Annonse
Viggo Jordahl, vararepresentant til Kristiansund bystyre, for SV
Viggo Jordahl, vararepresentant til Kristiansund bystyre, for SV

Maktutøvelse er tilstede i alle samfunnets funksjoner og i alle fasetter og er faktisk nødvendig for å holde hjulene i gang. Men det er også klare regler mennesker med beslutningsmakt må forholde seg til. Samfunnet er i stadig endring og lovverk endres i samme takt. Derfor er det viktig at beslutningstakere både i offentlig forvaltning og i privat og offentlig næringsliv har kunnskaper om gjeldende regler. Den franske filosofen Michel Foucault sier: «Makt er til stede overalt; ikke fordi den omfatter alt, men fordi den kommer fra alle steder.»

Jeg har i tidligere innlegg synliggjort at sentrale maktutøvere i vår kommune har bevist eller ubevist oversett lovendringer som omhandler maktutøvelse i forhold til egen habilitet i beslutninger. I disse sakene som byens høyeste organ Bystyre hadde til behandling, manglet vesentlige opplysninger blant annet om roller, jf bystyresakene fra hhv 15.05 (PS 18/36) og fra 06.11(PS 18/82). Nok om det. For innbyggerne er det nødvendig å ha innsikt i «maktens geografi» hvem som har mulighet til å anvende den og hvem som virkelig bruker den og med hvilket formål.

Jeg har med stor interesse lest det som er skrevet om «bråket» rundt og i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN). Styrelederen orienterte formannskapet på sitt møte 23.10 og beklaget seg over at det var umulig å forsvare seg over offentliggjort kritikk og påstander. Om det er hold i kritikken som er framkommet vet jeg ikke, men påstandene hadde vært lett å unngå om KNN og nettverket rundt hadde vært mere transparent. Næringsforumet jobber både med næringsutvikling og samfunnsmessig utredningsoppgaver som har betydning for utviklingen av Kristiansund og Nordmøres framtid. Og det er selvsagt interessant både for medlemmer og befolkningen for øvrig å vite noe om. Da er det forunderlig at styreinstruksen innehar blant annet følgende formulering under Etikk og taushetsplikt: «Ledelsen og styrets medlemmer har ubetinget taushetsplikt med hensyn til det som kommer opp på styremøtene, kun med unntak av hva som på styremøtet uttrykkelig anses som beregnet på offentliggjørelse». I og med at Kristiansund kommune er medeier i næringsforumet er det betimelig å spørre om en slik styreinstruks er forenlig med kommunens eierpolitikk.

En slik lukket kultur i et selskap og nettverk som har betydning for samfunnsutviklingen i Kristiansund og på Nordmøre er beklagelig. Samfunnsbyggerrollen til KNN er for viktig til at det skapes mistanke om at beslutningsmakten brukes til formål som ikke gagner lokalsamfunnet. Etter korte søk i Enhetsregisteret og kommunens eiermelding var det lett å finne personer som har dobbeltroller som både er uetiske og som utløser inhabilitet både i næringsforumet, Kristiansund kommune og i SpareBank 1 Nordvest. Funnet er nestlederen i KNN styre som også er nestleder i det kommunale revisjonsselskapet Møre og Romsdal Revisjon IKS og samtidig styremedlem i Kristiansund kommune sin hovedbankforbindelse SpareBank 1 Nordvest.

Vedkommende har tre roller som sammen skaper uetiske rolleblandinger og er trolig også automatisk inhabil etter forvaltningsloven §6 : En offentlig tjenestemann (og jeg regner nestleder i et kommunalt IKS som offentlig tjenestemann) er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak : e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for 1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken.

I tillegg så vil jeg tro at allmennaksjeloven § 6—27 inntrer nå dobbelt roller blir synlige mellom bankens styresaker og revisjonsselskapets uavhengighet. Nevnte person sine dobbeltroller er et eksempel som lettere kunne blitt avklart og unngått om bevisstheten om etikk og roller har vært tydeligere tilstede i samarbeidende selskap og øvige nettverk. Makt og beslutninger må tas, men for innbyggerne er det viktig å vite at beslutninger skjer på en slik måte at det vekker tillit og at det ikke oppstår mistenkeliggjøring om uetisk maktkonsentrasjoner og dobbeltroller.

Kanskje tanker rundt dette på et tidligere tidspunkt kunne unngått en frustrert styreleder og avisskriverier om turbulente forhold i næringsforumet som i bunn og grunn framsto på bakgrunn av noen betimelige spørsmål i mottatte epost-meldinger.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse