosjekta SKAL det vurderast korleis tekniske anlegg for fjordkryssingane skal nyttast til å utvinne kraft frå bølgjer og vind.

   4.    Og det SKAL vurderast kva type gjennomføringsstrategiar og kontraktsformer som er best eigna for eit prosjekt av så stort omfang
   Sitat slutt.

   Da håper jeg at det er siste gang jeg ser du tilpasser faktainformasjon sendt fra Samferdselsdep. Ingen er tjent med det.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Trond Sjøli · 8 måneder siden
  Jeg forstår veldig godt at dere føler at det VIRKELIG brenner nå, både i ræva og under føttene...
  Dere har blant annet ført samferdselsministeren bak lyset med å innbille han at det var flertall i M&R for Moldeaksen (tilsiktet)..
  Tror du FAKTISK selv at noe av det du skriver er troverdig?
  Jadda, det har vært gjennom disse prosessene, problemet er bare at ingen av disse prosessene lenger har tillit, og er dermed verdiløse for folk flest, med andre ord, velgerne, i et valgår.
  En annen ting, hvis Moldeaksen FAKTISK er det beste valget, hvorfor kjempes det da så innbitt imot fullstendige utredninger av alternativene?
  Forøvrig er reisetid mellom Ålesund og Molde fullstendig irrelevant for en ny E39, har du forstått oppgaven?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Jan Rune Haukvik · 8 måneder siden
   @Trond Sjøli Av alle godbiter her, må jo dette være dagens: 
   "Forøvrig er reisetid mellom Ålesund og Molde fullstendig irrelevant for en ny E39, har du forstått oppgaven?"
   Du har virkelig lest "oppgaven", skjønner jeg... 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Trond Sjøli · 8 måneder siden
   @Jan Rune Haukvik Alle vet hva oppgaven til en europavei er ment å være..
   At, til og med, lederen for Transport- og kommunikasjonskomiteen er så korrupt at han har prøvd, og delvis klart, å omdefinere dette er også irrelevant.
   Den eneste effekten det har er å styrke politikerforakten og mistilitten til prosessene.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 8 måneder siden
   @Trond Sjøli Her er oppgaven fra samferdselsminister Kleppa i 2010 om fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim: 
   "Statens vegvesen har fått i oppdrag å sette i gang et prosjekt som skal greie ut kva for potensial ein ferjefri kyststamvegg for næringsliv og tilhøyrande bu- og arbeidsregionar….»

   Hensikten er altså å knytte bl.a. næringslivet i regionene langs kysten tettere sammen. Her feiler Romsdalsaksen totalt på målsettingen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Trond Sjøli · 8 måneder siden
   @Terje Sundsbø På ingen måte.
   Romsdalsaksen knytter HELE M&R bedre opp mot E6, og er ellers en raskere, bedre, mer miljøvennlig, mindre drivstoff krevende løsninger for det meste av M&R.
   Erfaringsmessig vet man også at den vil bli mye billigere å vedlikeholde.

   Skal man ha noen som helst troverdighet til Moldeaksen så burde jo E39 ha fortsatt til Kristiansund, videre til Tustna, Hitra og så til Aure..
   For du mener vel ikke at det skal gjøres forskjell i M&R fylke??
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Roger Malmedal · 8 måneder siden
   @Jan Rune Haukvik det er jo det, siden "delmålet" om tidsbruk, ikke klarer nås selv med MA. 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Roger Malmedal · 8 måneder siden
  Hadde MAs plan vært over til Tornes- Eide- Høgset, hadde jeg forstått meningen mye bedre. 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Roger Malmedal · 8 måneder siden
  klarer ennå ikke innse hva dette dreier seg om?  var vel ille at den første undersøkelsen ikke traff slik dere ønsket, nå med neste, er det nye forsøk.  Hva Vegvesenet har utført av MA i konspetet, fylkesting, politikere m.m., er jo nettopp den undersøkelsen viser, er ikke i takt med befolkningens vilje.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 3 timer siden Sunnmøre på rett vei
@Terje G. Finnøy 
Terje G. Finnøy 9 timer siden Sunnmøre på rett vei
At omveien og tunneltraseen MA nå tydelig fremstår som ett stykkevis og delt prosjekt, er på lik linje med det ...
Ketil Strand Andersen 11 timer siden Une Bastholm nominerer David Attenborough til fredsprisen
Den problemstillingen Bastholm ikke fatter er at våre naturressurser er begrensede. Vi har f.eks. en gitt mengde rent vann fra ...
Terje Sundsbø 13 timer siden Sunnmøre på rett vei
Så var det dette med fakta da. Her fra ordfører Neergaard i Kristiansund: https://www.tk.no/ordforer-og-ap-leder-ja-til-more-og-romsdal/o/5-51-1088532«Investering vei siste 10 år (Rassikringsprosjekt ikke ...
Jan Ove Skutvik 14 timer siden Sunnmøre på rett vei
Fonuft pleier ikke alltid å seire, men la oss iallefall håpe at dette er initiativet som får vektskåla til å ...
Kuststamveg med trasse inni landet, hva er da vitsen, bra at det enda finnes sko å få kjøpt med borelås, ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte