Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Del på Facebook
Berit Tønnesen, styreleder i Bolgneset Utvikling.
Berit Tønnesen, styreleder i Bolgneset Utvikling.
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Et enstemmig bystyre vedtok den 15. november 2016 å opprette Bolgneset Utvikling og at selskapet skulle organiseres som et AS.

Oppdraget var å regulere et større område på Bolgneset til næringsareal for et fremtidig havteknologisenter. Kristiansund kommune ville legge til rette for fremtidige næringer knyttet til havet og de mulighetene som ligger der. Havparken har lyktes med oppdraget de fikk av bystyret i 2016.

Annonse
Annonse

Havparken ba selv Kontrollutvalget vurdere en forvaltningsrevisjon etter massiv mediaoppmerksomhet og mye negativ omtale. Mange påstander ble rettet mot både styret, daglig leder og Kristiansund kommune. Begrepsbruken kritikere benyttet av både prosess og prosjekt ble svært krevende å håndtere og imøtegå.

Vår intensjon og ønske med å aktivt be om å bli revidert, var å få en objektiv og saklig vurdering av om det hadde vært regelbrudd og uregelmessigheter knyttet til det arbeidet som var utført, eller verre; ulovligheter og korrupsjon som har blitt påstått. Rapporten er ferdigstilt, og Havparken har behandlet denne på sitt styremøte.

Møre og Romsdal Revisjon (MRR) har i samråd med Kontrollutvalget valgt å lage en undersøkelse i stedet for en forvaltningsrevisjon i spørsmålene om anbudsprosess og avtaler om daglig ledelse og prosjektledelse. Da MRR mangler kompetanse på området, har de hyret inn en advokat til å foreta vurderinger og konklusjon av problemstillingen. Havparken har også benyttet kompetent juridisk bistand slik at vi på likt grunnlag har vært i stand til å besvare spørsmål knyttet til de juridiske problemstillingene. MMR velger å legge ved alle dokumenter som er produsert av partene i prosessen, også dokumenter der juridiske drøftinger har en annen konklusjon enn i sluttresultatet. Det er prisverdig med åpenhet, men dette kan bidra til å utydeliggjøre hva man konkluderer med.

Revisjonsselskapets advokat og Havparkens advokat er på noen punkter uenige, og da sitter vi igjen med to ulike juridiske vurderinger. Det blir derfor overlatt til den som leser rapporten og velge hvilken juridisk vurdering man vektlegger. Dette er etter vårt skjønn svært uheldig, og gir ikke et optimalt grunnlag for læring som en slik revisjon burde ha gitt.

Styret i Havparken ønsker kort å redegjøre for vårt syn på de tema som er berørt; Forvaltningsrapporten er delt i to deler, der første del omhandler anbud og avtaler og del to ser på innsyn, offentlighet og opplevd press.

Om anbudet

MRR sin advokat påpeker tre regelbrudd i konkurransen. Der det menes at tildelingskriteriene er uklare. Vår advokat er uenig, og mener at tildelingskriteriene hverken er uklare eller innebærer noe regelbrudd. Den gang konkurransen ble utformet, benyttet Havparken juridisk bistand for å sikre oss at konkurransen var utformet ihht lover og regler.

Om anbudet som ble kunngjort i 2019 er spørsmålet om denne hadde medført en ulovlig anskaffelse hvis selskapet hadde gått videre med forhandlinger med Holth/Hæhre. KOFA påpekte i sin rapport i mars 2022 at Havparken muligens hadde gjort dette pga lang tidsbruk i prekvalifikasjonsfasen, altså fra tilbudet ble gitt til evt forhandlinger. Forsinkelsene har skyldes at selskapet har måttet håndtere klager som er innkommet fra bl.a en politisk opposisjon, og KOFA har selv i sin tilbakemelding skrevet at dette ikke kan lastes Havparken. Styret i Havparken besluttet i mai 2022 å avlyse konkurransen for å sikre at prosessen gikk riktig for seg. Ny konkurranse er kunngjort, og ny kvalifiseringsfrist gikk ut i oktober 2022.

Om avtaler som ble gjort med daglig leder

MRR har undersøkt om avtalene som er inngått med prosjektleder er i hht gjeldende lover og regelverk. Konklusjon er at innholdet i avtalene er innenfor regelverket, men avtalene skulle vært lagt ut på offentlig anbud. Inngåtte avtaler er gjort etter vurderinger fra kommunedirektør og hans stab, Styret var av den oppfatning at avtalene var grundig vurdert etter gjeldende regelverk. Dette har også MRR bekreftet.

Annonse
Annonse

Innsyn, offentlighet og opplevd press

Her har MMR gjennomført revisjon på problemstilling rundt offentlighet og innsyn, mens problemstilling rundt opplevelse av press er gjort som en undersøkelse uten at MMR konkluderer.

MRR Har i sitt arbeid med innsyn og offentlighet anbefalt styret at det utarbeides skriftlige rutiner på hvordan selskapet svarer på innsynsbegjæringer, samt at selskapet gjør en vurdering av å sende møteinnkallinger, sakspapirer og protokoller til Kristiansund kommune som eier. MRR anbefaler at Kristiansund kommune bør vurdere å legge ut alt som kommer fra Havparken offentlig. Styret i Havparken ønsker å bidra til meroffentlighet, og vil vurdere hvordan vi kan bidra til dette innenfor de rammer vi må forholde oss til.

Opplevd press

Her er det opplyst både fra Havparken og Kristiansund kommune at det ikke har innkommet noen varsler på dette. Her velger MMR å komme med noen generelle anbefalinger på hvordan kommunen og Havparken skal håndtere varsler.

Eierskapskontroll

Samtidig med forvaltningsrevisjon ble det også vedtatt eierskapskontroll av Havparken-selskapene. Havparken har ikke vært en høringspart i denne prosessen, men noen forhold som presenteres i denne rapporten velger vi å gi noen synspunkter på. Spesielt problemstillinger om kommunens eierinteresser blir utøvd i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger, aktuelt lovverk samt etablerte normer for god eierstyring.

Et spørsmål som reises fra MRR er om kommunen har utarbeidet en eierstrategi for hvert enkelt selskap. Strategien skal si noe om hvorfor kommunen er eier og hva kommunen vil oppnå med sitt eierskap. Svaret på dette er at det har bystyret gjort med opprettelse av selskapet Bolgneset/Havparken. Bolgneset Utvikling ble opprettet som aksjeselskap med mandat å få regulert og opparbeidet et næringsareal for et Havteknologisenter. Dette har vært selskapets oppgave. I reguleringsarbeidet har vi hatt dialog med sektormyndigheter og fått utført alle analyser og utredninger som kreves. Reguleringsplanen er vedtatt. Det som gjenstår er avtale med entreprenør om opparbeidelse av området.

I videre drift av selskapet bør kommunen utarbeide en strategi for eierskapet, men der er vi ikke kommet enda.

Et annet spørsmål som reises er om kommunen som eier har lagt til rette for at det oppnevnes et styre som har kompetanse, kapasitet og mangfold ut ifra selskapets egenart? Svaret vårt på dette spørsmålet er om MRR burde definert hvilken kompetanse man mener er nødvendig for å få gjennomført bystyrevedtaket fra 2016? Styremedlemmene har ikke blitt bedt om å levere fra seg sine CVer, så her hadde det vært informativt å få klarlagt på hvilket grunnlag man kan hevde at dette ikke er vurdert. I de fleste oppnevnelser Formannskap eller bystyret gjør på valg av representanter til styrer, så ligger det stort sett en argumentasjon bak forslagene på styrerepresentanter uten at dette er gjengitt i protokoller fra bystyret eller formannskapet. Et viktig prinsipp for det folkevalgte organ, er nettopp at vi skal ha politikere i styrer der kommunen eier hele eller deler av virksomhetene, nettopp for å ha politisk styring og kontroll.

Havparken har innhentet nødvendig kompetanse der vi ikke har besittet denne selv.

Vi erkjenner at vi ikke lenger har det forspranget med å ta en posisjon for nye havnæringer slik vi kunne hatt med den fremdriften vi hadde planlagt. Den tiden som er brukt på KOFA og revisjoner har gjort at vi har mistet dyrebar tid til det arbeidet vi hadde ønsket å fokusere på; å markedsføre området for aktører som vil stå for etableringer på området. Vi har allikevel forståelse for interessen og engasjementet som har vært rundt de forhold som Kontrollutvalget har bedt om revisjon på, og vi har vært innstilte på å frembringe informasjon og opplysninger om de forhold som er undersøkt og som revisjonen har bedt om. Nå skal vi gå videre derfra.

Havparken er optimistiske for fremtiden, og vi håper vi snart har et opparbeidet næringsareal på plass. Klar til nye næringer som vil skape vekst og nye arbeidsplasser for Kristiansund og vår region.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 2 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Terje Sundsbø 3 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har altså brukt snart én time på å vente på ferger, og brukt nesten én time om bord på ...
Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDer er ein feil ved oppsettet over forbruk på ferga mellom Vestnes og Molde. Ikkje samme frekvens på lørdag, søndag ...
Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDersom du har et snev av geografikunnskap vil du ha fått med deg at eg på vei til Sandsøya så ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse