Annonse
Annonse
Styret i Rødt Kristiansund. Foto: Rødt
Styret i Rødt Kristiansund. Foto: Rødt

Kristiansund har en motsetningsfull og rik historie bak seg som bysamfunn. Kampen mot fattigdom og for offentlig velferd har stått sterkt, og har avspeilet seg i skarpe politiske motsetninger gjennom lange tider. I de forskjellige epokene for næringsutviklingen i byen har arbeidsfolk måttet slåss for anstendige lønns- og arbeidsvilkår, for å ha mat på bordet og tak over hodet. Samtidig måtte de også slåss for å utvikle det kommunale tjenestetilbudet, som har utgjort selve basisen i velferdssamfunnet.

Sterke politiske grupperinger med basis blant  ”slitets kvinner og menn” la skuldrene til, reiste krav og slåss for å få kravene gjennom. De reiste monumenter over sin tid og forventet at de som kom etter skulle stå rakrygget og forsvare arvegodset de etterlot seg. Et arvegods som var snekret sammen på politiske visjoner og vilje til handling, ofte møtt med sterk motstand fra en høyreside som ofte så gevinst i det å holde småfolk nede. La oss understreke at det fra vårt ståsted ikke er snakk om å lage noe glansbilde av denne historien, eller romantisere den. Den fortjener ikke dette av den enkle grunn, at altfor mange slet seg ut under kummerlige kår, og aldri fikk være med på å høste av det de sådde. Storheten i denne historien ligger i kampene som ble ført, under skiftende og vanskelige forhold.

Arvegodset, de synlige overleveringene, sto der som skoler, helseinstitusjoner, sykehus, administrasjonsbygninger, kommunale energiverk m.m. Disse skulle på hvert sitt vis levere det som bysamfunnet trengte for å komme videre; infrastruktur, utdanning og helse. Statlige virksomheter som Televerket og Postverket var viktige byggeklosser. Ingenting av dette var perfekt. Men det var steg i retning av et samfunn, som satte menneskene og deres behov i sentrum.

Det politiske bildet har endret seg, nå utvikles det en aggressiv politikk mot fortsatt bygging av kollektiv velferd og for nedbygging av forvaltnings- virksomhetene. Reduserte overføringer til kommunene fører til knapphet på ressurser til skole, helse og omsorg. Lokale politikere bøyer av, lar seg disiplinere, og framstår etter hvert som forvaltere av offentlig armod, mens kampviljen og verdigheten forsvinner i grøftekanten. Den politiske arena utvikles samtidig også til å bli en markedsplass, hvor lokale næringsaktører og lobbyister står i første rekke for å påvirke politikerne når de skal ta beslutningene.

1: SIFO-satser

Sosialhjelpssatsene økes til SIFO-nivå:

Forslag til vedtak:

2,5 millioner avsettes til å innfri vedtaket.

Et anslag kan være at dette gir 25% mere utbetaling enn nåværende satser

2: Barnetrygden skal ikke trekkes som inntekt ved beregning av sosialhjelp.

Forslag til vedtak:

4,7 millioner avsettes til å innfri vedtaket.

2008/495 - Behandling i Bystyret - 04.09.2018

Interpellanten gjenga interpellasjonen for bystyret.

Ordfører ga sitt svar:
Interpellanten peker på et viktig tema med barnefattigdom. NAV er pliktig ha god kjennskap til enhver familie som er berørt av barnefattigdom og ta hensyn til barnas behov, og hvert enkelt tilfelle skal vurderes individuelt.Vi kan ikke vedta forslaget som Rødt foreslår i en interpellasjonsdebatt, da det har en økonomisk konsekvens. 

Ordføreren foreslo at forslaget blir oversendt til formannskapet og slik tas med i budsjettprosessen.

Interpellanten takket for svaret

3: Reversere kutt i barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Kristiansund driver per dags dato billigere enn kostragruppe 13, med netto driftsutgifter til barnevernstenesten per innbyggar på 6901 kr i forhold til 7565 kr. Dette til tross for at antallet meldinger til barneverntjenesten er høyere enn samme kostragruppe, flere barn har tiltak i hjemmet enn landsgjennomsnittet, og allerede i dag har flere barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk enn kostragruppen. Til tross for dette foreslås et kutt på tre stillinger i tjenesten.

Rådmannens foreslåtte budsjett vil bidra til lovbrudd med ytterligere manglende oppfølging av undersøkelser innenfor frist, og ansattes mulighet til å følge opp tiltak etter barnevernloven.

Forslag til vedtak:

Rødt foreslår å opprettholde dagens bemanning, med sikte på å øke antallet ansatte til minimum snitt for kostragruppen på antallet ansatte per undersøkelse og barn i budsjett for 2020. Endring i forhold til rådmannens forslag til budsjett: økte kostnader med kr 1 630 000.

4: Reversere kutt i Psykisk helsetjenester for barn og familier

Kristiansund er en kommune som gjennomgående kommer dårligere ut i levekårsundersøkelser enn landsgjennomsnittet. Særlig barn og unge opplever utfordringer og i følgje folkehelseprofilen til Kristiansund kan vi se at Kristiansund skårer signifikant dårligere enn landsgjennomsnittet på følgende faktorer:

  • Ungdommers fornøydhet med lokalmiljøet
  • Ungdommers deltakelse i fritidsaktiviteter
  • Ungdommers alkoholdebut og bruk
  • Fornøydhet med helsa, ungdom.
  • Forventet levealder

Ytterligere kutt i tjenesteapparatet knyttet til psykisk helsetjenester for barn og familier vil være kontraproduktivt knyttet til Kristiansund kommune sitt utfordringsbilde, og samsvarer ikke med det ansvaret vi har for å forsøke å snu denne utviklingen.

Forslag til vedtak:

Rødt foreslår å reversere kutt i psykisk helsetjenester for barn og unge, og opprettholde dagens bemanning. Rødt foreslår en økning på kr 393 000 i forhold til rådmannens budsjettforslag.

5: Reversering av kutt i hjemmetjenesten

Rode 1 i hjemmetjenesten har i dag 20,3 årsverk. Her foreslås det en reduksjon på 1 årsverk. I kompendium for dialogmøte 05.11.18 fremkommer det at deres merforbruk er på grunn av manglende årsverk knyttet til vedtakstimer teneste, og viser til at de har et årsverksbehov på 26,5 timer for å dekke dagens behov for tjenester.

Differanse behov, og rådmannens budsjettforslag = - 7,2 årsverk
Rode 5 har i dag 16,3 årsverk, og her er det også foreslått en reduksjon på 1 årsverk. De rapporterer også om økt årsbehov for å dekke tjenestene, med et årsbehov på 25,4.
Differanse behov, og rådmannens budsjettforslag = -10,1 årsverk.
Barnmanhaugen 4.-6 etg har i dag 10,9 årsverk, og her er det foreslått en reduksjon på 1 årsverk. De rapporterer også om økt årsbehov for å dekke tjenestene, med et årsverkbehov på 16,3.
Differanse behov, og rådmannens budsjettforslag = - 6,4 årsverk.

Andre tjenester i hjemmetjenesten melder også om merforbruk på grunn av sykefravær, vikarinnleie, og økt vedtakmengde. Totalt for enheten hjemmetjenester er det foreslått en reduksjon på samlet 12 stillinger, og en innsparing på kr 7 999 000. Ut fra enhetenes egne rapporteringer melder de om et økt behov for minimum 23,7 årsverk i forhold til rådmannens forslag. Hvilket tilsvarer 11,7 stillinger ekstra knyttet til hjemmetjenestene i forhold til dagens antall.

Forslag til vedtak:

Rødt foreslår å reversere rådmannens forslag til kutt i hjemmesykepleien, og opprettholder dagens bemanning. Rødt foreslår en økning på 7 999 000 kr i forhold til rådmannens budsjettforslag.

6: Tilleggsforslag:

Rødt foreslår at administrasjonen utreder kostnader, tjenestemessige effekter, og eventuelle økonomiske besparelser på vikarinnleie og sykefravær ved å øke grunnbemanningen i hjemmetjenesten for budsjett i 2020.

7: Reversere kutt i sykehjem

Kvartalsrapport 3 viser at tjenestens overforbruk i hovedsak skyldes bruk av ekstrahjelp, overtid og vikarbyrå på natt, andre vikarer og høyt sykefravær. De viser også til stadig mer krevende brukere, og at de har stadig flere brukere som krever 1:1 bemanning hele døgnet.

Kristiansund kommune hadde i 2017 samlet 15 847 248 kr i utgifter til vikarinnleie til private byrå. Rødt Kristiansund mener dette er uholdbart, og tror at ytterligere kutt i tjenesten vil bidra til økt slitasje, økt sykefravær noe som medfører økt bruk av overtid og innleie. 

Forslag til vedtak:

Rødt foreslår å reversere rådmannens forslag til kutt i enhet for sykehjem, og opprettholder dagens bemanning. Rødt foreslår en økning på kr 8 215 000 kr i forhold til rådmannens budsjettforslag.

Tilleggsforslag:

Rødt foreslår at administrasjonen utreder kostnader, tjenestemessige effekter, og eventuelle økonomiske besparelser på vikarinnleie og sykefravær ved å øke grunnbemanningen i hjemmetjenesten for budsjett i 2020.

8: Reversere kutt i skole og øremerking av stillinger

Rødt Kristiansund ser med bekymring på de tilbakemeldingene som kommer fra blant annet FAU og ansatte i skolen i Kristiansund knyttet til reduksjon i lærertetthet. Det vises også til at det oppleves at det ikke er godt nok konsekvensutredet for å gjennomføre flere av de tiltakene som står i kuttlisten, derav gjelder økt samarbeid mellom skolene og eventuell sammenslåing av klasser og en forskuttering av skolesammenslåinger. Rødt Kristiansund deler bekymringen på om tiltakene er tilstrekkelig konsekvensutredet, og foreslår å reversere kutt i stillinger knyttet til skolesektoren.

Rødt Kristiansund ønsker videre å påpeke at det for tiden utarbeides nye læreplaner, og at det er ny overordnet del av læreplanen på trappene. Dette medfører omstillingsarbeid på skolene, krav til ny kompetanse innen blant annet bærekraftig utvikling og livsmestring og behov for videreutdanning og kursing. Rødt Kristiansund mener at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre kutt i skolesektoren i denne perioden, og ønsker å øremerke de fem årsverkene som er foreslått redusert til utviklingsarbeid knyttet til å utvikle undervisningsopplegg som ivaretar den overordnede delen av læreplanens fokus på livsmestring og bærekraftig utvikling. Stillingene potensielt brukes som egenandel i en eventuell prosjektsøknad om utviklingsmidler.

Forslag til vedtak:

Rødt foreslår å reversere rådmannens forslag til kutt i skolesektoren, og opprettholder dagens bemanning. Rødt foreslår en økning på kr 2 835 000 kr i forhold til rådmannens budsjettforslag, der tre årsverk øremerkes utviklingsarbeid med å utvikle og implementere den nye overordnede del av læreplanen sitt fokus på livsmestring og bærekraftig utvikling i grunnskolen i Kristiansund. Administrasjonen bes om å utvikle et prosjekt og søke ekstern finansiering for å styrke satsningen.

9: Tilleggsvedtak:

Prosjektet tilføres ytterligere 200 000 øremerket 40% stilling kommunepsykolog for å bidra til arbeidet ved oppstart.

10: Reversere kutt i helsestasjon og skolehelsetjenesten

Rødt Kristiansund viser til brev fra helsestasjonstjenestene og skolehelsetjenesten som belyser konsekvensene en reduksjon på to stillinger vil ha for tjenestene og innbyggerne. Rødt Kristiansund tar bekymringene på alvor, og foreslår å reversere kutt i skolehelsetjenesten, helsestasjon og jordmortjenesten.

Rødt Kristiansund mener det er viktig å jobbe forebyggende, og at det på sikt jobbes med å styrke tjenester som jobber forebyggende, heller enn å redusere, for å imøtekomme en del av de utfordringer som Kristiansund har hatt med tanke på levekår.

Forslag til vedtak:

Rødt Kristiansund foreslår å reversere kutt i helsestasjon og skolehelsetjenesten, og tilbakeføre 677 000 kr til Barn- familie og helse i forhold til rådmannens budsjettforslag.

11: 25% reduksjon av godtgjørelse for politikere i hovedutvalg, bystyre og formannskap

Rødt Kristiansund foreslår å redusere godtgjørelsen for politikere. Gjennom å redusere godtgjørelsen for ordfører, varaordfører og leder for største opposisjonspartiet, samt for bystyrerepresentantene og hovedutvalgsmedlemmer, med 25% vil Kristiansund kommune kunne spare over 1,1 million i året.

Forslag til vedtak:

Rødt foreslår å redusere godtgjørelsen for politikere med 25%. Satsene for rådsorganer, eks. ungdomsråd, holdes fast. Budsjettreduksjon 1,1 million.

12: Selge kommunale eiendommer

Kristiansund kommune har store eiendomsmasser, med medfølgende vedlikeholdsbehov. I en periode med omstilling i de store sektorene i kommunen, og forventet innsparing og effektivisering i løpet av ikke for mange år, kan inntektene legges inn i investeringsbudsjettet.

Forslag til vedtak:

Rødt foreslår at Kristiansund kommune selger eiendom for inntil 20 millioner kroner i 2019.

Føres inn i investeringsbudsjettet.

Det vises til nedenstående oppsett

Budsjettforslag 2019    

inndekning

økte utgifter

             
  Barnetrygd/sosialhjelp       4700000
  Sifo-satser         2500000
  opprettholde bemanning barnevern     1630000
  Reversere kutt psyk-helstejeneter barn/familier   393000
  opprettholde bemanning hjemmetjenester   7990000
  Reverser kutt sykehjem       8251000
  Reversere kutt skole       2385000
  Tilføre kommunepsykolog 40%     200000
  Reversere kutt helsestasjon/skolehelse   677000
             
  25% reduksjon godtgjøringer politikere 1100000  
  Redusert avsetning disposisjonsfond (overskudd) 16644000  
  Redusere overføringen til inv.budsjett 11000000  
             
          28744000 28726000

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte