Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Rasmus Rasmussen
Ytring
20 mars 2023 11:40
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Odd-Østen Hurlen misliker at Sunnmørsposten slipper til mine meninger, og undrer seg på hva denne moldenseren bygger sine konklusjoner om Møreaksen på.

Jeg kan forsikre om at jeg ikke bedriver privat synsing slik som enkelte andre. Jeg forholder meg til de faglige utredningene, som er gjenstand for ekstern kontroll og nå gjennomgår den svært rigorøse KS2-analysen.

annonse

Hurlen representerer transportbransjen, og er bekymret for høydeforskjellene på Møreaksen. En 14,5 km lang undersjøisk tunnel med dybde 326 m.u.h. og maksimal stigning 5%. Til sammenligning vil Boknafjordtunnelen på Rogfast (også en del av Fergefri E39) bli 26,7 km lang, med en dybde på 392 m.u.h. Er ikke høydeforskjellene på Eksportveien over Ørskogfjellet og opp Romsdalen til Bjorli et større problem enn høydeforskjellene på Møreaksen? Jeg vil ikke kalle Hurlen navlebeskuende, men det er flere hensyn å ta enn lastebileiere på Sunnmøre som ønsker å unngå motbakker nordover.

Hurlen mener at Romsdalsaksen er mer horisontal. Men en oversjøisk løsning på Romsdalsaksen er ren utopi, den vil aldri kunne tilfredsstille kravene til seilingshøyde inn til Åndalsnes. En variant med undersjøisk tunnel er mulig, men Romsdalsaksen vil uansett være en omvei for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Man bygger ikke en ny vei for et lite mindretall på gjennomreise, selv om det inkluderer noen lastebiler fra Sunnmøre som skal videre nordover. Det vil være sneversynt.

Om Hurlen ønsker en mer horisontal løsning, så finnes et omkjøringsalternativ på Møreaksen med gratis ferge Brattvåg-Dryna, som med resten av Møreaksen inn til Molde neppe vil ta lenger tid mellom Ålesund og Molde enn dagens raskeste rute, som går over Ørskogfjellet. Da vil Hurlen oppdage at det finnes lastebiler ute på øyene i Romsdal også, og at Møreaksen faktisk i tillegg gir fastlandssamband til både Otrøya og Gossen. Noe Romsdalsaksen ikke gjør.

annonse

Disse fastlandssambandene er én av grunnene til at Møreaksen er valgt som trasé for Fergefri E39 over Romsdalsfjorden. Tre påfølgende Storting og fire ulike regjeringer, samt fylkestinget og alle berørte kommuner har valgt Møreaksen. Alternativet er ikke Romsdalsaksen, men fortsatt ferge.

Med ferge er E39 over Romsdalsfjorden stengt 85% av tiden, mens veien alltid er åpen med Møreaksen, som altså også er den korteste traséen for flertallet. Fergekøer koster samfunnet mange hundre millioner årlig, mens en alltid åpen vei gir en enormt økt fleksibilitet av gigantisk verdi, også for lastebileiere. Med Møreaksen erstattes hele tre fergesamband.

Romsdalsaksen erstatter bare ett av disse store fergesambandene. Romsdalsaksen vil ha et langt mindre trafikkgrunnlag enn Møreaksen. Når broen over Langfjorden kommer, så forsvinner dessuten en vesentlig del av dette trafikkgrunnlaget for Romsdalsaksen, unntatt noen vogntog med returlast fra Sunnmøre til Sverige som Holen er bekymret for. For størstedelen av trafikken er Romsdalsaksen omveien.

Av flere grunner er Romsdalsaksen ikke alternativet til Møreaksen, men fortsatt ferge. Ingen ønsker årlige fergeopprør til evig tid, etter hvert som fergetilbudet stadig strupes. Det hjelper ikke med gratis ferge når den ikke går. Ferger er dessuten svært lite energieffektive. Møreaksen er som nevnt den demokratisk valgte traséen for Fergefri E39, og er det alternativet som har størst samfunnsnytte. Da er mer enn bare lastebilene fra Sunnmøre hensyntatt.

Næringslivsledere fra over 100 bedrifter med mer enn 20 tusen arbeidsplasser og rundt 100 milliarder i omsetning har signert et opprop med krav om rask realisering av denne vedtatte traséen på Fergefri E39 mellom Ålesund og Molde. Erfaringene fra andre fergeavløsningsprosjekter viser at når fergene forsvinner, eksploderer lokaltrafikken. Konsekvensene av Møreaksen er viktigere enn selve byggekostnaden. Når bompengeperioden er over, er Møreaksen uslåelig.

annonse

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
  I tillegg til at omveien ble solgt inn på feilaktige/sviktende premisser (felles bo- og arb. marked, kost- nytte effekter), så neglisjeres noe så enkelt som at det nå råder en ny tid, ny informasjon, med nye føringer og krav.

  Og flytebro/oversjøisk alternativ mellom Hjelvika og Lønset/Hjelset har under mer eller mindre styring og kontroll fra MA, SVV & Co, kun blitt delvis/panisk utredet.

  Dvs. under styring av mer eller mindre den samme gjengen som på forhånd hadde kjempet for «barnet» sitt i flere år før fergefri kyststamvei ble lansert (ref. firmaet Haram - Midsund - Aukra Tunnelselskap A/S, nå Møreaksen AS).

  Altså «bukken og havresekken».

  I disse etterhvert paniske haste utredningene for å demme opp mot trykket fra befolkningen i fylket, ble det blant annet lagt inn ett fiktivt behov for en ekstra, parallell bro til den forholdsvis nye Tresfjordbroa.

  Kostnader med denne fiktive broen, parallelt til Tresfjordbroa, samt nye traseer til denne fiktive broen, ble av MA, SVV & Co tillagt til flytebro/oversjøisk alternativet for strekningen mellom Hjelvika og Lønset/Hjelset (forstå det den som kan).

  I tillegg ble en uønsket og samtidig uforståelig lang undersjøisk tunnel mot Molde tillagt til flytebro/oversjøisk alternativet.

  Begge deler tydeligvis for å legge hinder/øke kostnadene til en brysom konkurrent.

  I tillegg så ble krysningspunktet opp mot den beste løsningen sett i forhold til målet for strekningen Ålesund - Bergsøy, flyttet inn mot Molde sentrum. Dvs. unødvendig langt vest.

  Alle disse «kreative» og fordyrende grepene ifbm. forannevnte paniske haste utredninger, fremstår rett og slett som oppkonstruerte /fiktive behov som MA, SVV & Co tilsynelatende i samspill ordnet på bakrommene.

  Da hjelper det lite med eksterne firmaer for kvalitetskontroller.

  MA, SVV & Co har tilsynelatende gjort det dei kan for å fremme sitt «barn» og for å legge hinder for mer fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.

  MA, SVV & Co har tilsynelatende aldri sett på muligheter med de mest fremtidsrettede alternativene til flytebro/oversjøisk løsningen RA. Heller tvert imot, der fokuset tydeligvis har vært å redde sitt eget «barn».

  Det mangler rett og slett en uhildet og fullverdig utredning, der man ser med positive øyne og en fremoverlent holdning på mulighetene med ett flytebro/oversjøisk alternativ

  ÅDT over Romsdalsfjorden er nå 2292 (2022 tall) og trolig fallende.

  Samtidig så er fokuset endret fra ÅDT til Verditransport-trafikk, forkortet VDT. Der samfunnsnytten av en vei måles ut fra hvor store verdier som transporteres langs veien, ikke bare antall biler.

  Som en lokalvei mellom to lokale pkt. som f.eks. mellom Tomrefjord og ut på Otrøya, eller mellom Otrøya og Rådhustrappen i Molde har man nok med skylapper på og luen godt tredd nedover hodet, rett i at man kan spare 14. min. Sikkert enda mer tid også.

  Men her misleder enkelte bevist at målet var en stamvei mellom Ålesund og Bergsøy, ikke en lokalvei mellom Tomrefjord, Otrøy og Rådhustrappen i Molde.

  Å hevde 14. min besparelse er basert på ett flyttet mål og dermed helt irrelevant sett opp mot mer fremtidsrettede og bærekraftige løsninger som virkelig vil medføre spart reisetid mellom målene.

  Også alle ulempene som omveien vil medføre underkommuniseres.

  Listen over negative konsekvenser er lang (ikke tilrettelagt for myke trafikanter, slusing av gjennomgangstrafikk gjennom by/tettsted, enorme stigninger/høydemeter osv.)

  Som det overordnede målet med å bygge en fremtidsrettet stamvei, mellom Ålesund og Bergsøy, som både skulle korte ned på reisetid, være fremtidsrettet og bærekraftig, fremstår omveien mer og mer som en total skivebom, sett opp mot disse målene.

  Man setter rett og slett ikke i gang uønskede gigantomani prosjekt til flere ti-talls milliarder, for noen få, når ett soleklart flertall av befolkningen foretrekker dagens ferge løsning fremfor steinalder prosjektet.

  Ref. igjen til Norstat-målingen der over 4000 personer ble intervjuet og der ett soleklart flertall ønsket en oversjøisk løsning fremfor en løsning bestående av milevis med tunneler/undersjøiske tunneler.

  Fortsatt ferge, altså dagens løsning kom vesentlig bedre ut enn omveien.

  Og med omveien er det snakk om en av verdens dypeste undersjøiske tunneler for kjøretøy mellom Tomrefjord og Otrøy, en undersjøisk tunnel som i tilfelle må bygges med to løp og totalt fire felt. Ikke pga trafikkmengde, men pga sikkerhetskrav. Derfor også utopi kostnader i flere milliard klassen.

  Det samme kan sies om hengebroen tilbake over Julsundet. Altså mellom Otrøya og Molde vest. Den må også dimensjoneres som ei bro beregnet for fire felt. Ikke pga. trafikale behov, men av styrke behov.

  Alt dette for å havne på feil side av Molde sentrum i forhold til dagens løsning,

  Tar man i tillegg med resten av listen over ulempene med omveien, må man virkelig ha sterke tilknytninger til Otrøya for å kjempe for en slik omvei.

  Og til hvilken pris?

  Hvis man løfter blikket fra KS2/del 1. Altså den strekningen det er desidert minst behov for. Dvs. Del 1, strekningen Tomrefjord, ut på Otrøya og tilbake over Julsundet, til Molde Vest, for så å legges i tunnel på tunnel for å dukke opp like ved dagens fergekai. Altså Molde øst, vil man fort innse at omveien vil generere behov for en oppgradering av flere «tilknytningstraseer», samt også nye «tilknytningstraseer».

  Herunder tunnel mellom Tomrefjord og Tresfjordbroa (en tunnel som ble solgt inn i de opprinnelige planene og senere fjernet med ett pennestrøk, mer eller mindre over natten for å fiktivt senke kostnader.

  Behovet ble derimot ikke fjernet.

  Behov forsvinner rett og slett ikke like enkelt som en setning.

  Ny trase/tunnel trasé for denne strekningen er like nødvendig hvis omveien mot all sunn fornuft skulle bli påbegynt. Her savnes virkelig at blikket løftes, der man blir informert om samtlige konsekvenser som omveien vil medføre.

  Til tross for at omveien stadig fremstår som ett stykkevis og delt prosjekt, selges prosjektet inn som ett helhetlig prosjekt når det passer seg best. Og det til tross for at så langt er det den minst viktige, men mest styrende delen av denne omveien, fokuset har stått på.

  Man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at her haster det for MA, SVV & Co med en oppstart av den minst viktige delen.

  Dette slik at bordet fanger.

  Blir den delen som fylket definitivt trenger minst, påbegynt, vil resten etterhvert nødvendigvis tvinge seg frem.

  Da spiller det ikke noen rolle lenger hvor lite fremtidsrettet og lite bærekraftig dette gigantomani prosjektet er.

  Heller ikke til hvilken pris.

  Noe å tenke litt over?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Kloke ord og sant. Venter i spenning på bortforklaringer og framhelligelse av MA, og sterk ovebevising fra en(kelte) om at RA for lengst er ute av bldet og mer blablabla :)  
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
   @Anne Mari Sandshamn Takk, hyggelig. 
   Sparringspartneren til RR kommer nok med sin forunderlige versjon. Lykken er at jo mer disse to skriver, jo mer åpenbarer galskapen med gigantomani prosjektet seg. Slik sett må dei gjerne bare fortsette. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Møreaksen er den raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden, og går i tunnel bak Molde sentrum og kommer ut ved Bolsønes på Fuglset, øst for dagens fergeleie. Bare 40% av trafikken over Romsdalsfjorden passerer Røbekk. Romsdalsaksen kommer på feil side i forhold til hvor flertallet skal, og har et langt mindre trafikkgrunnlag. Man bruker ikke ti-talls milliarder for noen få.

   Trafikken på de tre fergestrekningene som Møreaksen erstatter er over dobbelt så stor som trafikken opp Romsdalen på Eksportveien.

   En stort flertall av velgerne har stemt på de partiene som kjemper for Møreaksen. De tvilsomme meningsmålingene utført på oppdrag av en liten pressgruppe er for lengst utdatert.

   Om svertekampanjer mot Møreaksen før meningsmålingene:

   https://www.tk.no/terje-tovan-og-mum-sin-desinformasjonskampanje/o/5-51-985132.

   Om total ignorering av faglighet i meningsmålingene:

   https://www.tk.no/moreaksen-egeninteresser-og-meningsmalinger/o/5-51-988106.

   Om folkemøter uten oppslutning:

   https://www.tk.no/terje-tovan-og-mums-aksjoner/o/5-51-1137288.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 2 måneder siden
   @Terje Sundsbø Kan du ikke for en gang skyld komme med linker til anet enn andres meninger og innlegg her og der? Kom med ferske linker ang MA, Kom med ferske fakta om MA - unngå å hele tiden holde deg i fortidens uintressante debatter, for lengst ferdige...  Kom med note nytt, februar, mars nytt fra SSV eller regjering!  Vis oss fakta pr dd. på det du skriver og påstår...  
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Anne Mari Sandshamn Har du ikke forstått at jeg her svarer på Finnøy sin kommentar, hvor han refererer til en tidligere markedsundersøkelse? Mine linker er ferskere enn denne undersøkelsen. Du mener altså at denne markedsundersøkelsen er gammel og uinteressant?

   Når det gjelder nyere fakta fra i år, så har SVV avvist Frank Sve (Frp) sin løgn om at Møreaksen er stoppet: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/ingen-stoppordre-for-moreaksen?publisherId=17847490&releaseId=17955776

   Enda ferskere nytt er at samferdselsutvalget i fylket har behandlet KS2-analysen og gått inn for videre arbeid med Kjerringsundet, som forutsetter at Møreaksen bygges: https://www.rbnett.no/nyheter/i/WR8zya/vi-maa-unne-folk-paa-oeyene-aa-faa-fastlandsforbindelse

    
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
  Mener virkelig RR at fylket er tjent med å prioritere en av folk flest uønsket «firefelts» omvei fra Tomrefjord, ut på/via Otrøya og videre rett gjennom Molde by (ref.Norstat-undersøkelsen), til flere ti-talls milliarder (hvis blikket løftes litt), med en ÅDT på langt under 3000? Der han argumenterer med at lastebil/transportnæringen kan ta andre veier? Hva i all verden?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Du vet, det nytter ikke å si noe til de som er hjernevasket til å tro at MA er "den eneste rette vei". De verken kan, vil  eller evner å se dette fra begge sider, som oss andre gjør. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy ÅDT for de 3 fergestrekningene som erstattes med Møreaksen hadde i 2019 ÅDT på 3.890 kjøretøy. Til sammenligning var ÅDT Bjorli vest 1.941 kjøretøy.

    

   Folk flest (ref. siste Stortingsvalg) ønsker Møreaksen. Dette er den raskeste traséen for flertallet av de som faktisk krysser Romsdalsfjorden. Istedenfor dine personlige synsinger kan du lese hva de kvalitetssikrede faglige utredningene sier. Oppsummert er Møreaksen det beste alternativet, fordi:

   · Den gir 14 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen.

   · Møreaksen oppfyller målet om at minst 10.000 flere innbyggere skal havne innenfor 45 minutters reisetid til Molde og/eller Ålesund. Det målet oppfyller ikke Romsdalsaksen.

   · Møreaksen gir under 45 minutter reisetid til en av byene for om lag 7800 flere personer enn Romsdalsaksen.

   · Den gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fylkeskommunens fastlandsforbindelse til Gossen tas med i regnestykket. Denne fastlandsforbindelsen lar seg realisere nettopp på grunn av Møreaksen.

   https://www.tk.no/romsdalsaksen-ikke-best-pa-alt/o/5-51-1072556
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Anne Mari Sandshamn De som ser dette fra begge sider har konkludert med at Møreaksen er best. Også Nye Veier AS har skrotet Romsdalsaksen. 
   Hvem er det som er hjernevasket?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Espen Heitmann · 2 måneder siden
   @Terje Sundsbø Det er bare en liten ting, du legger til grunn at det er 14 minutter kortere kjøretid mellom Ålesund og Molde med Møreaksen, selvfølgelig og det er jo hele poenget, trafikken skal ikke igjennom Molde ;)
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Espen Heitmann Faktisk tar du feil – bare en liten del av trafikken som krysser Romsdalsfjorden skal videre, kun 25% krysser også Gjemnessundbrua på E39. Du bør sette deg inn i trafikktellingene.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
  Hvem av folk flest ønsker å betale opp mot 500,- (t/r) pr. dag for å få kjøre en uønsket omvei?

  Hvem har mulighet til det?

  Og hva blir totalsummen hvis man legger til kostnadene for tunnel strekningen mellom Vik og Tresfjordbroa, samt mellom Vik og Sunnmøre (Fremstedal?)?

  De to traseene Vik - Tresfjordbroa og Vik - Sunnmøre må jo nødvendigvis bygges hvis omveien skal bygges.

  Bomkostnader i størrelsesorden orden opp mot 500,- (t/r) gjelder kun for selve fjordkryssingen, dvs. KS2/del 1.

  Det er med andre ord flere traseer som må på plass for i det hele tatt å kunne begynne på selve fjordkrysdingen.

  Hvordan i all verden kan noen mene at dette legger grunnlag for felles bo- og arb. marked.

  Fundamentet til omveien har rett og slett smuldret bort.

  Eller enda verre, fundamentet har manglet fra første dag.

  Luftslottet er rett og slett bygget på luft.

  Finnes det i det hele tatt ett eneste argument igjen for å begynne på dette av folk flest uønskede gigantomani prosjektet?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Møreaksen er den raskeste traséen. Kostnadsøkningen er den samme på Møreaksen som på alle andre samferdselsprosjekter, dvs. også Romsdalsaksen, som er en omvei for de fleste, og gir ikke fergeavløsning til Otrøya og Gossen, hvor det bor flere enn på Nordøyene.

   I KS2-analysen legges det til grunn at hele denne generelle kostnadsøkningen utelukkende blir finansiert med økte bompenger. Dvs. at statens bidrag til veibygging er upåvirket av kostnadsanslagene. Hva hvis det nye kostnadsanslaget viste en reduksjon, større enn opprinnelig bompengefinansiering. Da vil bilistene få betalt hver gang de passerer en bom på Møreaksen. Slik er det selvfølgelig ikke – her er utgangspunktet for KS2-analysen svært tvilsomt.

    
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
   @Terje Sundsbø Her repeterer du tøvet ditt. Skal tro om du noensinne vil evne å skille mellom en lokalvei og en stamvei. Trolig aldri. Uansett omveien er og forblir en omvei, uansett hvor mye du måtte kjempe for fastlandsforbindelse til Otrøy. Kunne det være en ide å snu litt på taktikken? Kanskje kalle en spade for en spade og begynne å kjempe for en lokal løsning til Otrøya. Hadde dere holdt dere til den opprinnelige planen, ville en slik lokal fastlandsforbindelsen trolig vært godt i gang nå. Kanskje også ferdigstilt. Uansett, det er ingen skam å snu. Omveien har krasjlandet og det er nå på tide å ta det innover seg. 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
  Bom 245,- for en retning, dvs. for en liten del av strekningen.

  Eller passer det bedre med skivebom?

  Dvs. 490,-  t/r for den minst ønskede og minst nødvendige delen av strekningen?

  Videre fra KS2/del 1, dvs. Vik i Tomrefjord - Bolsønes i Molde, må det nødvendigvis i tillegg inn en tunnel/trase mellom Vik og Tresfjordbroa. Dagens fv661 som snirkler seg langs husvegger, inngangspartier og hustrapper, kan ikke aksepteres som en løsning mellom Tresfjordbroa og Vik i Tomrefjord ifbm. ny stamvei gjennom fylket vårt. Pris? Hvor kommer det bommer der? Bomsnitt/bomkostnader?

  Og ny tunnel/trasé fra Vik mot Sunnmøre (Fremstedal?). Pris, Hvor kommer det bommer der? Bomsnitt/bomkostnader?

  Og hvordan blir det rundt Tomrefjord, over Nakkedal, rundt Fiksdal, rundt Rekdal? Hvor kommer det bommer der? Bomsnitt/bomkostnader?

  Og i tillegg kommer bypakken i Ålesund der det allerede er kommet opp bomring.

  Det er også skissert bommer/bomsnitt i Brusdalen og over Ørskogfjellet. Hvor kommer det bommer der? Bomsnitt/bomkostnader?

  Og hva med en ev bypakke for Molde Risikerer man at det kommer bommer der? Bomsnitt/bomkostnader for strekningen mellom Bolsønes og Hjelset?

  Skal tro hvor mye det vil koste kun i bomutgifter å dagpendle mellom f. eks. sykehuset i Ålesund og sykehuset på Hjelset?

  Hvor ble det forresten av felles bo- og arb. marked?

  Sladdet versjon:

  https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39alesundmolde/nyhetsarkiv/her-er-ks2-rapporten/
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Basert på presseoppslagene virker det som at de faglige utredningene Statens vegvesen har presentert om trinn 1 på Møreaksen har vært svært gode. Det ser ut til at den eneste viktige innsigelsen fra den omfattende og grundige kvalitetssikringen er at Møreaksen rammes av nøyaktig de samme kostnadsøkninger som alle andre samferdselsprosjekter i Norge. En kostnadsøkning som skyldes Russlands invasjon av Ukraina og krigen der. Det må være betryggende å vite at uten Putins krigføring, så ville det knapt vært innsigelser mot analysene til Statens vegvesen for Møreaksen.

   De samme presseoppslagene gir også inntrykk av at Dovre Group og Transportøkonomisk institutt, som har utført KS2-analysen, legger til grunn at hele denne kostnadsøkningen skal dekkes inn utelukkende av økte bompenger. Det er godt mulig at på dette punktet er det kvalitetssikrerne som tar feil.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Roger Dragseth · 2 måneder siden
  Den store prisstigningen innen bygg- og anleggsbransjen treffer Møreaksen knallhardt, skriver Sunnmørsposten (for abonnenter).

  Strekningen Molde – Vik i Vestnes stiger med rundt fem milliarder kroner i forhold til utgangspunktet som Statens vegvesen la til grunn, ifølge en rapport som avisa har fått tilgang til.

  Kostnadsrammen for denne strekningen er nå på 25,6 milliarder kroner, ifølge Sunnmørsposten. Opprinnelig skulle strekningen koste rundt 20 milliarder kroner.

  Sunnmørsposten skriver at prisen på alle nye vegprosjekt her i landet stiger med så mye som 22 prosent i gjennomsnitt.

  Rapporten som fastslår kosnadsøkningene, er en helt fersk såkalt «KS2-rapport». KS2 står for «kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag» og er den siste kontrollregningen på prisene på et prosjekt før man sender bompengesøknad til Stortinget. Rapporten er gjennomført av Dovre Group og Transportøkonomisk institutt, ifølge Sunnmørsposten.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Roger Dragseth Kostnadsøkningen på Møreaksen er akkurat som på alle andre samferdselsprosjekter. Altså nøyaktig som forventet, ifølge Statens vegvesen.

   Det samme problemet som fellessykehuset på Hjelset nå har, med kostnadsøkning større enn den automatiske kompensasjonen for generell prisstigning. Hva tror du skjer der?
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
  RR slår seg i starten på sitt innlegg, selvhevdende på brystkassen og hevder at han ikke kommer med private synsinger.

  Og i samme åndedrag slenger RR på «noe som enkelte andre derimot bedriver».

  Sparringspartneren TS påstår også stadig, like selvhevdende at «alt» alle andre skriver er feil, og at det han selv skriver og refererer til, er faktabasert og seriøst.

  Og repeterer stadig vekk selv private synsinger og udokumenterte påstander.

  Spesielt vedr. trafikkbildet i Molde.

  Men også ifbm. andre temaer.

  I ene setningen hevder f.eks, TS at konsulentselskaper har integritet og i neste undergraver TS f. eks. Norstat- undersøkelsen. En undersøkelse der over 4000 ble intervjuer og der det tydelig kom frem at omveien var det minst ønskede alternativet.

  Mener RR & TS at Norstat ikke har integritet og at Norstat er en useriøs aktør?

  Både RR & TS blir stadig tilbakevist på sine påstander, men repeterer stadig med sine forunderlige vrier på fakta.

  Og når TS viser til en trafikktelling foretatt i regi av studenter ved DH i Molde, der RR hadde sin arb. plass i en årrekke, tøver TS dette bort, når kvaliteten på denne rapporten blir etterspurt.

  Fakta ble plutselig ikke så interresant lenger.

  Heller ikke seriøsitet.

  Det er godt mulig at RR ikke hadde en finger med i spillet ifbm. denne tellingen, men hvor forsvant seriøsiteten? Hvor forsvant den selvhevdende fakta påstanden?

  Fakta gjelder tydeligvis bare en vei.

  Og det viser jo seg at TS & RR stadig henviser frem og tilbake til hverandre i sin iver etter å fremstå som faktaorienterte og seriøse.

  Spesielt troverdig av RR & TS

  Neppe.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Rasmussen viser til de eksterne faglige utredningene, som gjennomgår ekstern kvalitetssikring. Andre kommer med udokumenterte påstander, dvs. privat synsing.

   Jeg viser til at de meningsmålinger Norstat har utført etter Terje Tovan sine premisser, er svært tvilsomme. Det er altså MuM og Tovan som kritiseres, ikke Norstat.

   Jeg viser til de offisielle trafikktellingene, som Statens vegvesen har lagt til grunn. Så nevner jeg at resultatene der er ganske lik tellinger helt tilbake fra 80-tallet. Disse gamle tellingene finnes ikke tilgjengelig elektronisk på nett. Du mener disse tellingene er tvilsomme, fordi Rasmussen jobbet også på DH, på lik linje med eksempelvis fagpersonell på helsefag?
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Rolf Erik Pedersen · 2 måneder siden
  Er ikke overrasket at Hurlen ikke liker meningene hans. Liker var kanskje feil ord. Oppfatter heller at Hurlen er uenig i RR sine meninger. Det er vi mange om, for å være forsiktig. 
  Han rettferdiggjør Tautratunellen med å henvise til Boknafjordtunnelen, som ennå ikke er åpnet! Hva vet vi om den? Enda vet vi ikke noe sikkert om Ryfylketunnelen, som fortsatt er bombelastet. Hva skjer om RR har rett, trafikken vi eksplodere når bommene en gang stenges ned? Da blir trafikkbildet et annet.  Hva kan det medføre i en lang tunnel, som er monoton å kjøre i? Synsing, ja, men forsking sier en del om monotone tunneler!
  RR synser veldig om at det ikke blir nok seglingshøyde inn Romsdalsfjorden. Hva vet han om det? Er RA utredet på en seriøs måte? Er vel et fåtall som mener det!
  Det er tatt høyde for en seilingshøyde mellom Sekken og Veøya, på 65 meter, noe som er høyere en seilingshøyden inn til Østersjøen. Hvor logisk er det da at seilingshøyden må være høyere til Åndalsnes, en til Østersjøen??
  RR sitter og synser om et veistykke(RA) som ikke er utredet.  Vi andre forholder oss til et prosjekt(MA) som SVV og Møreaksen AS påstår er "gryteklart". Et prosjekt det har blitt brukt utrolig mye statlige midler for å forsøke å overbevise folk og politikere, om fortreffeligheten i Møreaksen!  
  RR er opptatt av det fins lastebiler på øyene, og det gjør det. Men, hvor mange lastebiler tar seg over fjorden i dag? 15 T/R, ÅDT 31  til Oterøya, og 45 T/R, ÅDT 90 til Aukra. Ikke veldig mange. Mår vi har lest KS2, for Kjærringsundet, viser den at trafikken sannsynlig vil bli en 1/3 av dagen trafikk (ÅDT).
  T/R Molde - Vestnes, 195, ÅDT 2303. 
  Opp/ned Romsdalen, E39, går 294 lastebiler, ÅDT 588. 
  Kunne det ikke være en ide og sørget for en trygg E39. Der snakker vi om ulykkesbelastet veistrekning!
  Hvordan vil utviklingen ute på øyene bli i bompengeperioden? Ser for meg en vesentlig lengre bom-perioden en det som er planlagt, når trafikkgrunnlaget blir vesentlig redusert.
  Er det ikke på tide å se på løsninger som ikke gir behov for bompenger. 
  Dagens ferger går stort sett når de skal. Ingen ulykker å nevne. Er det ulykkesfrekvensen som er poenget, så er det veiene i mellom fergene som må utbedres.
  Alternativet til ferger, må være noe som er BÆREKRAFTIG, og som ikke legges under havs bunn. Noe som ikke tar hele vedlikeholdsbudsjettet som er beregnet til veinettet i Møre og Romsdal.

  Vis litt empati, se litt vekk i fra egen navle. Finn en løsning alle kan leve med.

  Da kan drømmen om større bo- og arbeidsmarked bli en realitet. 

  PS! RR sier når Langfjordsbru kommer! Vet han noe vi andre ikke vet? Eller var det også synsing?
  Langfjordensforbindelsen vil kunne tjene eksportnæringen bedre en Møreaksen, og mye billigere. Det tror jeg RR også kan være enig i.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Du drømmer videre, registrerer jeg.
   Hvorfor pålegger du meg uttalelser jeg aldri har servert? Hvor finner du dekning for denne påstanden din?: "Uansett hvor mange ganger du prøver å vri det til at pengesekken er bunnløs og like åpen om man her i M & R fronter og krever til ett, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni prosjekter, parallelt, så tar du grundig feil."

   Hva får deg til å tro at det vil bli be ilget mer, mye mer, til Eksportveien? Mener du den ikke blir berørt av den omtalte prisstigningen?

   Så lenge ny NTP ikke foreligger, så er det selvsagt gjeldende vi må forholde oss til. Den viser veien nå. 

   Artikkelen du viser til er også synsing. Og den er like negativ i forhold til din drøm.
   Du må gjerne fortsette i din drømmeverden, den ofrer jeg ikke en tanke. Jeg tror Møreaksen kommer.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
   @Terje Sundsbø Når det stadig vekk fremstår/vinkles dit hen fra din side som at Omveien og Eksportveien er to forskjellige prosjekt der fremdrift ikke vil påvirkes av hverandre, var dette veldig avklarende.

   Må nesten repetere at leder innlegget i Sunnmørsposten kommer fra en som stadig har frontet Omveien.

   Altså fra en av dine egne.

   Så drømmen om luftslottet, forblir nok en drøm.

   Selv om du tror.

   Ref.:
   https://www.smp.no/meninger/leder/i/dwrLbA/et-varsel-om-troebbel
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Uansett hvor mange ganger du prøver, så vil ikke bevilgningene til Statens Vegvesen og Møreaksen påvirke den årlige bevilgningen til Nye Veier AS, ei heller hvordan Nye Veier AS velger å prioritere sine bevilgede midler til Eksportveien.

   Ref: https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/117894-ma-intercity-nar-utgangspunktet-er-som-galest-20230313

   Uansett hvor mange ganger du prøver, så er trafikken på de 3 fergestrekningene som avløses av Møreaksen dobbelt så stor som trafikken på Eksportveien gjennom Romsdalen.

   Ref: https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/115365-bloffen-om-eksportveien-e136-20220914

   Hvorfor viser du til en tvilsom meningsmåling utført på oppdrag av Terje Tovan og MuM, som for lengst er utgått på dato?

   Ref: https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/113252-terje-tovan-og-mums-lognaktige-aksjoner

   Jeg har lest lederen i SMP. Leste du meningsmålingene i samme avis?

   Ref: https://www.smp.no/nyheter/i/2BbqkR/full-splittelse-i-synet-paa-kryssing-av-romsdalsfjorden

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 måneder siden
   @Terje Sundsbø Dette nærmer seg en tragikomedie.

   Der det er forunderlig hvordan du vrir og vender, der du tilpasser din tillit/ikke tillit til fagmiljø, alt etter hva som passer deg best.

   Ditt forsøk på å så tvil om Norstat faller på stengrunn og fremstår rett og slett som_______ (Velg det som passer).

   Det siste er nå at du også prøver å så tvil om deler av KS2/del 1 rapporten til Omveien.

   Dette fremstår også rett og slett som ______ (velg det som passer)

   Og uavhengig av det, så splitter omveien fylket vårt.

   Og det på flere måter.

   Krampetrekningene til Omveien er til å ta og føle på.

   Ref.:
   https://www.smp.no/nyheter/i/2BbqkR/full-splittelse-i-synet-paa-kryssing-av-romsdalsfjorden

   Ref.:
   https://www.smp.no/meninger/leder/i/dwrLbA/et-varsel-om-troebbel
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Det tragikomiske er det cel du som stpr for, men  flott at du nå benytter de samme referanser til SMP som jeg. Jeg har tillitt til alle fagmiljø som blir kvalitetssikret. Og kvalitetssikringen av rapportene til SVV bekrefter at med unntak av kostnadsøkningene som følge av krigen i Ukraina, så er SVV sine rapporter meget gode.

   Jeg sår ikke tvil om Norstat, men om de premissene som Terje Tovan og MuM har lagt for utførelsen av meningsmålingene. Men dette forstår åpenbart ikke du.

   Møreaksen er den raskeste traséen, og gir fastlandssamband til to store øyer som en bonus uten ekstra kostnader.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Klippfiskadagan 2023
Annonse
Klippfiskadagan 2023

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Anne Mari Sandshamn 3 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøOm jegredigerer er det fordi jeg må korrigere min skriving, da jeg har dysleksi og i tillegg en pc med ...
Terje Sundsbø 4 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnNoen ganger kan det være behov for et oppklaringsspørsmål, slik jeg stilte deg. Og ditt svar tyder på at ditt ...
Anne Mari Sandshamn 9 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøDet å besvare et spørsmål, med et annet er IKKE å svare på et spørsmål. Lær det deg du, før ...
Terje Sundsbø 11 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnDu ber meg slutte – fordi spørsmålet er ubehagelig for deg?Jeg har svart på spørsmålet ditt i TK. Men du ...
Anne Mari Sandshamn 15 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøHAHAHAHA.. Nei, jeg ber deg bare slutte. Men du er ikke god på å svare på spørsmål selv du så ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnTyr du til hersketeknikker for å slippe å svare på vanskelige spørsmål?
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte