Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Rasmus Rasmussen
Ytring
24 mars 2024 20:49
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Da NTP kom 22.03.24 skrev Sunnmørsposten at Møre og Romsdal er kranglefylket, som kanskje har fått det vi ba om: «Skal Nordvestlandet komme seg ut av ørkenen, må vi være bedre forberedt og stå mer samla når NTP rulleres igjen i 2028.»

Skuffelsen er stor over hvor lite samferdselsmidler vårt fylke får, bl.a. er Møreaksen skjøvet ut av NTP. Den er nå inne som to av ti nasjonale utviklingsprosjekter, og får kun midler til planlegging. Avisen antydet at det skyldes Frank Sve (Frp) som stadig prøver å stoppe Møreaksen.

Annonse
Annonse

Det har vært stor enighet om Møreaksen både på Stortinget og i Fylkestinget. Og at hele Møreaksen må ferdigstilles samtidig. Siden trinn 1 fjordkryssingen Vik–Molde har mye lenger byggetid enn trinn 2 Vik–Ålesund, må trinn 1 starte lenge før trinn 2.

Men samme dag skrev Sunnmørsposten at trinn 2 fra Ålesund må bygges først. Som umuliggjør å ferdigstille hele Møreaksen samtidig. Synes ikke avisen det er viktig at fylket står samlet likevel?

Avisen er i harnisk over at samferdselsminister Nygård vurderer å dele trinn 1 fjordkryssingen i to deler, og lurer på hvem har satt han på tanken. Hadde avisen tatt med de to siste avsnittene i Køkultur og samferdsel – Romsdal må våkne, ville avisens lesere se at idéen er luftet tidligere.

Det er ikke nytt. Når børen blir for tung økonomisk til å ta to i slengen, så tar man del for del. Slik som Fergefri E39 Kristiansand–Trondheim, fjord etter fjord.

Da kan man enten starte fra Vik og bygge Tautratunnelen først, eller starte fra Molde og bygge Julsundbroen først. Problemet for Sunnmørsposten synes å være at samferdselsministeren ønsker å starte i Molde.

Annonse
Annonse

Avisen er bekymret for at prosjektet vil stoppe opp etter at Julsundbroen er bygget, og kun være til glede for innbyggerne på Otrøya. Vi andre må fortsatt ta ferge Vestnes-Molde kanskje evig.

Seriøst? Burde ikke avisen være enda mer bekymret for at om man starter å bygge Møreaksen i Ålesund, så vil prosjektet stoppe opp før Tautratunnelen blir påbegynt?

Fergeleiet i Molde legger beslag på viktig areal og skaper store trafikale problemer. Det må flyttes ut av sentrum, som skaper vansker for syklister og fotgjengere. Å starte i Ålesund vil gjøre den midlertidige flyttingen mer påtrengende og vare lenger, og økt sjanse for at ferge blir permanent. For tre samband.

Beklager Sunnmørsposten, argumentet henger ikke på greip. Avisen har null troverdighet. Det er ingen grunn for å tro at hele Møreaksen blir raskere ferdig om man begynner i Ålesund, heller ingen grunn for at det blir lettere å finansiere alle delene.

Men avisen viser et viktig poeng. Når Sunnmørsposten kjemper så iherdig for den delen av Møreaksen de selv hevder ikke er nevnt med et ord i NTP, så er det langt mindre greinalaust å kjempe for den delen som er nevnt, og som ministeren ønsker å starte med.

Avisen synes å ønske å være samlende, men slår bena under seg selv. Den målbærer holdninger der viktige veivalg framstår som en borgerkrig. Skal fylket stå samlet må en ha køkultur når midler tildeles. Det er allerede flere statlig finansierte fergeavløsningsprosjekter både på Sunnmøre og Nordmøre. Ingen i Romsdal.

Tiden vil vise om Sunnmørsposten ønsker å være brobygger.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 måneder siden
  Møreaksen gjør Gossen og Otrøya fergefri. Møreaksen gir også fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Og Møreaksen gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes.

  Frp ønsker alt dette. Men ikke med Møreaksen. Greinalaust.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 måneder siden
  SV er fornøyd med at fylket får lite penger til samferdsel, de ønsker mer til jernbane i sentrale strøk, og mer til gangveier. De vil ikke ha penger til Møreaksen, de vil ha fortsatt ferge.

  Frp vil heller ikke ha penger til Møreaksen. De vil ha fergefri forbindelse til Otrøya og Gossen. De vil også ha fergefri fjordkryssing, ikke via Otrøya men lenger inn. Dette blir i sum langt dyrere enn Møreaksen, som de mener det ikke er nok penger til.

  Dette bør være obligatorisk lesning for alle politiske partier: 
  https://www.smp.no/meninger/leserinnlegg/i/bg3VPe/refleksjoner-i-lys-av-nasjonal-transportplan

  Her er også interessant lesning:
  https://www.smp.no/meninger/leserinnlegg/i/RGPgB8/om-vegbygging-i-moere-og-romsdal
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Det akkurat det eg sa, der må vere likhet mellom Loke og Tor. Også reduksjon av farta gjennom Tautratunellen frå 100 til 90, og 90 til 80 i dagen mellom tunellane, eller over brua.

   I tillegg må kollektivnettet krafig utbyggast, og bruken stimulerast.

   Og no ein gang, ein må vedlikehalde det vegnettet ein har og oppgradere og fjerne flaskehalsar.

   Og, som klimautvalet poengterte, kloden kan ikkje tole meir biltrafikk, eksempelvis SVV si framskriving av trafikkauke i ÅDT gjennom Brusdalen frå 11800 til 16500, eller Vikakslatunellen frå 1200 til det doble eller tredoble. Reknestykket går ikkje opp, bortsett frå at trafikkauken må til for å betjene ein bompengeandel på 20% pluss renter over 20 til 25 år.


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Det kloden ikke tåler, er enormt kraftkrevende ferger. Når Møreaksen avløser 3 fergesamband, blir enorme mengder elektrisitet frigitt, langt mer enn det el-bilene krever.

   Om reduksjon av fartsgrensen gjennom Tautratunnelen fra 100 til 90 reduserer trafikken, så vil en reduksjon fra 80 til 70 på de mest trafikkerte strekningene nær store regionsentra gi enormt mye større reduksjoner. Å fjerne flaskehalser gir ikke reduksjoner i biltrafikken.

   Kollektivtrafikk i distriktene fungerer ikke. Man må uansett ha bil for å komme til busstoppet. Og må vente lenge før bussen går hjem igjen. Da er det bedre å bruke bil på hele turen. Faktisk må det være minst 5 passasjerer på hele bussruten, ellers er det miljømessig bedre om alle isteden kjører hver sin el-bil.

   Du forfekter sentraliseringspolitikk, konsekvensen av feilslått miljøpolitikk.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Eg har vist til forpliktende mål i klimapolitikken. Med gjeldande tiltak er vi langt frå å oppnå dette målet.

   Så har eg vist til to rapportar som vil vege inn i diskusjonen. Den eine frå Klimautvalet, den andre nylig frå Miljødirektoratet.

   Så har eg også vist til endra praksis knytt til vegbygging, meir veg for pengane som mellom anna vere å skjønte det vi har og bygge basert på 0+ i høve til noverande struktur.

   Så er eg fullstendig klar over korleis kollektivtilbudet er i distrikta. Skal overgang til kollektivtransport og meir sykkel og gange vil det både koste og smerte.

   Pg, tilsjuande og sist vil der måtte etablerast politiske rammer for måloppnåinga. 

   At dette vil smerte er klart, også for dei som har investert heile sin politiske kapital på dyre prosjekt som har som naudsynt ambisjon om vidare framskriving av auka bilisme. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø I ein uttale til mellom anna E39 Ålesund til Molde, eller omvendt, uttaler Transportforvaltning Midt i SVV (05.03.24) mellom anna, sitat:

   ""
    
   Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
   planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
   andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vårt
   samfunnsoppdrag er å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, sikkert, og
   miljøvennlig transportsystem.
   Vi skal bidra til at FNs bærekraftsmål følges opp innen våre ansvarsområder ved å medvirke
   til at regjeringens forventninger, nasjonale verdier og nasjonal politikk følges i kommunale
   planer. Planlegging skal fremme bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte,
   samfunnet og fremtidige generasjoner jf. Plan og bygningslovens formålsparagraf. Med
   utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål og føringer gitt i Nasjonal transportplan (NTP), har
   Statens vegvesen utarbeidet en bærekraftstrategi og vi vil spesielt vektlegge at
   planleggingen ivaretar områdene nedenfor:
   o Klimagassutslipp og klimatilpasning: «Vi skal kutte klimagassutslipp fra
   transportsektoren i tråd med Norges forpliktelser, og tilpasse vegnettet til framtidas
   klima»
   o Ringvirkninger for lokalsamfunn og trafikanter: Vi skal ha et trygt og tilgjengelig
   transportsystem som legger til rette for miljøvennlig mobilitet.

   Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med
   sektoransvar innenfor vegtransport. Vårt sektoransvar for vegnettet betyr at vi har et
   overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, framkommelighet, universell utforming, klima og
   miljøhensyn og helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel.
   Gjennom vårt sektoransvar skal vi bidra til samarbeid mellom aktuelle myndigheter,
   næringsliv og innbyggerne med mål om en bærekraftig utvikling. Dette gir oss rett til å stille
   krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger og gater, og krav til løsninger
   for gående og syklende.
   ""
    
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Du viser til klimamål og rapporter, og til konsekvenser for framtidig veibygging. Om du mener alvor med at flaskehalser må fjernes, så bør de største fjernes først – fergene.

   Du hevder at overgang til kollektivtransport vil både koste og smerte, særlig i distriktene. Det er også mitt poeng – det koster for mye. Det er langt bedre å satse på biltrafikk. Spesielt om de politiske rammene også tar hensyn til distriktspolitikk.

    
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 måneder siden
  Når fergeleiet flyttes ut fra sentrum av Molde, blir fortsatt ferge et enda dårligere alternativ. Hva sier folket på Vestnes da?

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Klippfiskadagan 2024
Annonse
Klippfiskdagan 2024

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 5 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøKS2 Vik til Molde bygger på ei kalkyle der Julsundbrua skal koste 8,8 mrd 2022 kroner og P50.  Tidlegast oppstart ...
Terje Sundsbø 6 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Geir Ole SætremyrDa synes vi å være enige om at Nye Veier AS sin årlige pott ikke påvirkes av tildelingen til Statens ...
Geir Ole Sætremyr 10 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøRyfast,  ferdig i 2019, med sine 14,7 km kosta 8 mrd. Rogfast med sine 27 km er etter siste estimat forventa ...
Geir Ole Sætremyr 14 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøDu er framleis I drømmeland.Summen til vegformål i NTP tilsvarer 19 mrd pr år. Alt inkludert.Nye veier vart unnfanga av ...
Terje Sundsbø 14 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Geir Ole SætremyrI prinsippet spiser alle prosjekter - helse, forsvar, utdanning, samferdsel, etc. – fra samme kake. Men Nye Veier AS får ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøDet er einkjent sak at Frank Sve har foreslått dette. Men denne løyvinga vil spise av samme kaka som SVV ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse